Giáo án Toán lớp 5 - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG

Lượt xem: 21
Số trang: 9
Mã số: 55765
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
DIN TÍCH XUNG QUANH
VÀ DIN TÍCH TOÀN PHN CA HÌNH LẬP PHƯƠNG
A. Mc tiêu: Giúp HS :
- T nhn biết được hình lập phương là hình hp ch nhật đặc biệt để rút ra được quy
tc tính dinch xung quanh và dinch toàn phn ca hình lập phương từ quy tc
tính din tích xung quanh và din tích tn phn ca hình hp ch nht
- Vn dng được quy tc tính din tích xung quanh và din tích toàn phn ca
hình lập phương để gii mt s bài toán có liên quan.
B. Đồ dùng dy hc:
- Mt s hình lp phương cóch thước khác nhau.
C. c hoạt động dy hc:
Thi
gian
Hoạt động ca thy Hoạt động ca trò
I/ Bài cú: + Hãy nêu mt s đ vt có dng hình lp
phương và cho biết hình lp phương đặc đim gì?
+ Nêu công thc tính din tích xung quanh và din tích
toàn phn ca hình hp ch nht.
* HS nhn xét và GV đánh giá.
II/ Bài mi:
- Viên súc sc, thùng các- tông, hp
phn…có 6 mt, đều là hình vuông
bng nhau, có 8 đỉnh, 12 cnh.
- HS nêu công thc
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1. Gii thiu bài: DTXQ & DTTP hình lp phương
2.Ging bài:
* GV đưa ra mô hình trc quan
+ Hình lp phươngđặc đim gì ging và khác vi
hình hp ch nht?
+ Có nhn xét gì v 3ch thước ca hình lp phương?
+ Hình lp phươngđủ đặc đim ca hình hp ch
nht không?
+ HS da vào công thc tính DTXQ & DTTP ca hình
hp ch nht để tìm ra công thc DTXQ & DTTP hình
lp phương.
+ HS đc li ghi nh - GV ghi công thc lên bng.
Ví d 1: Gi HS đc trong SGK (trang 111)
+ 1 HS làm bài trên bng, lp làm nháp
+ HS nhn xét và cha i
3. Luyn tp:
Bài 1: HS đọc đề
+ Yêu cu HS tm vào v, 1 HS làm bng lp.
+ Nhn xét, cha bài.
+ Mun tính S
xq
S
tp
ca hình lp phương ta làm sao?
Bài 2: HS đọc đề
- HS quan t
- HS so sánh và tr li
- Cdài = Crng = Ccao
- Có (Đặc bit 3 kích thước =)
- DTXQ hình lp phương = DT 1
mt nhân vi 4. DTTP = DT 1 mt
nhân vi 6.
HS nhc li
- 1 HS
- HS làm bài
- HS cha bài
- 1 HS đc
- HS làm bài
- HS nêu li quy tc
- 1 HS
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
+ HS t làm bài
+ Nhn xét, cha bài và yêu cu gii thích cách làm
III/ Nhn xét - dn dò:
- Nhn xét tiết hc
- Bài sau: V nhà xem li bài
- HS làm bài
- Vì hp không có np n ch tính
din tích 5 mt.
Tải xuống 5,000₫ (9 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-02 21:39:19
Giáo án Toán lớp 5 - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG Giúp HS : - Tự nhận biết được hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt để rút ra được quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương từ quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - Vận dụng được quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương để giải một số bài toán có liên quan. B. Đồ dùng dạy học: - Một số hình lập phương có kích thước khác nhau. Giáo án Toán lớp 5 - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG Giúp HS : - Tự nhận biết được hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt để rút ra được quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương từ quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - Vận dụng được quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương để giải một số bài toán có liên quan. B. Đồ dùng dạy học: - Một số hình lập phương có kích thước khác nhau. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG A. Mục tiêu: Giúp HS : - Tự nhận biết được hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt để rút ra được quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương từ quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - Vận dụng được quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương để giải một số bài toán có liên quan. B. Đồ dùng dạy học: - Một số hình lập phương có kích thước khác nhau. C. Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Bài cú: + Hãy nêu một số đồ vật có dạng hình lập phương và cho biết hình lập phương có đặc điểm gì? + Nêu công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. * HS nhận xét và GV đánh giá. II/ Bài mới: - Viên súc sắc, thùng các- tông, hộp phấn…có 6 mặt, đều là hình vuông bằng nhau, có 8 đỉnh, 12 cạnh. - HS nêu công thức 1. Giới thiệu bài: DTXQ & DTTP hình lập phương 2.Giảng bài: * GV đưa ra mô hình trực quan + Hình lập phương có đặc điểm gì giống và khác với hình hộp chữ nhật? + Có nhận xét gì về 3 kích thước của hình lập phương? + Hình lập phương có đủ đặc điểm của hình hộp chữ nhật không? + HS dựa vào công thức tính DTXQ & DTTP của hình hộp chữ nhật để tìm ra công thức DTXQ & DTTP hình lập phương. + HS đọc lại ghi nhớ - GV ghi công thức lên bảng. Ví dụ 1: Gọi HS đọc trong SGK (trang 111) + 1 HS làm bài trên bảng, lớp làm nháp + HS nhận xét và chữa bài 3. Luyện tập: Bài 1: HS đọc đề + Yêu cầu HS tự làm vào vở, 1 HS làm bảng lớp. + Nhận xét, chữa bài. + Muốn tính Sxq và Stp của hình lập phương ta làm sao? Bài 2: HS đọc đề - HS quan sát - HS so sánh và trả lời - Cdài = Crộng = Ccao - Có (Đặc biệt 3 kích thước =) - DTXQ hình lập phương = DT 1 mặt nhân với 4. DTTP = DT 1 mặt nhân với 6. HS nhắc lại - 1 HS - HS làm bài - HS chữa bài - 1 HS đọc - HS làm bài - HS nêu lại quy tắc - 1 HS + HS tự làm bài + Nhận xét, chữa bài và yêu cầu giải thích cách làm III/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài - HS làm bài - Vì hộp không có nắp nên chỉ tính diện tích 5 mặt. LUYỆN TẬP A. Mục tiêu: Giúp HS : - Củng cố công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - Vận dụng được quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương để giải một số tình huống đơn giản. B. Đồ dùng dạy học: + Bảng phụ C. Các hoạt động dạy học: Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Bài cũ: + Gọi HS nêu lại quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương * HS nhận xét và GV đánh giá. II/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Luyện tập – ghi bảng 2.Thực hành - Luyện tập Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài + Yêu cầu HS tự làm vào vở. 2 HS làm bảng lớp. - 3 HS - 1 HS đọc - HS làm bài + HS nhận xét bài của bạn và chữa bài. + Cần lưu ý điều gì khi số đo trong bài có đơn vị phức? + Muốn tính DTXQ hình lập phương ta làm sao? + DTTP của hình lập phương gấp mấy lần DT 1 mặt?. Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài + Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi (2phút) + Các nhóm trình bày kết quả và giải thích. (Khi HS không tìm ra, GV biểu diễn bằng đồ dùng trực quan) + Hãy nói nhanh kết quả DTXQ và DTTP của hình lập phương vừa gấp. Bài 3: HS đọc đề bài + Yêu cầu HS làm bài vào vở (chỉ ghi đúng /sai) + HS đọc bài làm của mình, lớp nhận xét – GV nhận xét, chữa ...
— Xem thêm —
Bình luận