VIOLYMPIC TOÁN-7

Số trang: 20
Mã số: 553463
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-26 10:52:33
BÀI THI SỐ 1Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Nghiệm của phương trình 3x + 1 = 7x - 11 là x =. KQ: 3Câu 2: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 32, M là trung điểm của DC. BM cắt AD tại E. Tính diện tích tam giác ABE. Kết quả là . Câu 3: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=12cm, BC=20cm. Tính diện tích tam giác.Kết quả là .Câu 4: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho tam giác ABC có AB=10cm, AC=22cm. AD là phân giác góc A (D thuộc BC). Từ D kẻ song song với AC cắt AB tại E. Tính độ dài đoạn DE.Kết quả là cm.Câu 5: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho . Lấy I trên cạnh BC sao cho . AI cắt MN tại K. Biết BC=7,29cm. Tính độ dài đoạn MK.Kết quả là cm.Câu 6: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho góc xOy. Trên tia Ox lần lượt lấy A,B sao cho OA=3cm, OB=10cm. Trên tia Oy lần lượt lấy C, D sao cho OC=5m, OD=6cm. Hai đoạn thẳng AD và BC cắt nhau tại I. Khi đó .Câu 7: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Tam giác ABC cân tại A có AB=14cm, BC=26cm. BM, CN lần lượt là các đường phân giác kẻ từ B, C của tam giác (M thuộc AC, N thuộc AB). Tính độ dài MN.Kết quả là cm.Câu 8: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho tam giác ABC, trên tia đối của các tia AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho AM=4AB, BN=4BC, CP=4AC. Tính tỷ số diện tích của tam giác MNP và tam giác ABC.Kết quả là .Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu 9: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho tam giác ABC có AB=11cm, AC=8cm. AD là phân giác ngoài góc A. Khi đó DB:DC=. (Viết kết quả dưới dạng số thập phân)Câu 10: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho ABC ~ MNP. Biết . = độ.Câu 11: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Nghiệm của phương trình x -5(x - 2) = 6x là x =.Câu 12: Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Nghiệm của phương trình 3x BÀI THI SỐ 1 Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Nghiệm của phương trình 3x + 1 = 7x - 11 là x = . KQ: 3 Câu 2: Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 32 , M là trung điểm của DC. BM cắt AD tại E. Tính diện tích tam giác ABE. Kết quả là . Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=12cm, BC=20cm. Tính diện tích tam giác.Kết quả là . Câu 4: Cho tam giác ABC có AB=10cm, AC=22cm. AD là phân giác góc A (D thuộc BC). Từ D kẻ song song với AC cắt AB tại E. Tính độ dài đoạn DE.Kết quả là cm. Câu 5: Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho . Lấy I trên cạnh BC sao cho . AI cắt MN tại K. Biết BC=7,29cm. Tính độ dài đoạn MK.Kết quả là cm. Câu 6: ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận