Tập làm văn mẫu "Tả cảnh buổi sáng trên đường phố nơi em ở"

Lượt xem: 17
Số trang: 2
Mã số: 55114
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bài làm
Chuông đồng h reo. B gi em dy. Sáng nào cũng vy, c gn 5 gi
rưỡi là b cùng em lên sân thượng tp th d bui sáng.
T trên sân thượng nhà em, có th nhìn rõ con đường Trn Hưng Đạo
lúc sáng sm như dài hun hút. Ánh đèn chiếu xung mt đường nha phng
lì sáng loang loáng. Đường ph không mt bóng người. Ch thi thong mi
có mt chiếc xe buýt chy t ch Bến Thành v ch Bình Tây, xe không
mt hành khách. Mt vài chiếc xe ba gác máy ch hàng ra ch, phóng trên
đường, tiếng máy n trong đêm thanh vng càng đinh tai nhc óc. Mt vài
chiếc xích lô cht hàng cao ngt, người ch ngi ngt ngưởng trên đống
hàng, ming phì phèo điếu thuc hoc bm bm nhai tru trong khi người
phu xe gò người đạp.
Tiếng ch
i quét rác ca ch công nhân v sinh vang lên quèn qut.
Đèn đường vt tt, em biết đã 5 gi 45. Đường ph chìm trong bóng
ti m m. Ch mt vài ca tim thp đèn chiếu ht mt vùng sáng phía
trước. Bóng ti tan dn. Đã nhìn rõ mt người. Xe c qua li nhiu hơn.
Có xe ca nhng người đưa báo, chy ngay trên hè, dng li trước ca
mt nhà, nhé vi t báo vào khe ca ri li hp tp lao đi. Có xe ca công
nhân đi làm sm, mũ bo him sùm sp trên đầu. Mt vài tp các c gn
gh trong qun áo th thao, giy vi, thung thăng va đi đến công viên va
trò chuyn vui v.
Đường ph đã nhiu thêm nhng xe máy ca ph huynh ch con đến
trường. Các quán đã có người ngi ăn sáng. Nhng lò than nướng tht bc
khói thành vt đen dài ta lan trên đường ph làm nhng người đi đường
phi bt mũi, né tránh. Đã 6 gi hơn.
Em vi vã theo ba xung nhà đánh răng, ra mt, ăn sáng, ri chun b
đến trường.
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-30 17:50:19
Tập làm văn mẫu \"Tả cảnh buổi sáng trên đường phố nơi em ở\" Chuông đồng hồ reo. Bố gọi em dậy. Sáng nào cũng vậy, cứ gần 5 giờ rưỡi là bố cùng em lên sân thượng tập thể dụ buổi sáng. Từ trên sân thượng nhà em, có thể nhìn rõ con đường Trần Hưng Đạo lúc sáng sớm như dài hun hút. Ánh đèn chiếu xuống mặt đường nhựa phẳng lì sáng loang loáng. Đường phố không một bóng người. Chỉ thi thoảng mới có một chiếc xe buýt chạy từ chợ Bến Thành về chợ Bình Tây, xe không một hành khách. Một vài chiếc xe ba gác máy chở hàng ra chợ, phóng trên đường, tiếng máy nổ trong đêm thanh vắng càng đinh tai nhức óc. Tập làm văn mẫu \"Tả cảnh buổi sáng trên đường phố nơi em ở\" Chuông đồng hồ reo. Bố gọi em dậy. Sáng nào cũng vậy, cứ gần 5 giờ rưỡi là bố cùng em lên sân thượng tập thể dụ buổi sáng. Từ trên sân thượng nhà em, có thể nhìn rõ con đường Trần Hưng Đạo lúc sáng sớm như dài hun hút. Ánh đèn chiếu xuống mặt đường nhựa phẳng lì sáng loang loáng. Đường phố không một bóng người. Chỉ thi thoảng mới có một chiếc xe buýt chạy từ chợ Bến Thành về chợ Bình Tây, xe không một hành khách. Một vài chiếc xe ba gác máy chở hàng ra chợ, phóng trên đường, tiếng máy nổ trong đêm thanh vắng càng đinh tai nhức óc. Bài làm Chuông đồ ng hồ reo. B ố gọi em d ậy. Sáng nào c ũng vậy, cứ g ần 5 giờ r ưỡ i là b ố cùng em lên sân th ượng t ập th ể dụ buổi sáng. T ừ trên sân th ượng nhà em , có thể nhìn rõ con đường Tr ần H ưng Đạo lúc sáng s ớm nh ư dài hun hút. Ánh đèn chiếu xu ống m ặt đườ ng nhự a phẳng lì sáng loang loáng. Đường phố không m ột bóng người. Ch ỉ thi tho ảng m ới có m ột chi ếc xe buýt ch ạy t ừ ch ợ B ến Thành v ề ch ợ Bình Tây, xe không m ột hành khách. Một vài chi ếc xe ba gác máy ch ở hàng ra ch ợ, phóng trên đườ ng, tiế ng máy nổ trong đêm thanh v ắng càng đinh tai nh ức óc. Một vài chi ếc xích lô ch ất hàng cao ng ất, ng ười ch ủ ngồi ng ất ng ưởng trên đố ng hàng, mi ệng phì phèo đi ếu thuốc ho ặc b ỏm b ẻm nhai trầ u trong khi người phu xe gò ngườ i đạ p. Ti ếng ch ổ i quét rác c ủa chị công nhân v ệ sinh vang lên quèn quẹ t. Đ èn đư ờ ng vụt tắ t, em bi ết đã 5 giờ 45. Đường phố chìm trong bóng t ố i m ờ m ờ. Ch ỉ m ột vài c ửa ti ệm th ắp đèn chiế u hắt một vùng sáng phía tr ước. Bóng t ối tan d ần. Đã nhìn rõ m ặt ng ười. Xe c ộ qua lạ i nhiều h ơn. Có xe c ủa nh ững ngườ i đư a báo, ch ạy ngay trên hè, d ừng l ại ở tr ướ c cử a m ột nhà, nhé v ội từ báo vào khe c ửa r ồi l ại h ấp t ấp lao đi. Có xe c ủa công nhân đi làm sớ m, mũ bảo hi ểm sùm s ụp trên đầu. M ột vài t ốp các c ụ g ọn ghẽ trong qu ần áo th ể thao, giầ y vải, thung th ăng vừ a đi đế n công viên v ừa trò chuy ện vui v ẻ. Đườ ng ph ố đã nhi ều thêm nh ững xe máy c ủa phụ huynh ch ở con đế n trườ ng. Các quán đã có người ng ồi ăn sáng. Nh ững lò than nướ ng thịt b ốc khói thành v ệt đen dài t ỏa lan trên đường phố làm nh ững ng ười đi đườ ng phả i bịt m ũi, né tránh. Đã 6 gi ờ hơ n. Em v ộ i vã theo ba xu ống nhà đánh r ăng, r ửa m ặt, ăn sáng, r ồi chuẩn b ị đế n tr ường.
— Xem thêm —
Bình luận