Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-26 05:58:25
1 Họ và tên : ....................................................... Lớp : ............ Trường TH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CKI Năm học 2011 - 2012 Môn : Toán 4 . Thời gian : 40 phút Điểm Chữ kí giám khảo 1 Chữ kí giám khảo 2 Chữ kí giám thị 1 Chữ kí giám thị 2 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng: ( 2 điểm) 1/ 15m 2 7dm 2 = ……..dm 2 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là : a. 157 b. 1057 c. 1507 d. 15007 2/ 2 phút 15 giây = .........giây Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là : a . 215 b. 135 c. 111 d. 251 3/ 3 thế kỉ rưỡi = ....... năm Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là : a. 35 b. 305 c. 350 d. 3500 4/ 8 tấn 500 kg = ……kg Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là : a. 850 b. 8050 c. 8500 d. 8005 II/ PHẦN TỰ LUẬN: 1/ Đặt tính rồi tính:(2 điểm) a. 754537 + 4843 b.95879 – 60387 c.3968 x 305 d. 22104 : 72 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2/ Tìm X :( 2 điểm) a. X x 24 = 48072 b. X : 45 = 415 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. 3/ Tính bằng cách thuận tiện nhất (1đ) a/ ( 25 x 32): 8 b/ 515 x 32 + 68 x 515 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4/ Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 160 m, chiều dài hơn chiều rộng 12 m. Tính diện tích thửa ruộng đó? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. 5/ ( 1 điểm) Dung nghĩ một số. Lấy số đó cộng thêm 38 rồi nhân tổng đó với 619 được 50758. Tìm số Dung nghĩ? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... ĐÁP ÁN : Môn Toán : I/ Trắc nghiệm : Mỗi câu (0,5 đ) 1. c. 1507 2.b. 255 3. c . 350 4.c. 8500 II/ Tự luận 1/ Đặt tính rồi tính: ( Mỗi câu 0,5 đ) a. 754537 + 4843 = 759380 b.95879 – 60387 = 35492 c.368 x 305 = 112240 d. 22104 : 72 = 307 2/Tìm X : ( mỗi câu 1 đ) a. X x 24 = 48072 b. X : 45 = 415 X = 48072 : 24 X = 415 x 45 X = 2003 X = 18675 3/ Tính bằng cách thuận tiện nhất :(mỗi câu 0,5 đ) a/ ( 25 x 32): 8 b/ 515 x 32 + 68 x 515 = ( 32 : 8) x 25 = 515 x ( 32 + 68 ) = 4 x 25 = 100 = 515 x 100 = 51500 4/ ( mỗi lời giải đúng 0,5 đ) Giải Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là : ...
— Xem thêm —
Bình luận