Phần 2 - giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong một số môn học và hoạt động giáo dục - hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Lượt xem: 15
Số trang: 30
Mã số: 54903
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 30
Sao chép
PHN 2
GIÁO DC S DỤNG NĂNG LƯNG TIT KIM, HIU QU
TRONG MT S MÔN HC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DC
5. HOẠT ĐỘNG GIÁO DC NGOÀI GI LÊN LP
I. MC TIÊU, NI DUNG GIÁO DC SDNLTK&HQ TRONG
HOẠT ĐỘNG GIÁO DC NGOÀI GI LÊN LP
1. Mc tiêu hoạt động giáo dc ngoài gi lên lp
Hoạt động giáo dc ngoài gi lên lp (GDNGLL) trưng tiu hc
giúp hc sinh:
- Cng c, b sung nhng kiến thức đã hc qua c môn hc trên lp;
Từng bước pt trin mt cách phù hp s hiu biết trong các lĩnh vực của đi
sng, xã hi.
- Từng bước hình thành phát trinc kĩ năng cần thiết, p hp vi la
tui (Kĩ ng tham gia hoạt động tp th, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nhận thc,…)
- Hng t, mong mun tham gia c hoạt động tp th mt cách ch cc,
phù hp.
2. Mc tiêu, ni dung giáo dc SDNLTK&HQ trong hot đng
GDNGLL
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Hoạt đng 1
Bạn đã biết mc tiêu hot đng GDNGLL, bng kinh nghim chđạo trong
hot động GDNGLL tiu hc, bn hãy thc hin nhim v sau:
1. Nêu mc tiêu giáo dc trong SDNLTK&HQ hot động GDNGLL
cp Tiu hc.
2. Nêu ni dung giáo dc SDNLTK&HQ trong hot động giáo dc
NGLL cp Tiu hc.
Bn hãy độc lp suy nghĩ sau đó thảo lun trong nhóm ca mình.
Thông tin phn hi cho hoạt đng 1
Mc tiêu giáo dc SDNLTK&HQ trong hoạt động GDNGLL cp Tiu
hc
Giáo dc SDNLTK&HQ trong hot động GDNGLL cp Tiu hc
nhm :
- Nâng cao nhn thc và m rng nhng hiu biết về năng lượng ; mi quan
h gia SDNLTK&HQ và bo vệ môi trường cho hc sinh tiu hc;
- c định trách nhim ca hc sinh trong vic SDNLTK&HQ nhà,
trường và địa phương.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Góp phn hình thành phát trin nh cm yêu quý, gn gũi, thân thiện
với thiên nhiên môi trường xung quanh, quan tâm ti vic SDNLTK&HQ và
bo vệ môi trường.
- Biết thc hin nếp sống ngăn nắp, v sinh, thc hin SDNLTK&HQ
- kh năng tham gia mt s hoạt động giáo dc SDNLTK&HQ bo
v môi trường phù hp vi la tui do nhà trường t chc.
Ni dung giáo dc SDNLTK&HQ trong hot động GDNGLL
Ni dung giáo dc SDNLTK&HQ qua hot động giáo dc NGLL cp
tiu hc có th bao gm các vấn đề:
- Khái niệm đơn giản về năng lượng, nguồn năng lượng.
- Vai trò của năng lượng, ý nghĩa của vic SDNLTK&HQ trong cuc sng
; Mi quan h gia SDNLTK&HQ bo vệ môi trưng;
- Mt s bin pháp giáo dc SDNLTK&HQ ; Giáo dc SDNLTK&HQ
vai trò ca hc sinh tiu hc; những quy định của ntrường địa phương v
SDNLTK&HQ.
Các ni dung trên thể được thc hin qua các chủ đề:
- Ngôi nhà ca em
- Mái trường thân yêu ca em.
- Em yêu quê hương
- Môi trường sng ca em
Tải xuống 5,000₫ (30 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-28 22:16:50
PHẦN 2 - GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Mục tiêu hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường tiểu học giúp học sinh: - Củng cố, bổ sung những kiến thức đã học qua các môn học ở trên lớp; Từng bước phát triển một cách phù hợp sự hiểu biết trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội. - Từng bước hình thành và phát triển các kĩ năng cần thiết, phù hợp với lứa tuổi (Kĩ năng tham gia hoạt động tập thể, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nhận thức,…) PHẦN 2 - GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Mục tiêu hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường tiểu học giúp học sinh: - Củng cố, bổ sung những kiến thức đã học qua các môn học ở trên lớp; Từng bước phát triển một cách phù hợp sự hiểu biết trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội. - Từng bước hình thành và phát triển các kĩ năng cần thiết, phù hợp với lứa tuổi (Kĩ năng tham gia hoạt động tập thể, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nhận thức,…) PHẦN 2 GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 5. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG GIÁO DỤC SDNLTK&HQ TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 1. Mục tiêu hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường tiểu học giúp học sinh: - Củng cố, bổ sung những kiến thức đã học qua các môn học ở trên lớp; Từng bước phát triển một cách phù hợp sự hiểu biết trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội. - Từng bước hình thành và phát triển các kĩ năng cần thiết, phù hợp với lứa tuổi (Kĩ năng tham gia hoạt động tập thể, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nhận thức,…) - Hứng thú, mong muốn tham gia các hoạt động tập thể một cách tích cực, phù hợp. 2. Mục tiêu, nội dung giáo dục SDNLTK&HQ trong hoạt động GDNGLL Hoạt động 1 Bạn đã biết mục tiêu hoạt động GDNGLL, bằng kinh nghiệm chỉ đạo trong hoạt động GDNGLL ở tiểu học, bạn hãy thực hiện nhiệm vụ sau: 1. Nêu mục tiêu giáo dục trong SDNLTK&HQ hoạt động GDNGLL cấp Tiểu học. 2. Nêu nội dung giáo dục SDNLTK&HQ trong hoạt động giáo dục NGLL cấp Tiểu học. Bạn hãy độc lập suy nghĩ sau đó thảo luận trong nhóm của mình. Thông tin phản hồi cho hoạt động 1 Mục tiêu giáo dục SDNLTK&HQ trong hoạt động GDNGLL cấp Tiểu học Giáo dục SDNLTK&HQ trong hoạt động GDNGLL cấp Tiểu học nhằm : - Nâng cao nhận thức và mở rộng những hiểu biết về năng lượng ; mối quan hệ giữa SDNLTK&HQ và bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học; - Xác định trách nhiệm của học sinh trong việc SDNLTK&HQ ở nhà, ở trường và địa phương. - Góp phần hình thành và phát triển tình cảm yêu quý, gần gũi, thân thiện với thiên nhiên và môi trường xung quanh, quan tâm tới việc SDNLTK&HQ và bảo vệ môi trường. - Biết thực hiện nếp sống ngăn nắp, vệ sinh, thực hiện SDNLTK&HQ - Có khả năng tham gia một số hoạt động giáo dục SDNLTK&HQ và bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi do nhà trường tổ chức. Nội dung giáo dục SDNLTK&HQ trong hoạt động GDNGLL Nội dung giáo dục SDNLTK&HQ qua hoạt động giáo dục NGLL cấp tiểu học có thể bao gồm các vấn đề: - Khái niệm đơn giản về năng lượng, nguồn năng lượng. - Vai trò của năng lượng, ý nghĩa của việc SDNLTK&HQ trong cuộc sống ; Mối quan hệ giữa SDNLTK&HQ và bảo vệ môi trường; - Một số biện pháp giáo dục SDNLTK&HQ ; Giáo dục SDNLTK&HQ và vai trò của học sinh tiểu học; những quy định của nhà trường và địa phương về SDNLTK&HQ. Các nội dung trên có thể được thực hiện qua các chủ đề: - Ngôi nhà của em - Mái trường thân yêu của em. - Em yêu quê hương - Môi trường sống của em - Em yêu thiên nhiên - Vì sao môi trường bị ô nhiễm - SDNLTK&HQ trong tiêu dùng và sinh hoạt II. MỘT SỐ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL VỀ NỘI DUNG SDNLTK&HQ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC Hoạt động GDNGLL ở tiểu học rất đa dạng và phong ...
— Xem thêm —
Bình luận