Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các môn học - môn tiếng việt

Lượt xem: 9
Số trang: 17
Mã số: 54888
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 17
Sao chép
Phần 2
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN HỌC
_________________________________________________________________
A.C MÔN HỌC ĐÁNH GIÁ BẰNG ĐIỂM SỐ
MÔN TIẾNG VIỆT
I. NGUYÊN TC CHUNG
Đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt cấp Tiểu học được thực
hiện trên cơ sở nguyên tc chung về Đánh giá kết quả giáo dục tiểu học c đnh
tại Chương trình GDPT cấp Tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số
16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo), gồm những điểm bản sau :
1. Đánh giá kết qu giáo dục đối với HS ở môn học trong mỗi lớp và
cui cấp nhằm xác định mức độ đạt được mục tiêu giáo dục, làm căn cứ đđiều
chnh qtrình giáo dục, góp phần ng cao chất lượng giáo dục toàn diện, động
viên, khuyến khích HS chăm học t tin trong học tập.
2. Đánh giá kết quả giáo dục môn học trong mỗi lớp và cuối cấp
cần phải :
a) Đảm bảo tính toàn diện, khoa học, khách quan và trung thực ;
b) Căn cvào chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ của
môn học ở từng lớp, ở toàn cấp học để xây dựng công cụ đánh giá thích hợp ;
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
c) Phối hợp giữa đánh g thường xuyên và đánh giá định kì ; gia
đánh giá của GV và tự đánh giá của HS ; giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá
của gia đình, cộng đồng ;
d) Kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận và các
hình thức đánh giá khác.
3. Môn Tiếng Việt được đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét
của GV.
II. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH G KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIẾNG
VIT
Quy định về kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Việt được nêu tại văn bản
Đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số
30/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo)
như sau :
1. Môn Tiếng Việt được đánh giá bằng điểm số, cho điểm từ 1 đến
10, kng cho đim 0 và đim thập phân ở các ln kiểm tra.
2. Việc đánh gthường xuyên đánh giá định kì kết quả học tập
của HS về môn Tiếng Việt được quy định :
a) Đánh giá thường xuyên
- Nhm mục đích theo dõi, động viên, khuyến khích hay nhắc nh
HS học tập tiến bộ, đồng thời để GV thực hiện đổi mới pơng pháp, điều chỉnh
hot động giảng dạy nhằm đạt hiệu quả thiết thực.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Vic đánh g thường xuyên được tiến nh ới các hình thức
kiểm tra thường xuyên (KTTX), gồm : kiểm tra miệng, quan t HS học tập, bài
tập thực hành, kim tra viết (dưới 20 phút).
- S lần KTTX tối thiểu trong 1 tháng đối với môn Tiếng Việt là 4
ln.
b) Đánh giá định kì
- Nhm mục đích cung cấp thông tin cho c cấp quản chđạo đ
quản qtrình học tập của HS và ging dạy của GV ; tiến nh sau từng giai
đoạn học tập : giữa học kì I (GKI), cui học kì I (CKI), gia học kì II (GKII), cuối
học kì II (CKII).
- Việc đánh giá đnh kì được tiến hành dưới c hình thức kiểm tra
định kì (KTĐK), gồm : kiểm tra viết bằng hình thức trắc nghiệm, tự luận trong
thời gian 1 tiết.
- S lần KTĐK môn Tiếng Việt mỗi lớp (mỗi m học) là 4 lần :
GKI, CKI, GKII, CKII.
* Chú ý :
+ Trường hợp HS có kết quả KTĐK bất thường so với kết quả học tập hằng
ngày hoặc không đủ số điểm KTĐK đều được bố trí cho làm bài kiểu tra lại để
căn cứ đánh giá về học lực môn và xét khen thưởng.
+ Đối với môn Tiếng Vit, mỗi lần KTĐK 2 bài kim tra : Đọc, Viết.
Điểm của 2 bài kim tra y được quy về 1 điểm chung điểm trung bình cộng
điểm của 2 bài (làm tròn 0,5 thành 1).
Tải xuống 5,000₫ (17 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-28 17:01:04
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN HỌC - MÔN TIẾNG VIỆT Đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt cấp Tiểu học được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc chung về Đánh giá kết quả giáo dục tiểu học xác định tại Chương trình GDPT cấp Tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), gồm những điểm cơ bản sau : 1. Đánh giá kết quả giáo dục đối với HS ở môn học trong mỗi lớp và cuối cấp nhằm xác định mức độ đạt được mục tiêu giáo dục, làm căn cứ để điều chỉnh quá trình giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, động viên, .. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN HỌC - MÔN TIẾNG VIỆT Đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt cấp Tiểu học được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc chung về Đánh giá kết quả giáo dục tiểu học xác định tại Chương trình GDPT cấp Tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), gồm những điểm cơ bản sau : 1. Đánh giá kết quả giáo dục đối với HS ở môn học trong mỗi lớp và cuối cấp nhằm xác định mức độ đạt được mục tiêu giáo dục, làm căn cứ để điều chỉnh quá trình giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, động viên, .. Phần 2 KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN HỌC _________________________________________________________________ A. CÁC MÔN HỌC ĐÁNH GIÁ BẰNG ĐIỂM SỐ MÔN TIẾNG VIỆT I. NGUYÊN TẮC CHUNG Đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt cấp Tiểu học được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc chung về Đánh giá kết quả giáo dục tiểu học xác định tại Chương trình GDPT cấp Tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), gồm những điểm cơ bản sau : 1. Đánh giá kết quả giáo dục đối với HS ở môn học trong mỗi lớp và cuối cấp nhằm xác định mức độ đạt được mục tiêu giáo dục, làm căn cứ để điều chỉnh quá trình giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, động viên, khuyến khích HS chăm học và tự tin trong học tập. 2. Đánh giá kết quả giáo dục ở môn học trong mỗi lớp và cuối cấp cần phải : a) Đảm bảo tính toàn diện, khoa học, khách quan và trung thực ; b) Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ của môn học ở từng lớp, ở toàn cấp học để xây dựng công cụ đánh giá thích hợp ; c) Phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì ; giữa đánh giá của GV và tự đánh giá của HS ; giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng đồng ; d) Kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận và các hình thức đánh giá khác. 3. Môn Tiếng Việt được đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét của GV. II. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT Quy định về kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Việt được nêu tại văn bản Đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) như sau : 1. Môn Tiếng Việt được đánh giá bằng điểm số, cho điểm từ 1 đến 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân ở các lần kiểm tra. 2. Việc đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì kết quả học tập của HS về môn Tiếng Việt được quy định : a) Đánh giá thường xuyên - Nhằm mục đích theo dõi, động viên, khuyến khích hay nhắc nhở HS học tập tiến bộ, đồng thời để GV thực hiện đổi mới phương pháp, điều chỉnh hoạt động giảng dạy nhằm đạt hiệu quả thiết thực. - Việc đánh giá thường xuyên được tiến hành dưới các hình thức kiểm tra thường xuyên (KTTX), gồm : kiểm tra miệng, quan sát HS học tập, bài tập thực hành, kiểm tra viết (dưới 20 phút). - Số lần KTTX tối thiểu trong 1 tháng đối với môn Tiếng Việt là 4 lần. b) Đánh giá định kì - Nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các cấp quản lí chỉ đạo để quản lí quá trình học tập của HS và ...
— Xem thêm —
Bình luận