Một số biện pháp chỉ đạo việc phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non

Lượt xem: 12
Số trang: 10
Mã số: 54789
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
1
Phn mở đầu.
I-Lý do chọn đề tài:
Sc kho là vn quý u nht của con người, để tham gia vào các hot
động t con người cn phi có sc khoẻ. Đặc biệt đối vi trt em la tui mm
non thì sc kho li càng quan trng giai đoạn này cơ thể các em đang phát
trin mnh các quan chức năng m sinh lý ca trđang dần dn được hn
thin. Tr có kho mnh thì mi tích cc tham gia vào các hoạt động như: Hoạt
động hc tp, hoạt động vui chơi, hoạt động lao động. Muốn thể kho
mnh đòi hi phi có sđầu tốn m lâu dài. Nhng i hc kinh nghim
cho thy nhng can thip trc tiếp trên tr đã bsuy dinh dưỡng như phục hi
trsuy dinh dưỡng thường khó có thđạt kết qucao. Đối vi loi bnh y
tuy không phi bnh vô phương cu chữa nhưng cũng kng thể xem nh vì tr
b suy dinh õng nng nguyên nhân din biến rt phc tp. Khi tr b suy dinh
õng và o theo các bnh liên quan khác và kéo theo s sa sút v kinh tế gia
đình và kinh tế hi. Chính vy phòng chống suy dinh dưỡng cho tr
đang là mt trong nhng vấn đề hết sc quan trng và bc xúc hin nay. Không
ch mt nhân một trường hc quan tâm n là mt vn đề quan trng cn
thiết ca vn đề sc kho cho trnên tôi đã mnh dn chọn đề tài “ Mt s bin
pháp chỉ đạo vic phòng chống suy dinh dưng cho trẻ trong trường mm non
nhm tìm ra gii pháp tt phù hp vi điều kiện địa phương để phòng chng
suy dinh dưỡng cho tr.
II- Mục đích nghiên cứu:
Sm phát hin và phc hi sc kho cho tr bị suy dinh dưỡng nhm góp
phn nâng cao chất lượng chăm sóc sc kho cho tr.
Tuyên truyn nhng kiến thc nhng kinh nghim v chăm sóc, nuôi
dưỡng tr em theo khoa hc ti tng giáo viên ph huynh hc sinh mt
cách tng hp và d hiu nht góp phn cùng vi cnước h t l tr b suy
dinh dưỡng xung 2 – 3 %/ mt năm.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
III - Đối tượng nghiên cu:
Đối tượng tr em mầm non đang học tp tai trường mmm non Vit
Tiến S 1, vi tng s trlà 245 cháu, trong đó:
Mu giáo 5- 6 tui là 74 cháu
Mu giáo 4- 5 tui là 54 cháu
Mu giáo 3- 4 tui là 47 cháu
Nhóm tr tp th là 28 cháu.
Nhóm trgia đình là 42 cháu.
Tiến hành la chn đềi t tháng 9 năm 2008 đến tháng 5 năm 2009.
IV- Nhim v nghiên cu:
Tìm hiu thc trng vấn đề chăm sóc nuôi dưỡng tr mm non.
Chđạo giáo viên tìm hiu nguyên nhân gây bnh suy dinh dưỡng trên
từng đối tượng tr.
Tp hp các nguyên nhân tìm ra phương gii pháp php trin khai ti
tng giáo viên.
Theo dõi, kim tra, đánh giá kết quchăm sóc nuôi ng tr theo tng
quý và rút ra kinh nghim.
V- Phương pháp nghiên cứu:
* Phương pháp nghiên cứu:i liu sách báo, tp san, có nội dung hướng dn
cách chăm sóc nuôi dưỡng phòng chng bệnh suy dinh dưỡng cho tr em.
* Phương pháp điều tra: Điu tra s tr kho mnh, s trcó nguy bị suy
dinh õng, s tr bị suy dinh dưỡng c lp.
* Phương pháp phỏng vn: Phng vấn cách chăm sóc nuôi dưỡng cách thc
hin các chế độ sinh hot ca t tng nhóm lp, tng gia đình.
* Phương pháp thống kê: Tng hp kết qu theo dõi khám sc khođnh k
và theo dõi trên biu đồ ng trưởng.
* Phương pháp tun truyền: Phi hp với các ban ngành liên quan đ tuyên
truyn cách phòng chng suy dinh dưỡng cho tr.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
Phn ni dung
I-sở lý lun:
Các nhà khoa hc nghiên cu cho biết tr em la tui mm non nhu
cu vdinh õng nhu cu v hoạt đng ca tr rất cao. Hơn thế na
th trthđang phát trin, tính theo cân nng tr nh n t 100 120
Kcal cân nng / ngày. Nhưng người ln ch cn 100 Kcal cân nng/ ngày.
Nhu cu về dinh dưõng cho trẻ đòi hi phải đảm bảo đầy đ các cht và cân đối
phi hp, hợp đủ 4 nhóm thc phm trong mi ba 6 nhóm thc phm trong
mt ngày. Nhu cu ng, nhu cu hoạt động ca tr cũng rt cao, trthường hiếu
động tch chy nhy. Đặc bit hoạt động vui chơi đóng vai trò rt cao, là
hoạt động ch đạo ca tr mm non. Nếu như trẻ được người ln chăm sóc
nuôi dưỡng tt ngay tđầu, ngay t khi rt nh thì khi tr mới được vào trường
mm non thì trluôn được kho mnh thông minh, hn nhiên, ít m đau. Tạo
điu kin cho tr làm quen vi môi trường xung quanh cũng là tin đề tt cho
trẻ bước vào ngưỡng ca ca trưòng tiu hc.
Vic phòng chống suy dinh õng cho tr mm non thường xuyên và
liên tục đã chi qua nhiu m, nhiều người thc hin. Thế nhưng mỗi đa
phương thì vic phòng chống suy dinh ng cho c cháu s khác nhau.
Đối vi trưng mm non Vit Tiến S 1 chđo phòng chống suy dinh dưỡng
cho trluôn được xác đnh và c tiến ngay tđầu nhng m học, nhưng tuy
nhiên đến năm 2008 2009 thì kết qu vẫn chưa được như kế hoạch đầu năm.
vy là người n b qun trường mm non tvic ch đạo phòng chng
suy dinh dưỡng cho tr là nhim v nóng bng, không ch ring cán b qun lý
mà n là nhim vđc bit quan trng của giáo viên đang trc tiếp chăm sóc
nuôi õng giáo dc tr.
II- Thc trng:
Mấy năm gần đây chính phủ đã quyết đnh giao cho Uỷ ban chăm sóc bà mẹ tr
em ( Nay là U ban n sgia đình và tr em ) phi hp vi B y tế, các ban
ngành liên quan để triển khai chương trình quc gia phũng chống suy dinh
dưỡng, thc hin mục tiêu chương trình nêu cao khu hiuVì sc kho tr
Tải xuống 5,000₫ (10 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-25 16:25:13
Một số biện pháp chỉ đạo việc phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non Sức khoẻ là vốn quý báu nhất của con người, để tham gia vào các hoạt động thì con người cần phải có sức khoẻ. Đặc biệt đối với trẻt em lứa tuổi mầm non thì sức khoẻ lại càng quan trọng vì ở giai đoạn này cơ thể các em đang phát triển mạnh các cơ quan chức năng tâm sinh lý của trẻ đang dần dần được hoàn thiện. Trẻ có khoẻ mạnh thì mới tích cực tham gia vào các hoạt động như: Hoạt động học tập, hoạt động vui chơi, hoạt động lao động. Muốn có cơ thể khoẻ mạnh đòi hỏi phải có sự đầu tư tốn kém lâu dài. Những bài học kinh nghiệm cho thấy những can thiệp trực tiếp trên trẻ đã bị suy dinh dưỡng như phục hồi trẻ suy dinh dưỡng thường khó có thể đạt kết quả cao Một số biện pháp chỉ đạo việc phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non Sức khoẻ là vốn quý báu nhất của con người, để tham gia vào các hoạt động thì con người cần phải có sức khoẻ. Đặc biệt đối với trẻt em lứa tuổi mầm non thì sức khoẻ lại càng quan trọng vì ở giai đoạn này cơ thể các em đang phát triển mạnh các cơ quan chức năng tâm sinh lý của trẻ đang dần dần được hoàn thiện. Trẻ có khoẻ mạnh thì mới tích cực tham gia vào các hoạt động như: Hoạt động học tập, hoạt động vui chơi, hoạt động lao động. Muốn có cơ thể khoẻ mạnh đòi hỏi phải có sự đầu tư tốn kém lâu dài. Những bài học kinh nghiệm cho thấy những can thiệp trực tiếp trên trẻ đã bị suy dinh dưỡng như phục hồi trẻ suy dinh dưỡng thường khó có thể đạt kết quả cao 1 Phần mở đầu. I-Lý do chọn đề tài: Sức khoẻ là vốn quý báu nhất của con người, để tham gia vào các hoạt động thì con người cần phải có sức khoẻ. Đặc biệt đối với trẻt em lứa tuổi mầm non thì sức khoẻ lại càng quan trọng vì ở giai đoạn này cơ thể các em đang phát triển mạnh các cơ quan chức năng tâm sinh lý của trẻ đang dần dần được hoàn thiện. Trẻ có khoẻ mạnh thì mới tích cực tham gia vào các hoạt động như: Hoạt động học tập, hoạt động vui chơi, hoạt động lao động. Muốn có cơ thể khoẻ mạnh đòi hỏi phải có sự đầu tư tốn kém lâu dài. Những bài học kinh nghiệm cho thấy những can thiệp trực tiếp trên trẻ đã bị suy dinh dưỡng như phục hồi trẻ suy dinh dưỡng thường khó có thể đạt kết quả cao. Đối với loại bệnh này tuy không phải bệnh vô phương cứu chữa nhưng cũng không thể xem nhẹ vì trẻ bị suy dinh dưõng nặng nguyên nhân diễn biến rất phức tạp. Khi trẻ bị suy dinh dưõng và kéo theo các bệnh liên quan khác và kéo theo sự sa sút về kinh tế gia đình và kinh tế xã hội. Chính vì vậy mà phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ đang là một trong những vấn đề hết sức quan trọng và bức xúc hiện nay. Không chỉ có một cá nhân một trường học quan tâm còn là một vấn đề quan trọng cần thiết của vấn đề sức khoẻ cho trẻ nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “ Một số biện pháp chỉ đạo việc phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non ” nhằm tìm ra giải pháp tốt phù hợp với điều kiện địa phương để phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ. II- Mục đích nghiên cứu: Sớm phát hiện và phục hồi sức khoẻ cho trẻ bị suy dinh dưỡng nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho trẻ. Tuyên truyền những kiến thức những kinh nghiệm về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo khoa học tới từng giáo viên và phụ huynh học sinh một cách tổng hợp và dễ hiểu nhất góp phần cùng với cả nước hạ tỉ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng xuống 2 – 3 %/ một năm. 2 III - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng là trẻ em mầm non đang học tập tai trường mầmm non Việt Tiến Số 1, với tổng số trẻ là 245 cháu, trong đó: Mẫu giáo 5- 6 tuổi là 74 cháu Mẫu giáo 4- 5 tuổi là 54 cháu Mẫu giáo 3- 4 tuổi là 47 cháu Nhóm trẻ tập thể là 28 cháu. Nhóm trẻ gia đình là 42 cháu. Tiến hành lựa chọn đề tài từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 5 năm 2009. IV- Nhiệm vụ nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng vấn đề chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ở mầm non. Chỉ đạo giáo viên tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh suy dinh dưỡng trên từng đối tượng trẻ. Tập hợp các nguyên nhân tìm ra phương giải pháp phù hợp triển khai tới từng giáo viên. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết ...
— Xem thêm —
Bình luận