Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-25 17:01:10
1 Ng ày soạn : 18/11/2011 Ngày dạy : 26/11/2011 Tuần 14: TiÕt 23 Bµi 25: mèi ghÐp cè ®Þnh mèi ghÐp kh«ng th¸o ® îc I. Môc tiªu: - Trình bày được khái niệm, đặc điểm ứng dụng của mối ghép cố định. - Mô tả được cấu tạo, đặc điểm, ứng dụng của mối ghép không tháo được: mối ghép bàng hàn, mối ghép bằng đinh tán. - Nhận dạng được các mối ghép ren, mối ghép bằng đinh tán, mối ghép bằng hàn trong thực tế kỹ thuật và đời sống. II . ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: Nghiªn cøu SGK vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan Tranh vÏ phãng to h×nh 25.1, 25.2, 25.3 SGK MÉu vËt: Trôc tr íc xe ®¹p, bul«ng, vßng bi … .vv + §èi víi häc sinh: Nghiªn cøu bµi S u tÇm mÉu vËt theo bµi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y cô thÓ: 1. æ n ®Þnh tæ chøc líp : SÜ sè, trùc nhËt vÖ sinh 2 . KiÓm tra bµi cò : Tr¶, nhËn xÐt kÕt qu¶ bµi thùc hµnh 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng của giáo viên Ho¹t ®éng của HS Hoạt động 1 : Định hướng mục tiêu H: Đọc mục tiêu G: Nhận xét khảng định lại mục tiêu bài G : Cho HS quan sát hình vẽ mối ghép bàng hàn, mối ghép ren và qua sát vật mãu ? Hai mối ghép trên có điểm gì giống nhau Điểm khác nha u ? ? Làm thế nào để có thể tháo rời các chi tiết ? Qua kết luận trên em nào cho thầy biết mối ghép cố định có những dạng nào Hoạt động 2 : Tìm hiểu mối ghép không tháo được G : Cho HS quan sát hình 25.2 ? Mối ghép bằng đinh tán là loại mối ghép gì ? Mối ghép bằng đinh tán gồm mấy chi tiết, chúng có đặc điểm gì Mối ghép bằng đinh tán được thực hiện như thế nào ? G : Phân tích cách ghép ? Mối ghép bàng đinh tấm có đặc điểm và ứng dụng khi nào I. Tìm hiểu khái niệm chung - Chùng đều là mối ghép cố định và dùng để ghép nối chi tiết Kh ác:Mối ghép ren thì tháo được ,còn mối ghép hàn muốn tháo phải phá bỏ mối ghép - Đối với mối ghép ren: Có thể tháo rời các chi tiết và giữ nguyên hình dạng ban đầu - Mối ghép hàn: Nếu muốn tháo rời các chi tiết bắt buộc phải phá hủy một bộ phận nào đó của mối hàn Kết luận: Mối ghép cố định có hai loại đó là 1. Mối ghép tháo được: Mối ghép ren 2. Mối ghép không tháo được: Mối ghép hàn II. Mối ghép không tháo được 1. Mối ghép bàng đinh tán: - Là mối ghép không tháo được a- Cấu tạo: Gồm hai chi tiết được ghép và đinh tán(Chi tiết ghép) + Chi tiết được ghép thường ở dạng tấm +/ Đinh tán: Là chi tiết hình trụ một đầu có mũ đã được làm sẵn(Hình chỏm cầu hay hình nón cụt) Gv cho học ...
— Xem thêm —
Bình luận