Đề thi HSG Toán 8 cấp huyện có đáp án

Số trang: 3
Mã số: 547305
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-25 16:37:07
UBND HUYỆN GIỒNG RIỀNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2011 – 2012 --------- Khóa ngày 06/11/2011ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 8Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)Bài 1: (4 điểm)a/ Chứng minh rằng tổng lập phương của ba số nguyên liên tiếp chia hết cho 9b/ Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì : A = 5n+2 + 26.5n + 82n+1 59Bài 2: (4 điểm)Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a/ x3 + y3 + z3 – 3xyz b/ x4 + 2011x2 + 2010x + 2011Bài 3: (4 điểm)a/ Cho a + b = 2 và a2 + b2 = 20. Tính giá trị của biểu thức M = a3 + b3b/ Cho a + b + c = 0 và a2 + b2 + c2 = 14. Tính giá trị của biểu thức N = a4 + b4 + c4Bài 4: (4 điểm)Cho hình thang cân ABCD có góc ACD = 600, O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi E, F, G theo thứ tự là trung điểm của OA, OD, BC. Tam giác EFG là tam giác gì? Vì sao? Bài 5: (4 điểm)Cho hình bình hành ABCD có E, F thứ tự là trung điểm của AB, CD.a/ Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF đồng quy.b/ Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tự là M và N. Chứng minh rằng EMFN là hình bình hành.---HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 8(THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011 – 2012)-----------Bài 1: (4 điểm)a/ Ta phải chứng minh: A = n3 + (n + 1)3 + (n + 2)3  9 với n  ZA = n3 + n3 + 3n2 + 3n + 1 + n3 + 6n2 + 12n + 8 = 3n3 + 9n2 + 15n + 9 (0,5đ) = 3n3 – 3n + 9n2 + 18n + 9 (0,5đ) = 3n(n – 1)(n + 1) + 9n2 + 18n + 9 (0,5đ)Nhận thấy n(n – 1)(n + 1)  3 nên 3n(n – 1)(n + 1)  9 Và 9n2 + 18n + 9  9Vậy A  9 (0,5đ)b/ 5n+2 + 26.5n + 82n+1 = 25.5n + 26.5n + 8.82n = (0,5đ) = 5n(59 – 8) + 8.64n (0,5đ) = 59.5n + 8(64n – 5n) (0,5đ) 59.5n 59 và 8(64n – 5n) 64 – 5) = 59 vậy 5n+2 + 26.5n + 82n+1 59 (0,5đ)Bài 2: (4 điểm)a/ x3 + y3 + z3 – 3xyz = (x + y)3 – 3xy(x + y) + z3 – 3xyz == (x + y + z)3 – 3z(x + y)(x + y + z) – 3xy(x + y + z) (0,5đ)= (x + y + z) (0,5đ)= (x + y + z) (0,5đ)= (x + y + z)(x2 + y2 + z2 – xy – yz – zx) (0,5đ)b/ x4 + 2011x2 + 2010x + 2011 == x4 + x3 + x2 + 2010x2 + 2010x + 2010 – x3 + 1 (0,5đ)= x2(x2 + x + 1) + 2010(x2 + x + 1) – (x – 1)(x2 + x + 1) (0,5đ)= (x2 + x + 1)(x4 + 2010 – x + 1) (0,5đ)= (x2 + x + 1)(x4– x + 2011) (0,5đ)Bài 3: (4 điểm)a/ Cho a + b = 2 và a2 + b2 = 20. Tính giá UBND HUYỆN GIỒNG RIỀNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2011 – 2012 ----------------- Khóa ngày 06/11/2011 ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (4 điểm) a/ Chứng minh rằng tổng lập phương của ba số nguyên liên tiếp chia hết cho 9 b/ Chöùng minh raèng vôùi moïi soá töï nhieân n thì : A = 5 n+2 + 26.5 n + 8 2n+1 M 59 Bài 2: (4 điểm) Phân tích các đa thức ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận