Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Số trang: 6
Mã số: 542727
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
15
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hnh phúc
ĐƠN Đ NGH CP GIY CHNG NHN, QUYN S DNG
ĐT, QUYN S HU NHÀ VÀ TÀI SN KHÁC GN LIN
VI ĐT
(Sdụng đkê khai c đối với tng hợp chứng nhận bsung quyền
sở hu tài sn)
Kính gi: UBND.....................................................................
PHN GHI CỦA NGƯI
NHN H SƠ
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:
Ngày…... /...… /.......
Quyển số ……, Sthứ tự……..
Người nhận hồ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
I. PHN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DNG ĐT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SN GẮN LIỀN VI ĐẤT
(Xem khướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sn gắn liền với đất
1.1. H và Tên (viết chữ in
hoa):………………………………………….....…………………..
….......................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú:………………………………………………….………………………
Mẫu số 07
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30
tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
16
….......................................................................................................................................................
( nhân ghi h tên, năm sinh, s giy CMND; h gia đình ghi ch “H trước h tên, năm sinh, s
giấy CMND của
người đại din cùng có quyn s dng đất và s hu tài sn của hộ.
T chức ghi tên quyết đnh thành lp hoặc
giy đăng kinh doanh, giấy pp đầu tư (gồm tên và số, ngày, cơ quan văn bn).
Cá nhân nước ngoài và
người Việt Nam định c ngoài ghi h tên, năm sinh, quốc tịch, s và ngày cp, i cấp hộ chiếu. Trưng hợp
nhiu ch cùng s dụng đt, cùng s hữu tài sn thì kê khai tên các ch đó vào danh sách kèm theo)
2. Đề ngh: - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
- Cấp GCN đối với thửa đất , Tài sản gắn liền với đất
(Đánh dấu vào ô
trống lựa chọn)
3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phi khai nếu đngh chng nhn b sung quyn s hu tài
sn)
3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…;
3.3. Địa chỉ tại:.......................................................................................................................;
3.4. Din ch: ....……........ m
2
; s dng chung:...................... m
2
; s dụng riêng: ............... m
2
;
3.5. Sử dụng vào mục đích:..............................................., từ thời điểm: ……………….......;
3.6. Thi hạn đề nghị được sử dụng đất:.................................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;
(Ghi cthể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trtiền một
lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)
3.8. Đất giáp với đất của ……………………………………………………………………
4. Tài sản gắn liền với đất (Ch kê khai nếu có nhu cu đưc chng nhn hoc chng nhận b sung quyn
s hu)
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
17
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): ;
b) Địa chỉ:
c) Diện tích xây dựng:................ (m
2
);
d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ;
đ) Sở hữu chung: ………………................... m
2
,
shữu riêng: m
2
;
e) Kết cấu: …................................................….............................................................................;
g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Stầng: ;
i) Năm hoàn thành xây dựng:............................; k) Thi hạn sở hữu đến:
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và
tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm
theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng: 4.3. Cây lâu năm:
a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m
2
;
b) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
- Nhà nước giao không thu tiền:
- Nhà nước giao có thu tiền:
- Nhận chuyển quyền:
a) Loại cây: ………….....................…;
b) Nguồn gốc tạo lập:..…….……..….
………………………….….………...
……………….………………………
………………………………………
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-08 18:54:20
 Mẫu số 07 (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) (Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)
— Xem thêm —