Phân tích tình hình hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp sài gòn thương tín- chi nhánh an giang

Lượt xem: 18
Số trang: 53
Mã số: 54272
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 53
Sao chép
ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH T- QUẢN TR KINH DOANH
VƯƠNG NGỌC SẬM
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ
RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
TƠNG TÍN- CHI NHÁNH AN GIANG
Chuyên ngành : Kinh Tế Đối Ngoại
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Long Xuyên, tháng 6 năm 2008
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH T- QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ
RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
TƠNG TÍN- CHI NHÁNH AN GIANG
Chuyên ngành : Kinh Tế Đi Ngoại
Sinh viên thực hiện : VƯƠNG NGỌC SẬM
Lớp : DH5KD Mã s Sv: DKD041631
Người hướng dẫn : Ths. BÙI VĂN ĐẠO
Long Xuyên, tháng 6 - năm 2008
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
KHÓA LUN ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI
KHOA KINH T-QUẢN TR KINH DOANH
ĐẠI HỌC AN GIANG
Người hướng dẫn: Ths.Bùi Văn Đạo
(Htên, học hàm, hc vị và chký)
Người chấm, nhn xét 1: …………………
(Htên, học hàm, hc vị và chký)
Người chấm, nhn xét 2: ……………….
(Htên, học hàm, hc vị và ch ký)
Khoá lun được bảo v tại Hi đồng chấm và bảo v khóa lun
Khoa Kinh tế-Qun tr kinh doanh ngày 27 tháng 06 năm 2008
Tải xuống 5,000₫ (53 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-28 18:16:38
TÓM TẮT
Trong bối cảnh tình hình tài chính trong nước đang có nhiều biến động: lạm phát
tăng cao, giá cả các mặt hàng gia tăng,… Bên cạnh đó, với việc điều chỉnh lãi suất cơ
bản của Ngân Hàng Nhà Nước trong thời gian gần đây càng làm cho tình hình tài chính
trong nước có chiều hướng phát triển rất khó dự đoán.
Với sự điều chỉnh trên của Ngân Hàng Nhà Nước nhằm mục đích điều hoà lại
nguồn vốn cũng như hạn chế lượng tiền mặt trong lưu thông. Để có thể thực hiện tốt
chức năng này thì cần phải có sự góp sức của các ngân hàng nói chung và ngân hàng
TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh An Giang nói riêng, với công việc cụ thể là
các ngân hàng thắt chặt tín dụng và tăng lãi suất huy động vốn nhằm hạn chế bớt lượng
tiền mặt trong lưu thông, góp phần làm giảm tỷ lệ lạm phát, bình ổn giá cả thị trường.
Để làm tốt được điều này, ngoài việc phải tăng lãi suất huy động vốn vừa đảm bảo
được lợi nhuận vừa thu hút được lượng tiền gửi của khách hàng so với ngân hàng khác.
Bên cạnh đó, ngân hàng còn phải quản lý tốt các hoạt động tín dụng và hạn chế rủi ro
tín dụng. Để làm tốt được cả hai việc trên thì ngân hàng một mặt phải nghiên cứu tình
hình hiện tại của thị trường và các chính sách của Ngân Hàng Nhà Nước cũng như của
Tỉnh. Mặt khác, các ngân hàng cũng cần đánh giá lại hoạt động của chính ngân hàng
mình trong những năm qua nhất là đối với các ngân hàng chỉ vừa mới thành lập hơn
hai năm như Sacombank An Giang
Đề tài phân tích tình hình hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh An Giang với mục tiêu là làm rõ tình hình hoạt
động tín dụng tại Sacombank An Giang bao gồm việc làm rõ nguyên nhân tăng giảm
thông qua việc phân tích dư nợ, doanh số cho vay và doanh số thu nợ, cũng như là rõ
những nguyên nhân làm gai tăng nợ quá hạn tại Chi nhánh. Từ đó, đề ra các giải pháp
góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng và giảm thiểu rủi ro tín dụng cho Chi nhánh
Đề tài tập trung làm rõ các vấn đề sau trong giai đoạn 2005-2007:
Phân tích hoạt động tín dụng gồm các nội dung:
 Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân
 Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp
 Phân tích hoạt động bảo lãnh
Phân tích rủi ro tín dụng gồm các nội dung:
 Phân tích nợ quá hạn tại Chi nhánh giai đoạn 2005-2007
 Phân tích nguyên nhân dẫn đến nợ quá hạn
Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng, và hạn chế rủi ro tín dụng
Cuối cùng đưa ra kết luận nhằm đánh giá lại những điều đạt được so với các mục tiêu
đề raMỤC LỤC
TÓM TẮT .................................................................................................................... i
MỤC LỤC ................................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC BẢNG ......................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC BIỀU ĐỒ.................................................................................... iii
DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÀI VIẾT.............................. iv
Chương 1. Phần mở đầu...................................................................................1
1.1. Lý do chọn đề tài: .................................................................................................. 1
1.2. Mục tiêu và Phạm vi nghiên cứu:........................................................................... 1
1.3. Phương pháp nghiên cứu:....................................................................................... 2
1.4. Những đóng góp cơ bản của khoá luận:.................................................................. 2
Chương 2. Cơ sở lý luận....................................................................................3
2.1. Lý thuyết................................................................................................................ 3
 Tín dụng ngân hàng ...................................................................................................... 3
 Vai trò của tín dụng...................................................................................................... 3
 Chức năng của tín dụng ............................................................................................... 3
 Các hình thức tín dụng:................................................................................................ 3
 Các loại hình tín dụng:................................................................................................. 3
 Bảo lãnh ngân hàng: .................................................................................................... 4
 Định nghĩa về rủi ro trong hoạt động của ngân hàng:................................................. 4
 Các loại rủi ro trong hoạt động tín dụng của Sacombank An Giang:....................... 4
2.2. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng....................................................................... 5
Chương 3. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.......................6
3.1. Vài nét về: ............................................................................................................. 6
3.2. Vài nét sơ lược về Sacombank An Giang ............................................................... 7
3.3. Sơ đồ tổ chức của Sacombank An Giang ................................................................ 9
3.4. Quy trình cấp tín dụng và xử lý rủi ro tín dụng tại Sacombank An Giang ............. 15
3.4.1. Quy trình cấp tín dụng Sacombank An Giang.................................................... 15
3.4.2. Quy trình xử lý rủi ro tín dụng Sacombank An Giang........................................ 18
Chương 4. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của
Sacombank An Giang .....................................................................................20
4.1. Tình hình chung về KT- XH và hoạt động tín dụng của các TCTD tại tỉnh An
Giang:......................................................................................................................... 20
4.1.1. Vài nét sơ lược về tình hình KT- XH của tỉnh An Giang: .................................. 20
4.1.2. Vài nét về tình hình hoạt động tín dụng của các TCTD trong tỉnh An Giang trong
năm 2007.................................................................................................................... 21
4.2. Hoạt động tín dụng tại Sacombank An Giang....................................................... 22
4.2.1. Hoạt động tín dụng cá nhân............................................................................... 22
 Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh..................................................................... 22
 Hoạt động cho vay góp chợ........................................................................................ 24
 Hoạt động tín dụng tiêu dùng .................................................................................... 27
4.2.2. Hoạt động tín dụng doanh nghiệp...................................................................... 30
4.2.3. Hoạt động bảo lãnh ........................................................................................... 31
4.3. Rủi ro tín dụng:.................................................................................................... 32
Chương 5. Giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng và giảm thiểu rủi ro tín
dụng tại Sacombank An Giang.......................................................................39
5.1. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng............................................................... 39
5.2. Giảm thiểu rủi ro tín dụng.................................................................................... 40
Chương 6. Kết luận......................................................................................... 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................ 43
PHỤ LỤC .................................................................................................................. 44 TÓM TẮT Trong bối cảnh tình hình tài chính trong nước đang có nhiều biến động: lạm phát tăng cao, giá cả các mặt hàng gia tăng,… Bên cạnh đó, với việc điều chỉnh lãi suất cơ bản của Ngân Hàng Nhà Nước trong thời gian gần đây càng làm cho tình hình tài chính trong nước có chiều hướng phát triển rất khó dự đoán. Với sự điều chỉnh trên của Ngân Hàng Nhà Nước nhằm mục đích điều hoà lại nguồn vốn cũng như hạn chế lượng tiền mặt trong lưu thông. Để có thể thực hiện tốt chức năng này thì cần phải có sự góp sức của các ngân hàng nói chung và ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh An Giang nói riêng, với công việc cụ thể là các ngân hàng thắt chặt tín dụng và tăng lãi suất huy động vốn nhằm hạn chế bớt lượng tiền mặt trong lưu thông, góp phần làm giảm tỷ lệ lạm phát, bình ổn giá cả thị trường. Để làm tốt được điều này, ngoài việc phải tăng lãi suất huy động vốn vừa đảm bảo được lợi nhuận vừa thu hút được lượng tiền gửi của khách hàng so với ngân hàng khác. Bên cạnh đó, ngân hàng còn phải quản lý tốt các hoạt động tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng. Để làm tốt được cả hai việc trên thì ngân hàng một mặt phải nghiên cứu tình hình hiện tại của thị trường và các chính sách của Ngân Hàng Nhà Nước cũng như của Tỉnh. Mặt khác, các ngân hàng cũng cần đánh giá lại hoạt động của chính ngân hàng mình trong những năm qua nhất là đối với các ngân hàng chỉ vừa mới thành lập hơn hai năm như Sacombank An Giang Đề tài phân tích tình hình hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh An Giang với mục tiêu là làm rõ tình hình hoạt động tín dụng tại Sacombank An Giang bao gồm việc làm rõ nguyên nhân tăng giảm thông qua việc phân tích dư nợ, doanh số cho vay và doanh số thu nợ, cũng như là rõ những nguyên nhân làm gai tăng nợ quá hạn tại Chi nhánh. Từ đó, đề ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng và giảm thiểu rủi ro tín dụng cho Chi nhánh Đề tài tập trung làm rõ các vấn đề sau trong giai đoạn 2005-2007: Phân tích hoạt động tín dụng gồm các nội dung:  Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân  Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp  Phân tích hoạt động bảo lãnh Phân tích rủi ro tín dụng gồm các nội dung:  Phân tích nợ quá hạn tại Chi nhánh giai đoạn 2005-2007  Phân tích nguyên nhân dẫn đến nợ quá hạn Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng, và hạn chế rủi ro tín dụng Cuối cùng đưa ra kết luận nhằm đánh giá lại những điều đạt được so với các mục tiêu đề ra MỤC LỤC TÓM TẮT .................................................................................................................... i MỤC LỤC ................................................................................................................... ii DANH MỤC CÁC BẢNG ......................................................................................... iii DANH MỤC CÁC BIỀU ĐỒ.................................................................................... iii DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÀI VIẾT.............................. iv Chương 1. Phần mở đầu...................................................................................1 1.1. Lý do chọn đề tài: .................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu và Phạm vi nghiên cứu:........................................................................... 1 1.3. Phương pháp nghiên cứu:....................................................................................... 2 1.4. Những đóng góp cơ bản của khoá luận:.................................................................. 2 Chương 2. Cơ sở lý luận....................................................................................3 2.1. Lý thuyết................................................................................................................ 3  Tín dụng ngân hàng ...................................................................................................... 3  Vai trò của tín dụng...................................................................................................... 3  Chức năng của tín dụng ............................................................................................... 3  Các hình thức tín dụng:................................................................................................ 3  Các loại hình tín dụng:................................................................................................. 3  Bảo lãnh ngân hàng: .................................................................................................... 4  Định nghĩa về rủi ro trong hoạt động của ngân hàng:................................................. 4  Các loại rủi ro trong hoạt động tín dụng của Sacombank An Giang:....................... 4 2.2. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng....................................................................... 5 Chương 3. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.......................6 3.1. Vài nét về: ............................................................................................................. 6 3.2. Vài nét sơ lược về Sacombank An Giang ............................................................... 7 3.3. Sơ đồ tổ chức của Sacombank An Giang ................................................................ 9 3.4. Quy trình cấp tín dụng và xử lý rủi ro tín dụng tại Sacombank An Giang ............. 15 3.4.1. Quy trình cấp tín dụng Sacombank An Giang.................................................... 15 3.4.2. Quy trình xử lý rủi ro tín dụng Sacombank An Giang........................................ 18 Chương 4. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của Sacombank An Giang .....................................................................................20 4.1. Tình hình chung về KT- XH và hoạt động tín dụng của các TCTD tại tỉnh An Giang:......................................................................................................................... 20 4.1.1. Vài nét sơ lược về tình hình KT- XH của tỉnh An Giang: .................................. 20 4.1.2. Vài nét về tình hình hoạt động tín dụng của các TCTD ...
— Xem thêm —
Bình luận