phương pháp khối phổ

Số trang: 28
Mã số: 540694
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 28
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-09 11:15:26
Phương pháp phổ khối là một kĩ thuật dùng để đo đạc tỉ lệ khối lượng-trên-điện tích của ion; dùng thiết bị chuyên dụng là khối phổ kế. Kĩ thuật này có nhiều ứng dụng, bao gồm: Xác định các hợp chất chưa biết bằng cách dựa vào khối lượng của phân tử hợp chất hay từng phần tách riêng của nó Xác định kết cấu chất đồng vị của các thành phần trong hợp chất Xác định cấu trúc của một hợp chất bằng cách quan sát từng phần tách riêng của nó Định lượng lượng hợp chất trong một mẫu dùng các phương pháp khác (phương pháp phổ khối vốn không phải là định lượng) Nghiên cứu cơ sở của hóa học ion thể khí (ngành hóa học về ion và chất trung tính trong chân không) Xác định các thuộc tính vật lí, hóa học hay ngay cả sinh học của hợp chất với nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Một khối phổ kế là một thiết bị dùng cho phương pháp phổ khối, cho ra phổ khối lượng của một mẫu để tìm ra thành phần của nó. Có thể ion hóa mẫu và tách các ion của nó với các khối lượng khác nhau và lưu lại thông tin dựa vào việc đo đạc cường độ dòng ion. Một khối phổ kế thông thường gồm 3 phần: phần nguồn ion, phần phân tích khối lượng, và phần đo đạc. Bùi Văn Hi u - Nguy nThi Ng cệ ễ ọ L ́p: 10B CNSH - KH ơ N I DUNG CHÍNHỘ I. T ng quan v kh i ph ổ ề ố ổ 1. Kh i ph là gì? ố ổ 2. Nguyên t c ho t đ ng và nguyên lý chung. ắ ạ ộ II. S k t h p gi a kh i ph các ph ng pháp ự ế ợ ữ ố ổ ươ khác 1. S c ký khí k t h p v i kh i ph ắ ế ợ ớ ố ổ 2. S c ký l ng k t h p v i kh i ph ắ ỏ ế ợ ớ ố ổ 3. K t h p đi n di hai chi u-kh i ph ế ợ ệ ề ố ổ III. Các ph ng pháp ion hóa hi n đ i ươ ệ ạ IV. Xác đ nh protein s d ng kh i ph ị ử ụ ố ổ T NG QUAN V KH I PHỔ Ề Ố Ổ KH I PH LÀ GÌ? Ố Ổ • Là ph ng pháp nghiên c u các ch t b ng ươ ứ ấ ằ cách đo, phân tích chính xác kh i l ng ố ượ phân t c a ch t đó d a trên s chuy n ử ủ ấ ự ự ể đ ng c a các h t mang đi n hay ion trong ộ ủ ạ ệ m t đi n tr ng ho c t tr ng nh t đ nh. ộ ệ ườ ặ ừ ườ ấ ị . • Kĩ thu t này có nhi u ng d ng, ậ ề ứ ụ th ng ườ đ c k t h p v i m t s sinh h c phân t ượ ế ợ ớ ộ ố ọ ử khác nh ư : – Kh i ph k t h p v i s c ký khí. ố ổ ế ợ ớ ắ – Kh i ph k t h p v i s c ký l ng. ố ổ ế ợ ớ ắ ỏ – Kh i ph k t h p đi n di ố ổ ế ợ ệ Máy kh i phố ổ • L à m t thi t b dùng cho ph ng pháp ph ộ ế ị ươ ổ kh i, cho ra ph kh i l ng c a m t m u ố ổ ố ượ ủ ộ ẫ , đ tìm ra thành ph n c a nó. ể ầ ủ • Có th ion hóa m u và tách các ion c a nó ể ẫ ủ v i các kh i l ng khác nhau và l u l i ớ ố ượ ư ạ thông tin d a vào vi c đo đ c c ng đ ự ệ ạ ườ ộ dòng ion . M t kh i ph k thông th ng g m 3 ộ ố ổ ế ườ ồ ph n: ầ • P h n ngu n ion ầ ồ • P h n phân tích kh i l ng ầ ố ượ • P h n đo đ c. ầ ạ C u t o:ấ ạ • B ph n đ a m u; ộ ậ ư ẫ • Ngu n ion hoá; ồ • H th ng b m chân không; ệ ố ơ • B phân tích kh i đo t l kh i l ng/đi n ộ ố ỷ ệ ố ượ ệ tích c a phân t d ng ion hoá (m/z); ủ ử ở ạ • B ph n đo tín hi u xác đ nh s l ng các ộ ậ ệ ị ố ượ ion m i giá tr m/z; ở ỗ ị • H th ng phân tích s li u, bao g m máy ệ ố ố ệ ồ tính c u hình cao v i các ph n m m ấ ớ ầ ề chuyên d ng. ụ S đ c u t o h máy kh i ph v i các kh năng l p ơ ồ ấ ạ ệ ố ổ ớ ả ắ đ t khác nhau ặ Theo tính năng b ghi, ng i ta chia các ...
— Xem thêm —
Bình luận