GIÁO DỤC KỸ NĂNG SONG LỚP 3

Số trang: 11
Mã số: 539582
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 11
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-24 18:37:50
GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG NỘI DUNG & ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG LỚP 3MÔN TIẾNG VIỆT Tuần Tên bài Các KNS cơ bản được giaoCác phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng1Tập đọc – kể chuyện : Cậu bé thông minhTư duy sáng tạoRa quyết địnhGiải quyết vấn đềTrình bày ý kiến cá nhânĐặt câu hỏiThảo luận nhóm2Tập đọc – Kể chuyện :Ai có lỗi Giao tiếp, ứng xử vănhoasThể hiện sự cảm thongKiểm soát cảm xúcTrình bày ý kiến cá nhânTrải nghiệmĐóng vai3Tập đọc – Kể chuyện : Chiếc áo lenKiểm soát cảm xúcTự nhận thứcGiao tiếp ứng xử văn hóaTrải nghiệmTrình bày ý kiến cá nhânThảo luận cặp đôi – chia sẻ4Tập đọc – Kể chuyện : Người mẹ Ra quyết định giải quyết vấn đềTự nhậ thức xác dịnh giá trị cá nhânTrình bày ý kiến cá nhânTrình bày 1 phútThảo luận nhómTập đọc : Oâng ngoạiGiao tiếp trình bày suy nghĩXác định giá trịTrinfhy bày 1 phútChúng em biết 3Hỏi và trả lời câu hỏiTập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵnGiao tiếpTìm kiếm xử lí thông tinThảo luận – chia sẻHoàn tất một nhiệm vụ thực hành viết điện báo theo tình huống cụ thể5Tập đọc – Kể chuyện : Người lĩnh dũng cảmTự nhận thức, xác định giá trị cá nhânRa quyết địnhĐảm nhận trách nhiệmTrải nghiệmTrình bày ý kiến cá nhânThảo luận nhómTập làm văn: Tập tổ chức cuộc họpGiao tiếpLàm chủ bản thânThảo luận nhómTrình bày Trình bày ý kiến cá nhân phút6Tập làm văn: Kể lại buổi đầu đi họcGiao tiếp Lắng nghe tích cực Thảo luận nhómTrình bày 1 phútViết tích cựcTập đọc – Kể chuyện : Bài tập làm vănTự nhận thức xác định giá trị cấ nhânRa quyết địnhĐảm nhận trách nhiệmTrải nghiệmTrình bày ý kiến cá nhân Thảo luận cặp đôi – chia sẻ7Tập đọc – Kể chuyện : Trận bóng dưới lòng đườngKiểm soat cảm xúcRa quyết địnhĐàm nhiệm trách nhiệmTrải nghiệmĐặt câu hỏiThảo luận cặp đôi – chia sẻTập đọc : BậnTự nhận thức Lắng nghe tích cựcTrình bày ý kiến cá nhân Thảo luận cặp đôi – chia sẻTập làm văn : Tổ chức cuộc họp Tự nhận thức xác định giá trị cá nhân Đảm nhận trách nhiệmTìm kiếm sự hỗ trợTrình bày ý kiến cá nhân Đóng vaiThảo luâïn nhóm8Tập đọc – Kể chuyện : Các em nhỏn và cụ giàXác định giá triijThể hiện sự cảm thôngĐặt câu hỏiTrình bày ý kiến cá nhân 10Tập đọc : Thư gửi bàTự nhận thức bản thânThể hiện sự thông cảmHoàn tất một nhiệm vụ thực hành viết thư thăm hỏi11Tập đọc – Kể chuyện : Đất quý đất yêu Xác định giá trịGiao tiếpLắng nghe tích cựcTrình bày ý kiến cá nhân Đặt câu hỏi12Tập làm văn ; Nói viết về cảnh đẹp đất nước (BT1)Tư duy sáng tạoTìm kiếm và xử lí thông tinViết tích cự 13Tập làm văn : Viết thư Giao tiếp ứng xử văn hóaThể hiện sự cảm thôngTư duy sáng tạoTrình bày ý kiến cá nhân Đặt câu hỏiTrình bày 1 phút15Tập đọc : Huux bạc của người chaTự nhận thức bản thânXác định giá trịLắng nghe tích cựcTrình bày ý kiến cá nhân Trải nghiệmThảo luận nhóm 16Tập đọc – Kể chuyện : Đôi bạn Tự nhận thức bản thân Xác định giá trịLằng nghe tích cựcTrình bày ý kiến cá nhân Trải nghiệmTrình bày 1 phút17Tập đọc – Kể chuyện : Mồ côi xử kiệnTư duy sáng tạo Ra quyết định , giải quyết vấn đềLắng nghe tích cực Đặt câu hỏi Trình bày 1 phútĐóng vai19Tập đọc – Kể chuyện : : Hai bà TrưngĐặt mục tiêuĐảm nhận trách nhiệmKiên địnhGiải quyết vấn đề Thảo luận nhómĐặt câu hỏiTrình bày 1 phút Kể chuyện Hai Bà TrưngLắng nghe tích cựcTư duy sáng tạoĐóng vaiTrình bày 1 phút Làm việc nhóm GIAÙO DUÏC KYÕ NAÊNG SOÁNG NOÄI DUNG & ÑÒA CHÆ GIAÙO DUÏC KYÕ NAÊNG SOÁNG LÔÙP 3 MOÂN TIEÁNG VIEÄT Tuaàn Teân baøi Caùc KNS cô baûn ñöôïc giao Caùc phöông phaùp/ kó thuaät daïy hoïc tích cöïc coù theå söû duïng 1 Taäp ñoïc – keå chuyeän : Caäu beù thoâng minh - Tö duy saùng taïo - Ra quyeát ñònh - Giaûi quyeát vaán ñeà - Trình baøy yù kieán caù nhaân - Ñaët caâu hoûi - Thaûo luaän nhoùm 2 Taäp ñoïc – Keå chuyeän :Ai coù loãi - Giao tieáp, öùng xöû vaênhoas - Theå hieän söï caûm thong - Kieåm soaùt ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận