Trắc nghiệm và đáp án môn Hệ thống thông tin quản lý

Số trang: 11
Mã số: 537638
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 11
Sao chép
MAN402_LTTN 1
C Đ H M N T
C p chi n l c là c p cao nh t trong h th ng thông tin s d ng trong: ế ượ
a. Bán hàng và marketing
Các y u t c b n c a h th ng là:ế ơ
c. T t c các ph ng án đ u ươ
đúng
Ch c năng chính c a h th ng thông tin là:
a. L u tr thông tin x lý, thu th p và truy xuát thông tin ph c v các đ iư
t ng.ượ
[TOP ] - [TOP1]
Đ u t vào công ngh thông tin s giúp doanh nghi p hi u qu là: ư
a. Giúp quá trình đi u hành doanh nghi p hi u qu
h n.ơ
[TOP ] - [TOP1]
H th ng thông tin qu n lý th ng ph c v các nhà qu n lý quan tâm t i nh ng k t ườ ế
qu
b. T t c các ph ng án đ u ươ
đúng
H th ng thông tin qu n lý là:
b. H th ng ch c năng th c hi n vi c thu th p, x lý, l u tr và cung c p thông tin h tr ra ư
quy t đ nh, đi u khi n, phân tích các v n đ , hi n th v n đ ph c t p trong t ch c.ế
H th ng thông tin x lý giao d ch là:
c. H th ng thông tin c b n ph c v c p tác nghi p c a doanh ơ
nghi p.
H th ng là:
a. T p các thành ph n đi u hành cùng nhau nh m đ t m t m c đich nào
đó
H th ng chuyên gia đ c vi t t t là: ượ ế
b. ES
H th ng thông tin ph c v qu n lý là:
b. Ph c v c ho t đ ng qu n lý c a t
ch c.
H th ng thông tin h tr ra quy t đ nh là: ế
b. Thi t k v i m c đích rõ ràng là tr giúp các ho t đ ng ra quy tế ế ế
đ nh.
H th ng thông tin h tr đi u hành là:
d. T o môi tr ng khai thác thông tin ườ
chung.
[TOP ] - [TOP1]
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
M i quan h gi a các h th ng là:
a. Ph c t p, chi phí cao và m t th i
gian.
[TOP ] - [TOP1]
Ngu n thông tin bên ngoài c a doanh nghi p bao g m:
c. T t c các ph ng án đ u ươ
đúng
[TOP ] - [TOP1]
Theo c p chuyên gia c p tác nghi p là dùng đ :
d. Cung c p ki n th c và d li u cho nh ng ng i nghiên c u trong t ế ườ
ch c.
Theo c p chi n thu t, h th ng thông tin c p tác nghi p là dùng đ : ế
b. H tr đi u khi n, qu n lý, t o quy t đ nh và ti n hành các ho t đ ng c a nhà qu n lý c p ế ế
trung gian.
Theo c p ng d ng, h th ng thông tin c p tác nghi p là dùng đ :
a. Tr giúp các c p qu n lý b c th p trong vi c theo dõi các ho t đ ng và giao d ch c b n c a ơ
doanh nghi p.
MAN402_LTTN 2
[B] [H] [M] [N] [P] [Q] [T] [V]
B ti n x lý là:
d. Là máy tính chuyên d ng dành riêng qu n lý truy n thông và g n v i máy ch ; th c hi n ki m
soát l i, đ nh d ng, ch nh s a, giám sát, ch h ng, tăng t c và chuy n đ i tín hi u. ướ
[TOP ] - [TOP2]
H th ng c s d li u là: ơ ở
d. M t t p h p có t ch c c a các d li u có liên quan v i
nhau.
H th ng truy n thông là:
c. H th ng vi n thông hay m ng truy n thông cho phép t o, truy n và nhân tin
t c.
[TOP ] - [TOP2]
M ng WAN là:
c. M ng truy n d li u và thông tin trên ph m vi m t thành
ph .
M ng MAN là:
a. M ng liên k t vùng, qu c gia, châu ế
l c.
M ng giá tr gia tăng là:
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
b. M ng riêng, qu n lý b i bên th 3 cung c p các d ch v chuy n t i thông tin và m ng cho
các công ty thuê bao.
M ng gi i h n trong kho ng cách nh t đ nh là:
b. LAN.
Máy tính l n (main frame) là máy tính:
a. Nhi u ng i dùng, đ c thi t k đ s d ng trong tr ng h p c n t c đ tính toán và x ườ ượ ế ế ườ
l n.
[TOP ] - [TOP2]
Nguyên t c chính trong l a ch n ph n c ng máy tính là:
a. T t c các ph ng án đ u ươ
đúng
[TOP ] - [TOP2]
Ph n m m biên d ch là:
b. Ch ng trình d ch thu t ngôn ng đ c bi t có th chuy n các ngôn ng b c cao thành ngônươ
ng máy.
Ph n m m truy n thông th c hi n ch c năng:
a. T t c các ph ng án đ u ươ
đúng
Ph n m m ng d ng là:
a. Là ph n m m t p trung ch y u vào vi c hoàn thành nhi m v c a ng i dùng cu i; th c ế ườ
hi n nhi m v h tr ng i s d ng th c hi n các công vi c khác nhau. ườ
Ph n m m h đi u hành là:
d. Là ph n m m qu n lý các ngu n l c c a máy tính, cung c p giao di n ng i ườ
dùng.
Ph n m m ti n ích là:
d. Các ch ng trình ti n ích có nhi m v thông th ng và có tính l pươ ườ
l i
Ph n m m h th ng là:
b. Là nh ng ch ng trình giúp ng i dùng qu n lý, đi u hành ho t đ ng c a các thi t b ph n ươ ườ ế
c ng.
[TOP ] - [TOP2]
Question15
c. T t c các ph ng án đ u ươ
đúng
[TOP ] - [TOP2]
Thi t b truy n thông bao g m:ế
a. T t c các ph ng án đ u ươ
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-13 02:31:33
Cấp chiến lược là cấp cao nhất trong hệ thống thông tin sử dụng trong: a. Bán hàng và marketing Các yếu tố cơ bản của hệ thống là: c. Tất cả các phương án đều đúng
— Xem thêm —