Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam gồm 11 tập

Số trang: 13
Mã số: 536422
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 13
Sao chép
Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam g m 11 t p
A. Tiêu chu n quy ho ch, Kh o sát, tr c đ a xây d ng.
I.TIÊU CHUN QUY HOCH ĐÔ TH, NÔNG THÔN.
1.TCVN 4417:1987 Quy trình lp h sơ và đồ án quy hoch xây dng vùng.
2.TCVN 4449:1987 Quy hoch xây dng đô th - Tiêu chun thiết kế.
3.TCXD VN 362:2005 Quy hoch cây xanh s dng công cng trong các đô th - Tiêu chun thiết
kế.
4.TCVN 4616:1988 Quy hoch mt bng tng th cm công nghip-Tiêu chun thiết kế.
II.TIÊU CHUN KHO SÁT XÂY DNG.
9. TCVN 4419:1987 Kho sát cho xây dng – nguyên tt cơ bn.
12. TCXD 161: 1987 Công tác thăm dò đin trong kho sát xây dng.
13. TCXD 160: 1987 Kho sát địa k thut, Phc v cho thiết kế và thi công móng cc.
17. 22 TCN 259:2000 Quy trình khoan thăm dò địa cht công trình.
18. 22 TCN 171:1987 Quy trình kho sát địa cht công trình và thiết kế bin pháp n định nn
đường vùng có hot động trượt st l.
19. 14 TCN 13:1985 Quy trình kho sát địa cht công trình để thiết kế và kho sát các công trình
ngm.
20. 14 TCN 145-2005 Hướng dn lp đề cương kho sát thiết kế xây dng.
25. 14TCN 83-91 Quy trình xác định độ thm nước ca đá bng phương pháp thí nghim ép nước
vào h khoan.
III.TIÊU CHUN TRC ĐỊA TRONG XÂY DNG.
26.TCXDVN 309:2004 Công tác trc địa trong công trình xây dng – Yêu cu chung.
27. TCXDVN 364:2006 Tiêu chun k thut đo và x lý s liu GPS trong trc địa công trình.
28. TCXD 203:1997 Nhà cao tng: K thut đo đạc phc v công tác thi công.
29. TCXDVN 271:2002 Quy trình k thut xác định độ lún công trình dân dng và công nghip
bng bng phương pháp đo cao hình hc.
30. TCXDVN 351:2005 Quy trình quan trc chuyn dch ngang nhà và công trình.
31. TCXDVN 357:2005 Nhà và công trình dng tháp- Quy trình quan trc độ nghiêng bng
phương pháp trc địa.
B. Tiêu chu n quy đ nh chung v thi t k xây d ng. ế ế
I. TIÊU CHUN BN V XÂY DNG VÀ KIN TRÚC.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
5.TCVN 7286: 2003 Bn v k thut-T l.
12.TCVN 6081: 1995 Bn v nhà và công trình xây dng-Th hin các tiết din trên mt ct và
mt nhìn-nguyên tc chung.
23.TCVN 5897:1995 Bn v k thut-Bn v xây dng –Cách ký hiu các công trình và b phn
công trình ký hiu các phòng các din tích khác.
24.TCVN 6003:1995 Bn v xây dng –Cách ký hiu công trình và b phn công trình.
26.TCVN 6084:1995 Bn v nhà và công trình xây dng – Ký hiu cho ct thép xây dng.
29.TCVN 142:1988 S ưu tiên và dãy s ưu tiên.
30.TCVN 192: 1986 Kích thước ưu tiên.
35.TCVN 223:1998 Bn v k thut – Nguyên tc chung để th hin.
36.TCVN 5671:1992 H thng tài liu thiết kế xây dng-H sơ thiết kế kiến trúc.
40.TCVN 6085:1985 Bn v k thut - Bn v xây dng – nguyên tc chung để lp bn v thi
công và kết cu chế to sn.
41.TCVN 5898:1995 Bn v xây dng và công trình dân dng - Bn thng kê ct thép.
II. TIÊU CHUN THUT NGŨ-PHÂN LOI CÔNG TRÌNH VÀ CÁC THÔNG S THIT K.
46.TCXD 213:1998 Nhà và công trình dân dng - T vng - Thut ng chung.
47.TCXDVN 300:2003 Cách nhit - Điu kin truyn nhit và các đặc tính ca vt liu-Thut ng.
48.TCXDVN 299:2003 Cách nhit – các đạI lượng vt lý và định nghĩa.
49.TCVN 2748:1991 Phân cp công trình xây dng – Nguyên tc chung.
50.TCXD 13:1991 Phân cp nhà và công trình dân dng-Nguyên tc chung.
51.TCVN 4391:1986 Khách sn du lch-Xếp hng.
52.TCVN 4923:1989 Phương tin và bin pháp chng n-Phân loi.
53.TCVN 3905:1984 Nhà nhà công cng-Thông s hình hc.
54.TCVN 3904: 1984 Nhà ca các xí nghip công nghip – Thông s hình hc.
55.TCVN 3906-1984 Nhà công nghip – Thông s hình hc.
56.TCXDVN 306:2004 Nhà và công trình công cng – Các thông s vi khí hu trong phòng.
57.TCXDVN 339:2005 Tiêu chun tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các
ch s din tích và không gian.
58.TCVN 5949:1998 Âm hc - Tiếng n khu vc công cng và dân cư-Mc độ n tI đa cho
phép.
59.TCVN 5713:1993 Phòng hc trường ph thông cơ s - Yêu cu v sinh hc đường.
60.TCXD 204:1998 Bo v công trình xây dng – Phòng chng mI cho công trình xây dng mi.
III. TIÊU CHUN CHUNG V THIT K.
61.TCVN 2737:1995 TI trng và tác động-Tiêu chun thiết kế.
68.TCXD 45:1978 Tiêu chun thiết kế nn nhà và công trình.
69.TCXD 57-73 Tiêu chun thiết kế tường chn các công trình thy công.
74.TCXDVN 293:2003 Chng nóng cho nhà -Ch dn thiết kế.
75.TCXDVN 175:2005 Mc n tI đa cho phép trong công trình công cng – Tiêu chun thiết kế.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
76.TCVN 4514: 1988 Xí nghip công nghip - Tng mt bng – Tiêu chun thiết kế.
77.TCVN 1620:1975 Nhà máy đin và trm đin trong sơ đồ cung cp đin – Ký hiu bng hình
v trên sơ đồ đin
78.TCVN 6170-1:1996 Công trình bin c định - Phn I-Quy định chung.
82.TCXDVN 377:2006 H thng cp khí đốt trung tâm trong nhà - Tiêu chun thiết kế.
83.TCXDVN 387:2006 H thng cp khí đốt trung tâm trong nhà - Tiêu chun thiết kế.
84.22 TCN 356-06 Quy trình công ngh thi công và nghim thu mt đường bêtông nha s dng
nha đường polime.
85.TCXDVN 385:2006 Phương pháp gia c nn đất yếu bng tr đất xi măng.
C. Tiêu chu n thi t k công trình xây d ng. ế ế
I. TIÊU CHUN THIT K NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CNG.
1. TCVN 4451:1987 Nhà - Nguyên tc cơ bn để thiết kế.
2. TCVN 4450:1987 Căn h - Tiêu chun thiết kế.
3. TCXDVN 353:2005 Nhà liên kế - Tiêu chun thiết kế.
4. TCXVN 323: 2004 Nhà cao tng – Tiêu chun thiết kế.
5. Quyết định 21/2006/QĐ-BXD ngày 19 tháng 07 năm 2006 ca B trưởng B Xây Dng v vic
sa đổI b sung mt s nI dung ca TCXDVN 323:2004
6. TCXDVN 276:2003 Công trình công cng – Nguyên tc cơ bn để thiết kế.
13. TCXDVN 281: 2004 Nhà văn hóa th thao – nguyên tc cơ bn để thiết kế.
14. TCXDVN 287:2004 Công trình th thao-Sân th thao – tiêu chun thiết kế.
15. TCXDVN 288:2004 Công trình th thao - B bơi – Tiêu chun thiết kế.
16. TCXDVN 289:2004 Công trình th thao – Nhà th thao – Tiêu chun thiết kế.
17. TCVN 4470:1995 Bnh vin đa khoa - Yêu cu thiết kế.
18. 52TCN – CTYT 39: 2005 Tiêu chun thiết kế - Khoa cp cu, Điu tr tích cc và phòng độc-
Bnh vin đa khoa.
22. TCVN 5577-1991 Rp chiếu bóng – Tiêu chun thiết kế.
23. TCXDVN 355:2005 Tiêu chun thiết kế nhà hát – Phòng khán gi - yêu cu k thut.
24. TCVN 5065: 1990 Khách sn – Tiêu chun thiết kế.
25. TCXDVN 361: 2006 Ch - Tiêu chun thiết kế.
II. TIÊU CHUN THIT K CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIP, NÔNG NGHIP VÀ THY LI.
27. TCVN 4371: 1986 Nhà kho – nguyên tc cơ bn để thiết kế.
33. TCXDVN 285:2002 Công trình thy lI – Các quy định ch yếu v thiết kế.
34. TCVN 4118: 1985 H thng kênh tướI – Tiêu chun thiết kế.
III. TIÊU CHUN THIT K CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.
41. TCVN 5729:1997 Đường ô tô cao tc – yêu cu thiết kế.
42. TCVN 7025: 2002 Đường ô tô lâm nghip – Yêu cu thiết kế.
43. TCVN 4054:2005 Đường ô tô – Yêu cu thiết kế.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-13 10:03:19
Tiêu chu n xây d ẩ ựng Việt Nam gồm 11 tập A. Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, trắc địa xây dựng. I.TIÊU CHUẨN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN. 1.TCVN 4417:1987 Quy trình lập hồ sơ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng. 2.TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị Tiêu chuẩn thiết kế. 3.TCXD VN 362:2005 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị Tiêu chuẩn thiết kế. 4.TCVN 4616:1988 Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệpTiêu chuẩn thiết kế.
— Xem thêm —