Nhúng
Toàn màn hình
/ 8
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-24 15:32:55
1 PHßNG GD& §T léc hµ Tr êng thcs ®Æng tÊt Sè: 03 /TTr CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp -Tù do - H¹nh phóc Léc Hµ, ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2011 Tê tr×nh VÒ KÕ ho¹ch d¹y th£m häC th£m trong nhµ tr¦êNG N¨m häc 2011 - 2012 I . Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch : 1. Dùa trªn kÕt qu¶ n¨m häc 2010 – 2011: a) Nh÷ng mÆt ®· lµm ® îc: Hoµn thµnh c¸c chØ tiªu n¨m häc 2010 - 2011. §Æc biÖt thùc hiÖn tèt kÕ hoach d¹y «n, d¹y phô ®¹o cho häc sinh c¸c khèi - líp. KÕt qu¶ cuèi n¨m häc 2010 - 2011 chÊt l îng ® îc n©ng lªn râ rÖt. ChÊt l îng tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT tõ xÕp thø 158/195 ë tØnh t¨ng lªn xÕp thø 82/195 ë tØnh, xÕp thø 8 trong toµn huyÖn t¨ng lªn thø 3 trong toµn huyÖn. b) Mét sè h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc: C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc cßn thiÕu.. 2. Dùa trªn yªu cÇu vµ nhiÖm vô n¨m häc míi: C¨n cø vµo nhiÖm vô n¨m häc 2011-2012 mµ Së GD-§T HµTÜnh vµ Phßng GD-§T Léc Hµ ®· h íng dÉn ngµy 07 th¸ng 9 n¨m 2011 ®ång thêi dùa vµo t×nh h×nh thùc tiÔn vµ nhiÖm vô chÝnh trÞ cña x· nhµ. Tr êng THCS §Æng TÊt tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ® îc, phÊn ®Êu t¹o nh÷ng b íc chuyÓn biÕn toµn diÖn m¹nh mÏ vÒ phong trµo gi¸o dôc toµn diÖn, tËp trung n©ng cao chÊt l îng d¹y vµ häc. II. §Æc ®iÓm t×nh h×nh nhµ tr êng : 1. §Æc ®iÓm chung cña nhµ tr êng N¨m häc 2011 – 2012, toµn ngµnh tiÕp tôc tiÓn khai häc tËp, qu¸n triÖt nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng c¸c cÊp, tÝch cùc thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng, chó träng néi dung ” Lµm theo tÊm g ¬ng ®¹o ...
— Xem thêm —
Bình luận