KỲ THI HKI MÔN HÓA KHỐI 12 - ĐỀ 3

Số trang: 5
Mã số: 535334
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
KỲ THI HKI MÔN HÓA KHỐI 12 - ĐỀ 3
01 Hãy lựa chon phương pháp điều chế khí HCl trong PTN từ các hoá chất sau :
A/ Thu phân muối AlCl
3
; B/ Tổng hợp từ H
2
& Cl
2
C/ Clo tác dng với nước ; D/ NaCl tinh th và H
2
SO
4
đ
02 Amin thơm ứng với CTPT C
7
H
9
N có my đồng phân
A/ 6 ; B/ 5 ; C/ 4 ; D/ 3
03 CTPT tng quát ca este tạo bi axit no đơn chức rượu thơm no đơn chức
dạng :
A/ C
n
H
2n
O
2
( n 6 ) ; B/ C
n
H
2n - 4
O
2
( n 6 )
C/ C
n
H
2n - 8
O
2
( n 7 ) ; D/ C
n
H
2n -8
O
2
( n 8 )
04 Các ion S
2-
, Cl
-
và nguyên t Ar có điểm chung là :
A/ Se lp ngoài cùng ; B/ Số nơtron trong hạt nhân
C/ Số p trong hạt nhân ; D/ Không có điểm gì chung
05 Cặp khí nào có thể tồn tại trong một bình chứa :
A/H
2
S
& SO
2
; B/O
2
& Cl
2
;C/ HI & Cl
2
;D/ NH
3
& HCl
06 Trên một dĩa cân vtrí cân bằng có 2 cốc đựng cùng mt lượng như nhau của dd
H
2
SO
4
đặc ( cc 1 ) và dd HCl đặc ( cốc 2 ) . Thêm mt lượng như nhau của Fe vào 2
cốc , sau khi phản ứng kết thúc vị trí thăng bằng của cân thay đi như thế nào ?
A/Lệch về phía cốc 1 ; B/ Lệch về phía cốc 2
C/ Cân ở vị trí cân bằng ; D/ Không c định được
07 Dn 2 luồng khí Cl
2
đi
qua dd NaOH : Dung dịch 1 loãng và ngui , dung dịch 2
đậm đặc và đun nóng đến 100
0
C
.
Nếu
lượng muối NaCl sinh ra trong 2 dd bằng nhau
thì tỷ lệ thể tích Cl
2
đi qua 2 dd trên là :
A/ 5/6 ; B/ 5/3 ; C/ 6/3 ; D/ 8/3
08 Theo quy luật biến đổi tính chất các đơn chất trong bảng tuần hoàn thì :
A/ Phi kim mạnh nhất trong tự nhiên là oxi
B/ Kim loại mạnh nhất trong tự nhiên là liti
C/ Phi kim mạnh nhất trong tự nhiên là flo
D/Kim loại yếu nhất trong tự nhiên là Fe
09 Cho 100 ml dd HCl 0,1 M tác dng với 100 ml dd NaOH thu được dd có pH = 13 .
Nồng độ mol/lít của dd NaOH ban đầu là :
A/ 0,1 ; B/ 0,2 ; C/ 0,3 ; D/ 0,4
10 Cho phản ứng hoá học sau ở trạng thái cân bng :
2NO
(K)
+ O
2 (K)
2NO
2 (K)
; H = - 124KJ
Cân bằng hoá học của phản ứng sẽ chuyn dịch theo chiều thuận khi nào ?
A/ Tăng áp suất ; B/ Tăng nhiệt độ
C/ Giảm nhiệt đ ; D/ A & C đúng
11 Cho este E có công thức cấu to thu gọn :
CH
3
COO-CH= CH
2
. Điều khng định nào sau đây sai ?
A/ E là este chưa no đơn chức
B/ E được điều chế từ p ứ gia rượu và axit tương ứng
C/ E có thể làm mất màu nước brom
D/ Xà phòng hoá E cho sản phẩm muối và anđehyt
12 Cho các aminsau : p- (NO
2
)C
6
H
4
NH
2
(1) ; C
6
H
5
NH
2
(2)
NH
3
(3) ; CH
3
NH
2
(4) ; (CH
3
)
2
NH (5) . Thtự sắp xếp nào sau đây theo chiều ng
của tính baz ?
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
A/ 1<2<3<4<5 ; B/ 2<1<3<4<5
C/2<3<1<4<5 ; D/ 2<4<3<1<5
13 Thuốc thử duy nhất có thể dùng để pn biệt 3 chất lỏng đựng trong 3 lọ mất nhãn :
Phênol , stiren , rượu benzylic là :
A/ Na ; B/ Dd NaOH ; C/ Dd Br
2
; D/ Qu tím
14 Cho hyđrocacbon X tác dụng vi clo theo t lệ mol
1 : 1 thu được hai sn phẩm là 2-clo-2metylbutan và
2-clo-3metylbutan . Xlà :
A/ 2,2-Dimetyl butan ; B/ 2-Metylbutan
C/ Pen tan ; D/ 2,2-Dimetyl propan
15 Điều khng định nào sau đây là đúng :
A/ Kim loại không có số oxihoá âm và ion kl chỉ có tính oxihoá
B/Kim loi chỉ có tính khử , phi kim chỉ có tính oxi hoá
C/ Kim loại chỉ có khng cho electron đóng vai trò chất khử
D/Kimloạichỉkhng cho electron đóng vai trò chất oxihoá
16 Cho 0,3 mol Ba(OH)
2
vào 500 ml dd hỗn hợp (NH
4
)
2
SO
4
0,2M NH
4
NO
3
0,4M .
Số mol NH
3
và số mol kết tủa thu được lần lượt là :
A/ 0,1 & 0,3 ; B/ 0,2 & 0,2 ; C/ 0,4 & 0,3 ; D/ 0,4 & 0,1
17 Chất nào dưới đâyđồng phân cis-trans :
A/ CH
2
=CH-CH
3
; B/ CH
3
-CHBr = CH-CH
3
C/CH
3
-C(CH
3
)= CH-CH
3
; D/CH
3
C(Cl)=C(CH
3
)-CH
3
18 Cho dd X chứa các ion sau : Na
+
, Ca
2+
, Mg
2+
,Ba
2+
, H
+
, Cl
-
.Để thu được dung dịch
chỉ chứa NaCl thì có thể cho dd X tác dụng vừa đ với chất nào trong s các chất sau đây
:
A/ K
2
CO
3
; B/ Na
2
SO
4
; C/ NaOH ; D/ Na
2
CO
3
19 Chất thơm không phản ứng với dd NaOH là :
A/ C
6
H
5
NH
3
Cl ; B/ p-CH
3
C
6
H
4
OH
C/ C
6
H
5
CH
2
OH ; D/ C
6
H
5
OH
20 Đt hoàn toàn m gam hiđrocacbon X thu được 8,8 gam CO
2
1,8 gam . X tác
dng được với Br
2
trong dd theo tỉ lệ mol 1 : 1 . X là :
A/ Etylen ; B/ Vinylaxetylen ; C/. Benzen ; D/ Stiren
21 Hợp chất X có CTPT C
3
H
6
O tác dng được với Na , H
2
, có phảnng trùng hợp . Vậy
X là h/c nào sau đây ?
A/ Propanal ; B/ Axeton
C/ Rượu allylic ; D/Vinyl,metyl ete
22 Để tách etilen có lẫn tạp chất axetilen , ta dùng thí nghiệm nào sau đây :
TN
1
: Cho hh khí lội thật chậm qua bình chứa dd AgNO
3
/NH
3
TN
2
: Cho hh khí li thật chậm qua bình chứa dd KMnO
4
A/TN
1
& TN
2
đều đúng ; B/TN
1
& TN
2
đều sai
C/ TN
1
đúng , TN
2
sai ; D/TN
1
sai , TN
2
đúng
23 Trongđồ sau ( mỗi mũi tên 1 phảnng )
CH
3
CH
2
OH X CH
3
COOH , thì X là :
CH
3
COOCH
2
CH
3
(I) ; CH
2
=CH
2
(II) ; CH
3
CHO (III)
A/ I , II ; B/ I , III ; C/ II , III ; D/ I , II , III
24 Trong sơ đồ sau ( mỗi mũi tên 1 phản ứng )
X CH
3
CHO Y , thì :
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
I/ X là C
2
H
2
và Y là CH
3
CH
2
OH
II/ X là CH
3
CH
2
OH và Y là CH
3
COOH
A/ I &II đều đúng ; B/ I &II đều sai
C/ I đúng , II sai ; D/ I sai , II đúng
25 Cho nước vào rượu etylic để thu được 20 gam dd C
2
H
5
OH 46 % rồi cho tác dụng với
Na dư thì thể tích H
2
thoát ra ( đktc) là :
A/ 89,6 lít ; B/ 2,24 lít ; C/ 6,72 lít ; D/ 8,96 lít
26 Từ Al
4
C
3
và các chất vô cơ thích hợp , người ta tổng hợp benzen theo sơ đồ :
Al
4
C
3
%80
1
h
CH
4
%50
2
h
C
2
H
2
%70
3
h
C
6
H
6
Với h
1
, h
2
, h
3
lần lượt là hiệu suất của các phản ứng . Để thu được 546 gam benzen , khối
lượng Al
4
C
3
cần dùng là :
A/ 7200 g ; B/ 3600 g ; C/ 1200 g ; D/ 680 g
27 Đốt cháy hoàn toàn 27,6 gam hỗn hợp X gồm C
3
H
7
OH , C
2
H
5
OH , CH
3
OH thu được
32,4 gam H
2
O
V lít CO
2
(đktc) . Gía tr của V bằng :
A/ 2,688 lít ; B/ 26,88 lít ; C/ 268,8 lít ; D/ 28,68 lít
28 Hỗn hợp X gồm 2 axit no : X
1
và X
2
. Đốt hoàn toàn 0,3 mol X thu được 0,5 mol CO
2
. Để trung hoà 0,3 mol X cần 500 ml dd NaOH 1M . CTCT của 2 axit là :
A/CH
3
COOH &C
2
H
5
COO
B/ HCOOH & C
2
H
5
COOH
C/ HCOOH & HOOC-COOH
D/ CH
3
COOH & HOOC-CH
2
-COOH
29 Khi đt cháy hoàn toàn 1 amin đơn chức , không no mạch h1 liên kết đôi C=C ,
thu được CO
2
hơi nước theo t lệ mol : n H
2
O : nCO
2
= 9 : 8
CTPT của amin là :
A/ C
3
H
6
N ; B/ C
4
H
8
N ; C/ C
4
H
9
N
; D/ C
3
H
7
N
30 Cho 3,38 gam hỗn hợp X gồm CH
3
OH , CH
3
COOH , C
6
H
5
OH , tác dng vừa đ với
Na thoát ra 0,672 lít khí (đktc) và dd Y . Cô cạn Y được hh rắn có khi lượng là :
A/ 3,6 g ; B/ 4,7 g ; C/ 4,4 g ; D/ 4,76 g
31 Cho 22,6 gam hn hợp G gồm 2 axit đơn chức no mạch h ( tỉ lmol 1 : 3 ) tác
dng với Na
2
CO
3
dư thu được 0,2 mol CO
2
. Công thức của 2 axit là :
A/ HCOOH & CH
3
COOH ; B/ HCOOH & C
2
H
5
COOH
C/ HCOOH & C
3
H
7
COOH ; D/ A & C đúng
32 Cho cùng mt số mol ba kim loại X,Y,Z hoá trị theo thứ tự là 1,2,3 lần lượt phản
ứng hết với axit HNO
3
loãng tạo ra khí NO duy nhất . Hỏi kim loại nào stạo thành
lượng khí NO nhiều nhất ?
A/ X ; B/ Y ; C/ Z ; D/ Không xác định được
33 Chọn phát biểu nào sau đâyđúng :
A/ Bản chất của liên kết kim loại là lực hút tĩnh điện
B/ Một chất oxh gặp 1 chất khnhất thiết phải xảy ra p
C/ Đã là kim loại thì phải nhiệt độ nóng chảy cao
D/ Với 1 kim loại , chỉ có thể có 1 cặp oxh-khử tương ứng
34 Ion Na
+
không thể hiện tính oxi hoá trong pứ nào :
A/2 NaCl
dpnc
2Na + Cl
2
; B/Na
2
O + H
2
O 2NaOH
C/2NaNO
3
2NaNO
2
+O
2
; D/NaCl+ AgNO
3
AgCl +NaNO
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-21 20:26:27
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn hóa học - Đề thi thử môn lý giúp củng cố và nâng cao khả năng giải bài tập hóa cách nhanh và chính xác
— Xem thêm —