Biên bản họp Hội đồng trường

Số trang: 3
Mã số: 526580
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-23 05:53:02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG I. Thời gian: vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 2011II. Địa điểm: Tại Văn phòng Trường tiểu học Võ Miếu 1Hội đồng Trường Võ Miếu 1 họp phiên đầu tiên nhằm thông qua Quyết định thành lập Hội đồng trường; Tổ chức phân công nhiệm vụ; Xây dựng quy chế hoạt động; đồng thời quyết nghị một số vấn đề quan trọng của nhà trường.III. Thành phần hội đồng gồm có: 1. Bà: Hà Thị Niên – Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng 2. Ông: Đinh Mạnh Tuấn – Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng 3. Bà: Nguyễn Thị Minh Tâm – Tổ trưởng 1,2,3 - Thư ký hội đồng 4. Ông: Hà Văn Hưng – Tổng Phụ trách đội - Thành viên hội đồng 5. Ông: Vũ Đức Thuận – Tổ trưởng 4,5 - Thành viên hội đồng 6. Bà: Hà thị Xanh – Tổ phó 1,2,3 - Thành viên hội đồng 7. Bà: Phạm Thị Kim Phượng – Tổ phó 4,5 - Thành viên hội đồng 8. Bà: Lê Thị Thanh Hà – Trưởng ban TTND - Thành viên hội đồngII. Nội dung họp: 1. Bà: Hà Thị Niên (Chủ tịch hội đồng) thông qua Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ..... tháng ..... năm .... của Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn về việc thành lập Hội đồng trường. 2. Ông: Đinh Mạnh Tuấn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong hội đồng (có danh sách kèm theo). 3. Bà: Hà Thị Niên trình bày Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng Trường tiểu học Võ Miếu 1 năm học 2011 – 2012. 4. Ông: Đinh Mạnh Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường trình bày một số vấn đề quan trọng của nhà trường cần thực hiện trong năm học 2011 – 2012: a. Tổ chức tu sửa cơ sở vật chất của nhà trường ở cả ba khu tạo mọi điều kiện tốt nhất chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ ủng hộ Xây dựng cơ sở vật chất do phụ huynh học sinh đóng góp b. Tổ chức các biện pháp nhằm nâng cao kết quả và chất lượng học tập của học sinh, đặc biệt là học sinh khối lớp 5. Thống nhất tổ chức dạy buổi hai (8 buổi/ tuần) đối với tất cả học sinh thuộc Khu Trung tâm và Khu Bành (Riêng Khu Rịa tổ chức Phụ đạo học sinh yếu không thu tiền từ 1 đến 2 buổi chiều trong tuần) . c. Làm tốt công tác Xã hội Hóa Giáo dục, huy động mọi nguồn lực của xã hội phục vụ cho công tác Giáo dục. 5. Hội đồng tiến hành thảo luận về các nội dung trên:- Các thành viên cơ bản nhất trí với 3 nội dung trên, đồng thời tham gia một số ý kiến:- Ông Vũ Đức Thuận: Cần làm rõ hơn nữa quyền hạn và trách nhiệm, chức năng , nhiệm vụ của từng thành viên trong Hội đồng trường.- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm: Hội đồng nhà trường nên tập hợp các tài liệu, văn bản hướng dẫn có liên quan đến Hội đồng trường để các thành viên có điều kiện nghiên cứu và thực hiện.- Bà Lê Thị Thanh Hà: Nên từng bước xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng và căn cứ vào đó để thực hiện. 6. Thông qua các quyết định, kế hoạch của năm học 2011 - 2012:- Thông qua Kế hoạch năm học; kế hoạch chuyên môn cùng các chỉ tiêu phấn đấu.- Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2011.Biên bản được lập xong vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên trong Hội đồng trường đều nhất trí với nội dung trên và đề nghị chuyển thành Nghị quyết để thực hiện trong năm học 2011-2012. THƯ KÍ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNguyễn Thị Minh Tâm Hà Thị Niên CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ(Ký ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI Đ ỒNG TRƯỜNG I. Thời gian: vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 20 11 II. Địa điểm: Tại Văn phòng Trường tiểu học Võ Miếu 1 Hội đồng Trường Võ Miếu 1 họp phiên đầu tiên nhằm thông qua Quyết định thành lập Hội đồng trường; Tổ chức phân công nhiệm vụ; Xây dựng quy chế hoạt động; đồng thời quyết nghị một số vấn đề quan trọng của nhà trường. I II. Thành phần hội đồng gồm có: 1. Bà: Hà ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận