Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-24 17:45:17
1 B LAO NG, THNG BINH VÀ XÃ H I ******** C NG HOÀ XÃ HI CH NGHA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2002/TT-BLTBXH Hà Ni, ngày 09 tháng 1 nm 2002 THÔNG T C A B LAO NG - THNG BINH VÀ XÃ HI S 03/2002/TT-BLTBXH NGÀY 09 THÁNG 01 N M 2002 H NG D N TH C HI N NGH NH S 28/CP NGÀY 28/3/1997 VÀ NGH NH S 03/2001/N-CP NGÀY 11/01/2001 C A CHÍNH PH V I M I QUN LÝ TIN LNG VÀ THU NHP TRONG DOANH NGHI P XÂY D NG CA NHÀ N C Th c hin Ngh nh s 28/CP ngày 28/3/1997 và iu 2, Ngh nh s 03/2001/N- CP ngày 11/01/2001 c a Chính ph v sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 28/CP ngày 28/3/1997 v i mi qun lý tin lương và thu nhp trong các doanh nghi p Nhà nưc, sau khi có ý ki n ca B Tài chính t!i Công v"n s 10537 TC/TSTC ngày 02/11/2001, B Xây dng t!i Công v"n s 1720/BXD-VKT ngày 28/9/2001, T ng Liên oàn Lao ng Vit Nam t!i Công v"n s 1602/TL ngày 28/9/2001, B Lao ng - Thương binh và Xã hi hưng d#n thc hin cơ ch tin l ương trong doanh nghip xây dng ca Nhà nưc như sau: I. I T NG ÁP DNG: Doanh nghi p Nhà nưc thc hin thi công xây l$p công trình ho%c h!ng m&c công trình s d&ng vn ngân sách Nhà nưc; vn tín d&ng 'u tư phát tri(n ca Nhà nưc; v n tín d&ng do Nhà nưc bo lãnh; vn 'u tư phát tri(n doanh nghip Nhà nưc. Sau ây g)i t$t là doanh nghip xây l$p. II. NGUYÊN T C 1. C "n c* vào tính ch+t, quy mô ca công trình ho%c h!ng m&c công trình, kh n"ng ngu ,n vn, Ch 'u tư xác nh giá tr d toán xây dng trên cơ s- b nh m*c, ơn giá c a B Xây dng ban hành ho%c B Xây dng tho thun cho B qun lý ngành, l .nh vc, t/nh, thành ph trc thuc Trung ương ban hành. Trong ó, chi phí tin l ương ( xác nh giá tr d toán xây dng làm cơ s- t ch*c +u th'u ho%c ch/ nh th 'u phi bo m các thông s tin lương theo quy nh t!i m&c III, Thông tư này. 2. Các doanh nghi p xây l$p, trên cơ s- khi lư0ng, ch+t lư0ng, ti n yêu c'u ca công trình ho %c h!ng m&c công trình, c"n c* vào thc t trình k1 thut, công ngh, trình qun lý, tay ngh ca ngư2i lao ng, trình t ch*c sn xu+t, t ch*c lao ng ca doanh nghip mình, ch ng xác nh nh m*c, ơn giá mt cách phù h 0p. Trong ó, chí phí tin lương làm cơ s- ( lp giá tr d toán xây dng tham gia +u th'u ho%c thc hin ch/ nh th'u phi bo m các thông s tin lương theo quy nh t!i m&c III, Thông tư này, không ph& thuc vào b ơn giá ca Ch 'u tư. 3. Các doanh nghi p xây l$p sau khi trúng th'u ho%c ư0c ch/ nh th'u, trên cơ s- th c t thi công có th( iu ch/nh l!i nh m*c, ơn giá, ti t kim các khon chi phí ( b sung vào qu1 tin lương phân phi trc ti p cho ngư2i lao ng nhưng phi bo m hoàn thành khi lư0ng, ch+t lư0ng công trình ho%c h!ng m&c công trình theo yêu c 'u và giá tr d toán ư0c duyt (i vi trư2ng h0p ch/ nh th'u), giá trúng th'u ( i vi trư2ng h0p +u th'u). III. CHI PHÍ TI N LNG LP D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DNG 1. M *c lương ti thi(u: M *c lương ti thi(u ( xác nh chi phí tin lương giá tr d toán xây dng ư0c xác nh theo công th*c sau: TLmindt = TLmin x (1 + Kde) Trong ó: - TLmindt: M *c lương ti thi(u ( xác nh chi phí tin lương trong giá tr d toán xây d ng; - TLmin: M *c lương ti thi(u chung ư0c Nhà nưc công b trong t3ng th2i k4. K( t 3 ngày 01/01/2001 m*c lương ti thi(u chung áp d&ng cho các doanh nghip Nhà n ưc ư0c thc hin theo quy nh t!i khon 1, iu 1, Ngh nh s 77/2000/N-CP ngày 15/12/2000 c a Chính ph là 210.000 ,ng/tháng. Khi Chính ph iu ch/nh l!i m *c lương ti thi(u chung này thì áp d&ng theo m*c iu ch/nh mi. - Kde: H s iu ch/nh t"ng thêm tin lương ti thi(u. H s iu ch/nh t"ng thêm tin lương ti thi(u (Kde) C "n c* vào cung - c'u lao ng, giá thuê nhân công và m*c chi dùng ti thi(u theo các a bàn, h s iu ch/nh t"ng thêm tin lương ti thi(u (Kde) th+p nh+t ư0c quy nh như sau: H s iu ch /nh t"ng thêm th +p nh+t 0,4 0,3 0,2 a bàn Các qun ni thành thành ph Hà Ni và thành ph H , Chí Minh Thành ph lo!i II, g,m: Hi Phòng; Nam nh; Vinh; Hu ; à N5ng; Quy Nh ơn; Nha Trang; à L!t; Biên Hoà; V 6ng Tàu; C'n Thơ và thành ph H! Long, các khu công nghi p tp trung và các huy n ngo!i thành thành ph Hà Ni và thành ph H, Chí Minh Các t /nh còn l !i Công trình xây dng - a bàn nào thì áp d&ng h s iu ch/nh t"ng thêm tin lương t i thi(u (Kde) theo a bàn ó. C "n c* vào tình hình thc t ca t3ng doanh nghip xây l$p trên các a bàn, doanh nghi p có th( la ch)n h s iu ch/nh t"ng thêm cao hơn m*c quy nh trên. Ví d &: Công trình ...
— Xem thêm —
Bình luận