Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng trường Trung Học Phổ Thông đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lượt xem: 59
Số trang: 129
Mã số: 52387
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 129
Sao chép
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM TP.H CHÍ MINH
Lã Th Oanh
CÁC BIN PHÁP QUN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO
VIÊN CA HIU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG
HC PH THÔNG ĐẠT CHUN QUC GIA
TNH BÀ RA-VŨNG TÀU
Chuyên ngành: Qun lý giáo dc
Mã s: 60 14 05
LUN VĂN THC SĨ GIÁO DC HC
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC:
TS. H VĂN LIÊN
Thành ph H Chí Minh - Năm 2007
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
M ĐẦU
1. Lý do chn đề tài
Đại Hi Đảng Cng Sn Vit Nam toàn quc ln th IX đã đề ra mc tiêu tng
quát ca chiến lược phát trin kinh tế 10 năm t 2001 - 2010 là : Đưa đất nước ra
khi tình trng kém phát trin, nâng cao cht lượng rõ rt đời sng vt cht, văn
hóa tinh thn ca nhân dân, to nn tng để đến năm 2020 nước ta cơ bn tr thành
mt nước công nghip theo hướng hin đại”.
Nhân t quyết định thng li s nghip CNH,HĐH mà Đảng đề ra chính là
ngun lc con người, bi l, con người va là mc tiêu, va là động lc ca s phát
trin. Vì vy, mun tiến hành CNH,HĐH thành công tt yếu phi thúc đẩy phát trin
s nghip giáo dc thc hin mc tiêu nâng cao dân trí, đào to nhân lc và bi
dưỡng nhân tài.
Đối vi công tác GD&ĐT thì ĐNGV đóng vai trò cc k quan trng, điu này
đã được Lut Giáo Dc khng định : “Nhà giáo gi vai trò quyết định trong vic
đảm bo cht lượng giáo dc” (27). Đội ngũ giáo viên là nhân t quyết định ca
giáo dc. Chính vì vy vic phát trin và nâng cao cht lượng ĐNGV là nhim v
cp thiết ca toàn ngành giáo dc. Thc tế hin nay, cht lượng giáo dc còn nhiu
hn chế, chưa đáp ng được yêu cu ca đất nước là do nhiu nguyên nhân, trong đó
có các nguyên nhân cơ bn : Đội ngũ giáo viên va thiếu, va yếu, CSVC chưa đáp
ng được yêu cu phc v cho công tác GD&ĐT, chưa quan tâm đúng mc đến vn
đề giáo dc toàn din, chưa đầu tư tha đáng đúng vi tinh thn “Giáo dc là quc
sách hàng đầu” “Đầu tư cho giáo dc là đầu tư phát trin”.
Vic xây dng các trường đạt chun quc gia nhm có nhng chuyn biến
thc s v cht lượng giáo dc đào to là mt trong nhng yêu cu cp thiết và
đang đặt ra nhiu vn đề v công tác qun lý đối vi ngành Giáo dc & Đào to
cũng như các cp y Đảng, Chính quyn địa phương. Ngày 05/07/2001. B trưởng
B GD&ĐT đã ra Quyết định s 27/2001 - QĐ- BGD&ĐT v vic “Ban hành Quy
chế công nhn trường trung hc đạt chun quc gia giai đon 2001 đến 2010”, song
đến nay vic t chc thc hin vn còn nhiu lúng túng, còn nhiu vn đề cn được
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
quan tâm, tìm ra các gii pháp cho phù hp để có th va đáp ng được yêu cu đặt
ra ca ngành, va đáp ng được yêu cu thc tế ca địa phương.
Mt trong nhng vn đề đó chính là ĐNGV, mc dù đã đạt được tiêu chí theo
quy định ca B GD&ĐT, nhưng ĐNGV vn còn nhiu bt cp…t l phn trăm
giáo viên gii phi được duy trì bn vng, s giáo viên còn li phi luôn được bi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghip v, phi có kế hoch đào to trên
chun như thc sĩ, tiến sĩ cho cán b qun lý và đội ngũ giáo viên gii.
Tnh Bà Ra -Vũng Tàu có 27 trường THPT, đến nay đã có 10 trường được
công nhn đạt chun quc gia, phn đấu đến năm 2010 - 100% các trường THPT
trong tnh đều đạt chun quc gia. Xut phát t nhng yêu cu và thc tin ca
ngành GD&ĐT tnh nhà. Vi cương v là mt người làm công tác qun lý ca
trường THPT chun quc gia đầu tiên ca tnh được công nhn ngày 25/08/2005
theo Quyết định s 364/QĐ-UB ca UBND tnh BR-VT, tôi đã chn đề tài.
“Các bin pháp qun lý đội ngũ giáo viên ca hiu trưởng trường THPT đạt
chun quc gia tnh Bà Ra -Vũng Tàu”
2. Mc đích nghiên cu ca đề tài
Trên cơ s nghiên cu lý lun và thc trng đề xut các bin pháp qun lý
nhm nâng cao cht lượng ĐNGV ca hiu trưởng các trường THPT đạt chun quc
gia tnh Bà Ra-Vũng Tàu.
3. Khách thđối tượng nghiên cu
3.1. Khách th nghiên cu
Công tác QL ĐNGV các trường THPT đạt chun quc gia ca tnh BR-VT.
3.2. Đối tượng nghiên cu
Các bin pháp qun lý ĐNGV ca hiu trưởng trường THPT chun quc gia
tnh Bà Ra - Vũng Tàu.
4. Gi thuyết nghiên cu
ĐNGV các trường THPT chun quc gia tnh BR-VT còn có nhng hn chế:
trình độ chuyên môn, nghip v chưa đáp ng được yêu cu đổi mi giáo dc hin
nay. Vic thc hin các chc năng qun lý giáo dc như: hoch định, t chc, ch
đạo, kim tra ca hiu trưởng chưa đưc quan tâm đúng mc. Nếu kho sát toàn
din thc trng qun lý ĐNGV thì có th đề xut được các bin pháp qun lý ca
Tải xuống 5,000₫ (129 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-05 11:47:47

MS: LVQLGD009
SỐ TRANG: 129
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
TRƯỜNG: DDHSP TPHCM
NĂM: 2007
MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam toàn quốc lần thứ IX đã đề ra mục tiêu tổng
quát của chiến lược phát triển kinh tế 10 năm từ 2001 - 2010 là : “Đưa đất nước ra
khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao chất lượng rõ rệt đời sống vật chất, văn
hóa tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành
một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
Nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp CNH,HĐH mà Đảng đề ra chính là
nguồn lực con người, bởi lẽ, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát
triển. Vì vậy, muốn tiến hành CNH,HĐH thành công tất yếu phải thúc đẩy phát triển
sự nghiệp giáo dục thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi
dưỡng nhân tài.
Đối với công tác GD&ĐT thì ĐNGV đóng vai trò cực kỳ quan trọng, điều này
đã được Luật Giáo Dục khẳng định : “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc
đảm bảo chất lượng giáo dục” (27). Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định của
giáo dục. Chính vì vậy việc phát triển và nâng cao chất lượng ĐNGV là nhiệm vụ
cấp thiết của toàn ngành giáo dục. Thực tế hiện nay, chất lượng giáo dục còn nhiều
hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của đất nước là do nhiều nguyên nhân, trong đó
có các nguyên nhân cơ bản : Đội ngũ giáo viên vừa thiếu, vừa yếu, CSVC chưa đáp
ứng được yêu cầu phục vụ cho công tác GD&ĐT, chưa quan tâm đúng mức đến vấn
đề giáo dục toàn diện, chưa đầu tư thỏa đáng đúng với tinh thần “Giáo dục là quốc
sách hàng đầu” “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển”.
Việc xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia nhằm có những chuyển biến
thực sự về chất lượng giáo dục đào tạo là một trong những yêu cầu cấp thiết và
đang đặt ra nhiều vấn đề về công tác quản lý đối với ngành Giáo dục & Đào tạo
cũng như các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương. Ngày 05/07/2001. Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT đã ra Quyết định số 27/2001 - QĐ- BGD&ĐT về việc “Ban hành Quy
chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 đến 2010”, song
đến nay việc tổ chức thực hiện vẫn còn nhiều lúng túng, còn nhiều vấn đề cần được 3
quan tâm, tìm ra các giải pháp cho phù hợp để có thể vừa đáp ứng được yêu cầu đặt
ra của ngành, vừa đáp ứng được yêu cầu thực tế của địa phương.
Một trong những vấn đề đó chính là ĐNGV, mặc dù đã đạt được tiêu chí theo
quy định của Bộ GD&ĐT, nhưng ĐNGV vẫn còn nhiều bất cập…tỷ lệ phần trăm
giáo viên giỏi phải được duy trì bền vững, số giáo viên còn lại phải luôn được bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phải có kế hoạch đào tạo trên
chuẩn như thạc sĩ, tiến sĩ cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên giỏi.
Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu có 27 trường THPT, đến nay đã có 10 trường được
công nhận đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2010 - 100% các trường THPT
trong tỉnh đều đạt chuẩn quốc gia. Xuất phát từ những yêu cầu và thực tiễn của
ngành GD&ĐT tỉnh nhà. Với cương vị là một người làm công tác quản lý của
trường THPT chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh được công nhận ngày 25/08/2005
theo Quyết định số 364/QĐ-UB của UBND tỉnh BR-VT, tôi đã chọn đề tài.
“Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THPT đạt
chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu”

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng đề xuất các biện pháp quản lý
nhằm nâng cao chất lượng ĐNGV của hiệu trưởng các trường THPT đạt chuẩn quốc
gia ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu

Công tác QL ĐNGV ở các trường THPT đạt chuẩn quốc gia của tỉnh BR-VT.

3.2. Đối tượng nghiên cứu


Các biện pháp quản lý ĐNGV của hiệu trưởng trường THPT chuẩn quốc gia ở
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Giả thuyết nghiên cứu

ĐNGV ở các trường THPT chuẩn quốc gia tỉnh BR-VT còn có những hạn chế:
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện
nay. Việc thực hiện các chức năng quản lý giáo dục như: hoạch định, tổ chức, chỉ
đạo, kiểm tra của hiệu trưởng chưa được quan tâm đúng mức. Nếu khảo sát toàn
diện thực trạng quản lý ĐNGV thì có thể đề xuất được các biện pháp quản lý của 4
hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng ĐNGV ở các trường THPT đạt chuẩn quốc
gia ở tỉnh BR-VT

5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận của vấn đề quản lý đội ngũ giáo viên của trường
THPT chuẩn quốc gia.
+ Khảo sát thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng các
trường THPT chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
+ Đề xuất những biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên của hiệu trưởng các trường THPT đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

6. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu của đề tài

Nghiên cứu ở các trường THPT đạt chuẩn quốc gia của tỉnh BR-VT giai đoạn
từ 2004 – 2006 (10 trường). Vì thời gian hạn chế nên luận văn chỉ tập trung nghiên
cứu công tác quản lý ĐNGV với hoạt động dạy học, không nghiên cứu hoạt động
giáo dục ( theo nghĩa hẹp).

7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận

• Phân tích, tổng hợp, so sánh, phân loại tài liệu, thông tin.

7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

• Điều tra bằng phiếu trưng cầu ý kiến cán bộ quản lý và giáo viên.
• Tổng kết kinh nghiệm quản lý giáo dục của hiệu trưởng
• Lấy ý kiến chuyên gia

7.3. Các phương pháp bổ trợ

• Quan sát, trao đổi, phỏng vấn

7.4. Phương pháp xử lý số liệu bằng toán thống kê

8. Cấu trúc của luận văn

Luận văn gồm 3 phần : Mở đầu - Nội dung - Kết luận và kiến nghị
Mở đầu : Một số vấn đề chung
Nội dung : Gồm 3 chương
Chương 1 : Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu
Chương 2 : Thực trạng ĐNGV và việc quản lý ĐNGV của hiệu trưởng các trường THPT chuẩn quốc gia ở tỉnh BRVT.
Chương 3 : Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THPT đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
Kết luận và kiến nghị
Danh mục tài liệu tham khảo.
Phụ lục
MS: LVQLGD009 SỐ TRANG: 129 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG: DDHSP TPHCM NĂM: 2007 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam toàn quốc lần thứ IX đã đề ra mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế 10 năm từ 2001 - 2010 là : “Đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao chất lượng rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp CNH,HĐH mà Đảng đề ra chính là nguồn lực con người, bởi lẽ, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Vì vậy, muốn tiến hành CNH,HĐH thành công tất yếu phải thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Đối với công tác GD&ĐT thì ĐNGV đóng vai trò cực kỳ quan trọng, điều này đã được Luật Giáo Dục khẳng định : “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục” (27). Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định của giáo dục. Chính vì vậy việc phát triển và nâng cao chất lượng ĐNGV là nhiệm vụ cấp thiết của toàn ngành giáo dục. Thực tế hiện nay, chất lượng giáo dục còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của đất nước là do nhiều nguyên nhân, trong đó có các nguyên nhân cơ bản : Đội ngũ giáo viên vừa thiếu, vừa yếu, CSVC chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho công tác GD&ĐT, chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề giáo dục toàn diện, chưa đầu tư thỏa đáng đúng với tinh thần “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển”. Việc xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia nhằm có những chuyển biến thực sự về chất lượng giáo dục đào tạo là một trong những yêu cầu cấp thiết và đang đặt ra nhiều vấn đề về công tác quản lý đối với ngành Giáo dục & Đào tạo cũng như các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương. Ngày 05/07/2001. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ra Quyết định số 27/2001 - QĐ- BGD&ĐT về việc “Ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 đến 2010”, song đến nay việc tổ chức thực hiện vẫn còn nhiều lúng túng, còn nhiều vấn đề cần được 3 quan tâm, tìm ra các giải pháp cho phù hợp để có thể vừa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của ngành, vừa đáp ứng được yêu cầu thực tế của địa phương. Một trong những vấn đề đó chính là ĐNGV, mặc dù đã đạt được tiêu chí theo quy định của Bộ GD&ĐT, nhưng ĐNGV vẫn còn nhiều bất cập…tỷ lệ phần trăm giáo viên giỏi phải được duy trì bền vững, số giáo viên còn lại phải luôn được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phải có kế hoạch đào tạo trên chuẩn như thạc sĩ, tiến sĩ cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên giỏi. Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu có 27 trường THPT, đến nay đã có 10 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2010 - 100% các trường THPT trong tỉnh đều đạt chuẩn quốc gia. Xuất phát từ những yêu cầu và thực tiễn của ngành GD&ĐT tỉnh nhà. Với cương vị là một người làm công tác quản lý của trường THPT chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh được công nhận ngày 25/08/2005 theo Quyết định số 364/QĐ-UB của UBND tỉnh BR-VT, tôi đã chọn đề tài. “Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THPT đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu” 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng ĐNGV của hiệu trưởng các trường THPT đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Công tác QL ĐNGV ở các trường THPT đạt chuẩn quốc gia của tỉnh BR-VT. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý ĐNGV của hiệu trưởng trường THPT chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 4. Giả thuyết nghiên cứu ĐNGV ở các trường THPT chuẩn quốc gia tỉnh BR-VT còn có những hạn chế: trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Việc thực hiện các chức năng quản lý giáo dục như: hoạch định, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra của hiệu trưởng chưa được quan tâm đúng mức. Nếu khảo sát toàn diện thực trạng quản lý ĐNGV thì có thể đề xuất được các biện pháp quản lý của 4 hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng ĐNGV ở các trường THPT đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh BR-VT 5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài + Hệ thống hóa cơ sở lý luận của vấn đề quản lý đội ngũ giáo viên của trường THPT chuẩn quốc gia. + Khảo sát thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng các trường THPT chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. + Đề xuất những biện pháp quản lý nhằm nâng ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận