HO SO THANH TRA HOAT DONG SU PHAM

Số trang: 5
Mã số: 521803
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-22 02:56:26
PHÒNG GD&ĐT PHÚ QUỐC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------HỒ SƠTHANH TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠMGIÁO VIÊN PHỔ THÔNGHọ và tên giáo viên được thanh tra :………………………………………………………….Trường : PTCS Bãi ThơmDạy môn :……………………………………………………………………………………..Ngày, tháng , năm được thanh tra:……………………………………………………………Họ và tên thanh tra viên :…………………………………………………………………….. Hồ sơ gồm có :Các phiếu đánh giá tiết dạy.01 phiếu đánh giá việc thực hiện các nhiêm vụ khác của giáo viên.01 biên bản thanh tra hoạt động sư phạm thanh tra giáo viênBiên bản thanh tra hoạt động sư phạm giáo viênNăm học : 200 – 200 ******A. Thời gian thanh tra :………………………………………………………………………..B. Mục đích thanh tra :………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………C. Họ và tên, chức vụ của thanh tra viên:……………………………………………………..D. Cấp thanh tra (Sở, Phòng Giáo dục):……………………………………………………… I.Những công việc thanh tra viên đã tiến hành :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… Căn cứ vào kết quả xếp loại từng bậc : Trình độ nghiệp vụ sư phạm, việc thực hiện quy chế chuyên môn, kết quả giảng dạy, thực hiện các nhiệm vụ khác của giáo viên.Xếp loại chung: Trên cơ sở đánh giá xếp loại từng nội dung.Lưu ý : Khi đánh giá xếp loại 1 tiết dạy, thanh tra viên thực hiện theo các văn bản hướng dẫn riêng cho từng bâc học (Tiểu học và trung học) II. Kết quả kiểm tra đánh giá, xếp loại từng nội dung 1/ Trình độ nghiệp vụ và tay nghề Ưu điểm :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Khuyết điểm:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Xếp loại :………………………………………………………………………………. 2/ Việc thực hiện quy chế, quy định chuyên môn. 2.1 Việc thực hiện chương trình và quy định về dạy thêm. 2.1.1. Ưu điểm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.1.2. Khuyết điểm :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.1.3 Xếp loại :……………………………………………………………………………. 2.2 . Việc chủân bị bài, soạn giáo án : 2.2.1. Ưu điểm :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2.2.2. Khuết điểm :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.2.3. Xếp loại :…………………………………………………………………………….. 2.3. Việc kiểm tra học sinh, chấm chữa bài, giúp đỡ học sinh kém, bồi dưỡng học giỏi. 2.3.1 Ưu điểm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.3.2 Khuyết điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.3.3. Xếp loại :…………………………………………………………………………….. 2.4 . Công tác thực hành , thí nghiệm: 2.4.1 Ưu điểm :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.4.2 Khuyết điểm:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Xếp loại :……………………………………………………………………………..Công tác bồi dưỡng 2.5.1 Ưu điểm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2.5.2 Khuyết điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Xếp loại :……………………………………………………………………………Đánh giá chung việc thực hiện quy chế chuyên môn :2.6.1. Ưu điểm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2.6.2. Khuyết điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2.6.3. Xếp loại :……………………………………………………………………………..3/ Đánh giá kết quả giảng dạy3.1 . Ưu điểm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3.2. Khuyết điểm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3.3. Xếp loại :………………………………………………………………………………4/ Thực hiên các nhiệm vụ khác: ( Trích từ phiếu nhận xét của hiệu trưởng)4.1. Ưu điểm :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4.2. Khuyết điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4.3. Xếp loại :……………………………………………………………………………….5/ Đánh gái chung khi kết thúc thanh tra5.1. Ưu điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5.2. Khuyết điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5.3. Xếp loại :……………………………………………………………………………….Nội dung tư vấn :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nội dung thúc đẩy :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bãi Thơm, ngày… tháng … năm 200..GIÁO VIÊN XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG THANH TRA VIÊN (Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên) PHÒNG GD&ĐT PHÚ QUỐC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận