Nhúng
Toàn màn hình
/ 16
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (16 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-18 07:20:07
Chương này bắt đầu bằng giải thích một số khái niệm cơ sở về sự lãnh đạo. Các khái niệm lãnh đạo cơ sở được sử dụng để phát triển và mô tả mô hình lãnh đạo đối với nhà quản trị bán hàng. Tổ chức mô hình này được giải thích thông qua việc xem xét các hành vi nhất định đưa đến lãnh đaọ quản trị bán hàng có hiệu quả cao hơn. Sự giao dịch là yếu tố chủ đạo trong hoạt động lãnh đạo thực tế. Các công cụ quan trọng khác của giao dịch quản trị bán hàng làm cho quá trình lãnh đạo được thuận tiện cũng sẽ được xem xét. Ky nang lanh ao trong quan tr ban hanh Page 1 of 16 K NĂNG LÃNH Đ O TRONG QU N TR BÁN HÀNGỸ Ạ Ả Ị Ch ng này b t đ u b ng gi i thích m t s khái ni m c s v s lãnh đ o. Các khái ươ ắ ầ ằ ả ộ ố ệ ơ ở ề ự ạ ni m lãnh đ o c s đ c s d ng đ phát tri n và mô t mô hình lãnh đ o đ i v i nhà qu n ệ ạ ơ ở ượ ử ụ ể ể ả ạ ố ớ ả tr bán hàng. T ch c mô hình này đ c gi i thích thông qua vi c xem xét các hành vi nh t ị ổ ứ ượ ả ệ ấ đ nh đ a đ n lãnh đa qu n tr bán hàng có hi u qu cao h n. S giao d ch là y u t ch đ o ị ư ế ọ ả ị ệ ả ơ ự ị ế ố ủ ạ trong ho t đ ng lãnh đ o th c t . Các công c quan tr ng khác c a giao d ch qu n tr bán ạ ộ ạ ự ế ụ ọ ủ ị ả ị hàng làm cho quá trình lãnh đ o đ c thu n ti n cũng s đ c xem xét. Cu i cùng, b y ạ ượ ậ ệ ẽ ượ ố ả h ng d n ch đ o đ lãnh đ o kinh doanh có hi u qu đ c bàn th o trong m i ho t đ ng ướ ẫ ủ ạ ể ạ ệ ả ượ ả ỗ ạ ộ bán hàng c a nhà qu n tr bán hàng. ủ ả ị 1. Lãnh đ o là gì? ạ Giám đ c bán hàng là m t nhà lãnh đ o b i h đ c b nhi m vào c ng v mà đó ố ộ ạ ở ọ ượ ổ ệ ươ ị ở h ch u trách nhi m v m t nhóm - l c l ng bán hàng m t khu v c. C ng v giám đ c ọ ị ệ ề ộ ự ượ ở ộ ự ươ ị ố bán hàng đ c t ch c phong cho. Giám đ c bán hàng tr thành ng i lãnh đ o, nh ng tuy ượ ổ ứ ố ở ườ ạ ư th ch lãnh đ o l c l ng bán hàng. ế ỉ ạ ự ượ M t trong nh ng m c tiêu mà ng i giám đ c bán hàng mu n ti n lên là ph i phát tri n ộ ữ ụ ườ ố ố ế ả ể k năng cá nhân nh t đ nh c a ng i lãnh đ o có hi u qu . Đ đ t đ c các k năng lãnh ỹ ấ ị ủ ườ ạ ệ ả ể ạ ượ ỹ đ o đó, ng i giám đ c bán hàng c n hi u m t m c th c nh t đ nh c a lãnh đ o, các khác ạ ườ ố ầ ể ộ ự ướ ấ ị ủ ạ bi t t ng thích gi a ng i đi u hành và ng i lãnh đ o, và ph i bi t t i sao ng i lãnh đ o ệ ươ ữ ườ ề ườ ạ ả ế ạ ườ ạ có hi u qu l i quan tr ng. ệ ả ạ ọ Khái ni m m c th c c a ng i lãnh đ o ệ ự ướ ủ ườ ạ Vì không có nhà lãnh đ o thi u môn đ , m t danh sách môn đ nào đó và đ nh nghĩa nhà ạ ế ệ ộ ệ ị lãnh đ o và s lãnh đ o c n ph i bao g m m i quan h gi a ng i lãnh đ o và môn đ , và ạ ự ạ ầ ả ồ ố ệ ữ ườ ạ ệ c n xem xét m i quan h đó đ c nuôi d ng th nào. S lãnh đ o đ c đ nh nghĩa m t cách ầ ố ệ ượ ưỡ ế ự ạ ượ ị ộ t ng đ i nh kh năng gây nh h ng thông qua giao ti p v ...
— Xem thêm —
Bình luận