Nhúng
Toàn màn hình
/ 0
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-03 05:01:25
Sự phân chia tế bào chỉ xảy ra ở mô phân sinh. Có ba loại mô phân sinh chính là mô phân sinh chính ở đầu cành, mô phân sinh lóng ở giữa các dốt cây họ Lúa và mô phân sinh tầng phát sinh ở giữa libe và gỗ. Sự phân chia tế bào liên tục trong các mô phân sinh sẽ dẫn đến làm tăng số lượng của tế bào rất nhanh trong cây, vì trong mỗi cây số lượng mô phân sinh rất nhiều (đầu cành, đầu rễ, giữa các đốt, tầng phát sinh...) Mỗi tế bào mẹ khi đạt kích thước nhất định sẽ phân chia ra hai tế bào con bằng Sau đó mỗi tế bào con lớn lên bằng kích thước tế bào mẹ thì bắt đầu phân chia. Cứ thế mà số lượng tế bào tăng lên rất nhanh chóng. Điều quan trọng nhất cho giai đoạn này tiến hành được là nhất thiết phải có mặt của xytokinin. Xytokinin sẽ hoạt hoá sự phân chia tế bào bằng cách kích thích sự tổng hợp mạnh mẽ axit nucleic, protein và các chất cần thiết cho kinetin hoặc benzyladenin vào môi trường hoặc nước dừa cũng có nguồn xytokinin tự nhiên phong phú. Trên cây nguyên vẹn thì sự phát triển mạnh mẽ của bộ rễ sẽ quyết định sự đâm chồi nảy lộc.
— Xem thêm —