Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11

Số trang: 83
Mã số: 507786
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 83
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-02 16:39:10
Bio- là hình vị phụ thuộc, không thể đứng độc lập mà phải kết hợp với các hình vị khác để thành từ có nghĩa. Nghĩa của các hình vị góp phần tạo nên nghĩa mới của từ. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑOÀNG THAÙP TRÖÔØNG THPT THOÁNG LINH # " GIAÙO AÙN TIEÁNG ANH 11 (CB) Bieân soạn: LEÂ NGOÏC THAÏCH Naêm hoïc 2008-2009 Lesson plan 11 (Basic) www.kapakapy.com Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com Trang 1  Period: UNIT 1: FRIENDSHIP Date: 1 Section: Reading Objective: By the end of the lesson, Ss will get to know more about friend are friendship. Teaching aids: Textbook, lesson plan, pictures, posters. Procedures: T Stages & Content T’s activities Ss’ activities 5’ 7’ 5' 4’ 10 I. WARMER: Word square A H E A R T D F R I E N D E T I N I C E A E S N E E D R R I N D E E D → a, heart, friend, in, need, indeed, nice, dear, is after A friend in need is a friend indeed → Introduction. II. PRE-READING * Vocabulary: - acquaintance (n) : ngöôøi quen - incapable of (a) : khoâng theå - unselfishness (n) : vò tha - constancy (n) : kieân ñònh - loyalty (n) : chung thuûy - sympathy (n) : söï thoâng caûm - trust (n) : söï tin töôûng - suspicious (a) : coù söï nghi ngôø Checking :ROR * Brainstorm : III. WHILE-READING * Task 1 : Fill in the blanks 1. mutual 2. incapable 3. unselfish 4. acquaintance / friend 5. give and take 6. loyal to 7. suspicious * Task 2 : Answer the questions (LN) 1. What is the first quality for true friendship and what does it tell you? 2. Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship? 3. What is the third quality for true friendship and what does it tell you? 4. Why must there be a mutual trust between friends? 5. Why can’t people who talk too much keep a friend long? 6. What is the last quality for true friendship and what does - Explain the game. - Divide class into 2 groups. - Start the game - Control - Ask Ss to make a sentence with these words - Follow the steps for teaching voc. - Set on the board. - Ask Ss for the answer. - Get feedback and check. - Give posters - Ask Ss to do - Check and correct - Give instructions. - Ask Ss to read for the answer. - Divide class - Start the game - Listen - Play the game - Make a meaningful sentence - Listen and answer. - Repeat. - Copy. - Look at the board. - Answer. - Work in groups - Answer - Listen. - Read the qualities for friendship Lesson plan 11 (Basic) ...
— Xem thêm —
Bình luận