Nhúng
Toàn màn hình
/ 11
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 15:52:14
1 Màu sc Màu s c là c m giác mang n cho h th n kinh c a ng i t s k t h p tín hi u c a ba lo i t bào c m th màu m t ng i. C m giác này c ng b  nh h ng "dài h n" t trí nh l u l i quá trình h c h i t khi l n lên trong xã h i, và "ng n h n" b i các hi u ng ánh sáng c a phông n n. Màu s c c a m t tia ánh sáng là c m giác màu mà tia sáng ó gây nên m t ng i. Màu s c c a các v t th là màu s c c a ánh sáng xu t phát t chúng. Vt lý c a màu s c hp th ánh sáng theo b c sóng c a ba t bào th n kinh hình nón (các ng màu) và c a t bào c m th ánh sáng y u ( ng g ch) m t ng i [1]Các dao ng c a i n tr ng trong ánh sáng tác ng m nh n các t bào c m th ánh sáng trong m t ng i. Có 3 lo i t bào c m th ánh sáng trong m t ng i, c m nh n 3 vùng quang ph khác nhau (t c ba màu s c khác nhau). S k t h p cùng lúc 3 tín hi u t 3 lo i t bào này t o nên nh ng c m giác màu s c phong phú. t o ra hình nh màu trên màn hình, ng i ta c ng s d ng 3 lo i èn phát sáng 3 vùng quang ph nh y c m c a ng i (xem ph i màu phát x ). T bào c m giác màu và màu l c có ph h p th r t g n nhau, do v y m t ng i phân bi t c rt nhi u màu n m gi a màu và l c (màu vàng, màu da cam, xanh nõn chu i, ...). T bào c m giác màu l c và màu lam có ph h p th n m xa nhau, nên m t ng i phân bi t v các màu xanh không t t. Trong ti ng Vi t, t "xanh" ôi khi h ơi m ơ h " - v a mang ngh #a xanh l c v a mang ngh #a xanh lam. Màu b túc [2]Nh ng c $p màu b túc là nh ng c $p màu có tính t ơng ph n m nh, g "m có nh ng c $p màu c ơ b n sau ây.  < Xanh l c Da cam < Xanh lam Vàng < Tím Nh ng màu này không th gây c m c m giác "ng th i i v i con ng i, ch %ng h n không th có m t màu g i là " - l c" ho $c "vàng - tím". i u này t ơ ng t c m giác v nhi t , không có c m giác nào c gi là c m giác "nóng - l nh", mà là "nóng" ho $c "l nh" Y h c c a màu s c [3]Y h c hi n nay cho r ng s c màu làm cho cu c s ng m &i con ng i ' p h ơ n. M &i màu khác nhau và có m t ý ngh #a khác nhau. ây là m t th do chính thiên nhiên ban t $ng. Cm giác màu Màu s c có 2 c m giác: màu nóng và màu l nh. Các màu có c m giác nóng là các màu nh : , vàng, ...
— Xem thêm —
Bình luận