Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 15:59:30
1 50 cách phi màu t ng tr ng Bn ang b n kho n làm th nào th hi n s ph i màu t ư ng tr ưng sao cho nh t quán v i thông i p và s n ph m c a mình? Cu n sách này trình bày 50 cách ph i màu t ư ng tr ưng s truy n t i ý ngh a phù h p v i nh ng t ư ng tr ưng c th nh ư: s n ng ng, xa hoa, ch t l ư ng cao, s thông minh, vui m ng, c l p, tinh th n, ngày h i, s c kh e vv… . Nh ng k t h p màu s c ư c da trên tính hài hòa h ơn là nh ng th hi n t c th i hay theo ch s c th v s so sánh t ư ng tr ưng tr ư c m t. Cu n sách này c ng bao g m c nh ng mô t v s hài hòa màu s c, các màu trên máy tính, m !u màu và nh ng ng d ng màu trên thi t k . V i v n ki n th c này b n có th t tin s " d ng s ph i màu sao cho các thông i p c a b n th t n #i b t. Dư i ây là minh h $a v 3 cách ph i màu B n có th  oán ư c ý ngh a t ư ng tr ưng c a chúng không? M %i s ph i màu th hi n 2 m ng màu. Hãy dùng màu t i các ô vuông n n l n cho nh ng khu v c chính và s " d ng các s $c màu nh n &m ngang cho nh ng vùng nh hay i m nh n trên b n thi t k c a b n. Các ô vuông n n Các vi n ngang Mã RGB ( trên máy tính) và mã chu n HEX s  i kèm v i m %i màu. . Ý ki n khách hàng: Sau khi xem xong Color Voodoo #3 và Color Voodoo #5 , tôi ã có ư c s l a ch $n màu phù h p cho website c a mình. Lúc này trang web c a tôi ã ư c c i thi n hoàn toàn. (MATT W F.F. Currit-Dhaseleel - k' s ư v giao di n và ti n ích web cho bi t "Nh ng cu n sách Color Voodoo còn t t h ơn c nh ng gì tôi mong i. Các cách ph i màu #3 và #5 - #3 ã giúp tôi l a ch $n ư c s ph i màu phù h p cho các khách hàng c a mình. #5 là s ph i h p ư c tích h p c v màu s c và b n thi t k web - mà tôi t ng bi t vì v y các k ' s ư c a tôi ang ng d ng nó làm cách ph i màu c ơ b n s " d ng th ưng xuyên. Cu n sách này giúp tôi r t nhi u khi thi t k web. Tôi ã bi t ư c 50 cách ph i màu c a b n và ã s " d ng m t s cách trên b n thi t k web c a mình. Các khách hàng c a tôi c ng cho bi t r &ng s ph i màu ó r t chuyên nghi p. Tôi c ng nh n th y r &ng các b n thi t k web c a tôi c ng ư c c i thi n áng k nh cách ph i màu c a b n. 3 mu nghiên c u v cách s d ng màu s c khi thi t l p b c c M t trong nh ng khía c nh c a thi t k web mà tôi am mê nh t là màu s c. Màu s c là m t công c r t h u ích mà b ...
— Xem thêm —
Bình luận