Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 16:26:14
1 Phan Đình Ti ến và hồ n của đá TP - Ở miền đấ t “chang chang c ồn cát“ Qu ảng Bình, có m ột chàng trai yêu đ á đế n si mê. Su ốt ngày làm b ạn v ới đá, g ửi g ắm tình yêu và khát v ọng vào đá, m ơ tưở ng đá, m ất ă n m ất ng ủ vì đá. "Sóng" Có lúc chàng trai coi mình nh ư kh ối đá cô đơn... Bỗng dư ng tôi thèm khát m ột bàn tay mề m mại ve vu ốt lên m ặt... Tôi tin r ằng, kh ối đá tôi s ẽ được nh ững m ảng mây màu h ồng tr ắng vắ t qua, làm d ịu đi nh ững n ỗi ni ềm... (H ồn đá). C ũng có lúc “tả ng đá tôi” ấy đã đượ c đứng run r ẩy nép ở góc bàn chả i tóc trang đ iể m c ủa m ột ng ười con gái, để cùng nàng soi g ương m ỗi ngày. Ở sân nhà Ti ến, đá phù điêu, đá kh ối, đá cao đá th ấp nằ m lăn lóc. Đến đứ a con trai đầu lòng, v ợ ch ồng Ti ến c ũng g ọi tên cúng c ơm Đá… Chàng trai b ị đ á hút h ồn ấy là nhà điêu kh ắc trẻ Phan Đình Ti ến. Cách đây đã nhiề u năm, Phan Đ ình Tiến su ốt c ả tu ần m ất ăn m ất ng ủ. Anh tr ăn trở trướ c chân dung củ a một bóng hồ ng mà anh bao n ăm theo đ uổ i. Bây gi ờ nàng đã đi vào cõi đá. Anh ph ải tạ c cho được bức tượ ng nàng đ ang đăm đắm nhìn mình trong tâm t ưởng. Tập thơ đầ u tay nàng đề tặng, chàng trai cô đơn Phan Đình Ti ến đọc xong, l ột ra từ ng tờ, lót ổ cho mình n ằm ng ủ bên b ức phác th ảo t ượng đá, để đ êm đêm ch ập ch ờn l ời ru củ a dế / điế u v ăn tr ời ngân nga . Tiến bu ồn, r ồi Ti ến làm th ơ. Ti ến chôn t ượng đá vào lòng mình thành N ấm mồ t ươ i nh ư máu xuân thì. Th ơ c ủa Ti ến c ũng đầy nh ững t ượng hình đ iêu khắc đá: Đứ ng ch ết lặ ng bên hoàng hôn th ẫm tím/ Ba t ấc lòng tôi chôn h ết em không? ... C ướ i Đ êm, rồ i ôm Đêm làm cho cái mênh mông đen đặc ấy c ũng hóa th ạch, ánh lên bao n ỗi ni ềm đắng cay, d ịu ng ọt. Ti ến đặ t tên cho t ập th ơ t ự chép tay c ủa mình là Độ ng m ả. Vâng, m ồ m ả h ọ hàng động m ới sinh ra th ằng Phan Đình Ti ến bị đ á hút hồ n, su ốt đời theo ngh ề lao l ực tạ c đá thành th ơ. Nh ững ng ất ng ưỡng th ơ ca ấ y đã xui Ti ến khám phá ra n ơi ẩn náu c ủa H ồn Đá, để bắt nh ững kh ối đá vô tri thành nh ững thi ảnh ấ n t ượ ng gi ữa đời. T ại trạ i “Trạ i Đ iêu kh ắc Qu ốc tế Ấ n t ượng Hu ế - Vi ệt Nam n ăm 1998”, Phan Đ ình Ti ến là tác gi ả đ iêu kh ắc trẻ nhất đượ c mời. C ả tháng tr ời nhà đ iêu khắc và ng ười th ợ đ á Nguy ễn V ăn B ạo t ừ làng bi ển Th ượng Lu ật vào, đ ã lao động c ật lự c để bi ến kh ối đá cẩ m th ạch x ứ Thanh thành m ột bài th ơ ngu ồn c ội đa thanh, đ a nghĩa đứ ng bên b ờ sông H ương. Tác ph ẩm H ướ ng thi ện c ủa Ti ến là kh ối tượ ng là hai b ầu vú c ăng tròn, v ươn mãi lên tr ời cao, h ướng đến m ạch ngu ồn c ủa nh ững khát v ọng, m ạch ngu ồn c ủa s ự s ố ng. Đó là bầ u sữa tình yêu, b ầu s ữa m ẹ ngàn đời con ng ười khao khát. Đó c ũng là ký ứ c ph ồn th ực ám ảnh ta, thôi thúc trong ta su ốt m ột đời ng ười. Tượ ng đá granit Ký ức về sự ra đờ i củ a Ti ến là t ứ th ơ m ạnh, cô đọng v ề cu ộc s ố ng gian nan, v ượt qua bom đạn để sinh tồ n trên mi ền cát tr ắng. Bàn chân c ủa ng ười Mẹ in trên cát, in trên bùn đất phù sa, bám vào th ớ đ á nh ư là d ấn ấn còn l ...
— Xem thêm —
Bình luận