Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 17:01:51
KIẾN TRÚC LÀNG VIỆT NAM Nền văn hoá Việt Nam được tạo dựng trên cơ sở của nền văn minh nông nghiệp. Cuộc sống của người Việt Nam gắn bó với làng quán quê hương. Hình ảnh làng quê Việt Nam có luỹ tre xanh, có mái nhà tranh, có người cày cấy đã trở nên rất thân thuộc trong tâm hồn người...   KIẾN TRÚC LÀNG VI ỆT NAM N ền v ăn hoá Vi ệt Nam đượ c tạo dự ng trên c ơ s ở c ủa n ền v ăn minh nông nghi ệp. Cu ộc s ống c ủa ngườ i Việt Nam g ắn bó v ới làng quán quê h ương. Hình ảnh làng quê Vi ệt Nam có lu ỹ tre xanh, có mái nhà tranh, có ng ười cày cấ y đã tr ở nên r ấ t thân thu ộc trong tâm h ồn ng ười Vi ệt Nam... T ừ r ất xa x ưa, v ới ng ười nông dân Vi ệt Nam, làm nhà là m ột trong 3 vi ệc lớ n c ủ a cu ộc đờ i: T ậu trâu, l ấy vợ , làm nhà và có an c ư m ới lạ c nghi ệp, điề u đó có ngh ĩa là ch ỗ ở có ổ n đị nh m ới lo được sự nghi ệp. Quan ni ệm ấy đế n nay v ẫn t ồn t ại, vì v ậy, khi trưở ng thành ai ai c ũng lo cho mình m ột ch ỗ ở , m ột c ơ ng ơi riêng. Ðã bao đời nay ki ến trúc ở nông thôn Việ t Nam luôn đồng ngh ĩa v ới nét v ăn hoá làng, xã. Làng cổ Đườ ng Lâm. Lật lạ i nh ững trang s ử c ủa ngành ki ến trúc Vi ệt Nam, ng ười ta th ấy r ằng ki ến trúc Vi ệt Nam s ớm ra đời, có th ể xu ất hi ện t ừ th ời vua Hùng dự ng nước, cách nay kho ảng 4000 n ăm. Làng xóm c ũng xuấ t hiện vào th ời k ỳ này. Ng ười Vi ệt c ổ lúc b ấy gi ờ đ ã bi ết b ắc g ỗ làm nhà để tránh h ổ sói. Trên các tr ống đồng có th ể th ấy 2 loạ i hình nhà sàn ch ủ y ếu là nhà sàn hình thuy ền và hình mai rùa. Theo các nhà ki ến trúc cho r ằng làng xã Vi ệt Nam có tính quầ n thể cao, có ki ểu ki ến trúc đơn gi ản nh ẹ nhàng phù h ợp vớ i khí h ậu và t ập quán c ủa ng ười Vi ệt Nam. Làng luôn được bao quanh b ằng nh ững lu ỹ tre xanh, sau lu ỹ tre xanh đó là nh ững mái nhà tranh ấm cúng, c ưu mang che ch ở cho con ng ười. H ầu hế t các nhà nông thôn điể n hình đều xây d ựng theo ki ểu có dãy nhà trên và dãy nhà ngang th ường là ba gian hai chái. Có sân tr ước, v ườn sau dàn hoa cây c ảnh. Bao quanh nhà là hàng rào cúc tần, hay hàng hoa dâm b ụt. Có gia đình mà chủ nhà là người nho nhã thích cu ộc s ống thanh tao thì h ọ trau chu ốt hàng rào cây xanh r ất c ẩn th ận. Ngày ngày c ắt tỉ a, ch ăm sóc nh ư m ột thú vui nh ằm trang trí thêm cho ph ần ngoài ngôi nhà ấm cúng, l ịch lãm. Tr ước đây, khi cu ộc s ống c ủa ng ười nông dân còn khó kh ăn, gia đình nào xây sân, bó hè b ằng g ạch Bát Tràng, tr ồng bên nhà m ột g ốc mít tr ĩu qu ả - đượ c coi là m ột gia đình nông thôn giàu có. Ngôi nhà c ủa gia đình Ch ủ t ịch H ồ Chí Minh đang được bảo t ồn gìn gi ữ t ạ i làng Kim Liên, huy ện Nam Ðàn, tỉ nh Nghệ An, vẫn gi ữ nguyên nét ki ến trúc điể n hình c ủa m ột ngôi nhà nông thôn Vi ệt Nam nh ư th ế. X ưa h ầu hế t các nhà đều đượ c làm b ằng tranh tre n ứa lá, g ỗ. Nay, trong th ời đạ i có t ốc độ đ ô thị hoá nhanh, thì nhi ều làng quê Vi ệt Nam đã bi ến đổi có nh ững dãy ph ố trong làng; phong cách xây d ựng c ũ ng theo ki ến trúc đô th ị m ới. Ngôi nhà của gia đình ch ủ t ịch H ồ Chí Minh đang được bảo t ồn t ạ i Kim Liên - Nam Đàn - Ngh ệ An. Ảnh: Internet Nhà ở c ủa ng ười nông dân Vi ệt Nam ở các vùng khác nhau c ũng có nh ững nét đặ c trư ng khác nhau. N ếu ai có d ịp đi d ọc chiề u dài đất n ướ c, h ẳn s ẽ r ất thú v ị khi th ấy r ằ ng nhà c ửa làng m ạc ở Vi ệt Nam tuy bình d ị, dân dã nh ưng không vùng nào gi ống vùng nào. Ði ều đó xu ất phát từ đ ...
— Xem thêm —
Bình luận