Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 17:02:43
1 KIẾN TRÚC ĐỘC ĐÁO TRONG GI ẾNG B Ậ C THANG C ỦA ẤN ĐỘ Các h ọa ti ết trong gi ếng Rani Gi ếng b ậc thang c ủa ng ười Ấ n Độ có mộ t ý ngh ĩa tín ng ưỡng r ất quan tr ọng, bi ểu hi ện s ự sùng kính đối với các vị thần, và c ũng là n ơi để m ọi ng ười có t ội lỗ i đượ c ân xá. B ởi ý ngh ĩa như vậy, ph ần ki ến trúc c ủa gi ếng b ậc thang cũ ng rất độ c đ áo và khác bi ệt. Gi ếng b ậc thang g ồm hai ph ần chính. Phầ n nổi trên m ặt đấ t là Madapa (c ửa vào gi ếng) được xây d ựng công phu vớ i các họa ti ết điêu kh ắc độc đáo, l ạ m ắt. Ph ần đáy gi ếng g ọi là Kund. Kho ảng cách gi ữa Madapa và Kund là 5-7 t ầng gi ếng, m ỗi tầ ng g ồm mộ t số b ậc thang dẫ n sâu vào lòng đất, đượ c đỡ bởi nh ững cây c ột lớ n. Độ sâu c ủ a gi ếng có khi lên đến h ơn 80m. Trong các giếng còn t ồn t ại cho đến bây gi ờ nh ư Jhilani, Manjushu, Suryakun, Navghan... thì gi ếng Rani ở làng Patan là n ơi thu hút du khách nh ất b ởi v ẻ đẹ p huyề n bí và truy ền thuy ết linh thiêng c ủa nó. Gi ếng đượ c xây vào n ăm 1032 (d ưới tri ều đạ i Chalukya) theo yêu c ầu c ủa hoàng h ậu Udaymati. M ặc dù đã b ị tháo g ỡ phầ n nổi trên m ặt đấ t để trang trí cho m ột chi ếc gi ếng b ậc thang khác, nh ưng ph ần chìm còn nguyên v ẹn c ủa gi ếng Rani v ẫn gây ấn t ượng r ất nhiề u cho m ọi ng ười vì quy mô đồ sộ và nh ững h ọa tiế t kỳ l ạ. Trên thành gi ếng, trong các h ốc tườ ng và hành lang bao quanh là hình các v ị t ổ s ư c ủa đạ o Hindu được ch ạm kh ắc rấ t trang tr ọng, công phu. Đặc bi ệt, b ứ c phù điêu hình th ần Vishnu ở nhi ều t ư th ế khác nhau có thể xem là một tác ph ẩm ngh ệ thu ật vô giá đối v ới nhân lo ại - nh ất là c ảnh thầ n Vishnu ng ồi trên chi ếc gh ề dài hình con r ắn (bi ểu t ượ ng c ủa th ần Sheshnaga). Ngoài ra b ức phù điêu n ữ th ần Khiêu Vũ đứ ng d ưới gốc xoài, tay để trướ c bụng g ợ i s ự ph ồn th ực, sinh sôi, gi ống nh ư cây xoài đang xum xuê trái c ũng gây ấ n tượng r ấ t m ạnh cho ng ười xem. T ượng c ủa các n ữ th ần Ấn Độ thườ ng đượ c ch ạm kh ắc cùng v ớ i m ột chi ếc g ương, m ột chi ếc h ũ ho ặc đang b ồng m ột đứ a trẻ , nếu đơ n gi ản hơ n là đ ang trong t ư th ế nh ảy múa. Bên c ạnh các v ị n ữ th ần là v ẻ đẹ p kiêu hùng, oai nghiêm c ủ a ng ười đàn ông trong chi ến tr ận… T ất c ả nhữ ng hình t ượng đượ c kh ắc đề u bi ểu t ượ ng cho s ự sinh tồ n của loài ngườ i. Nhiều bứ c chạm tr ổ đ iêu kh ắc ở đ ây có th ể sánh v ớ i các tác ph ẩm trong đền th ờ th ần M ặt tr ời ở Modhara, Vimala Vasahi ở núi Abu hoặ c trong các lă ng mộ Ph ật giáo Ấ n Độ . Đến vùng Asava, du khách s ẽ th ật nu ối ti ếc khi không được chiêm ng ưỡng hai công trình: Mata Bhavari (xây t ừ th ời Chalukya để tỏ lòng tôn kính thánh m ẫu Amba Bhavanni) và Harir (có niên đại từ thế k ỷ 16, d ưới th ời vua Mahnud Begarad). Mata Bhavari mang đậ m dấu ấn tôn giáo v ới kiế n trúc tuy ệt đẹ p, đặc tr ưng c ủa th ời ti ền Trung c ổ. Còn Harir do m ột ng ười qu ản lý các cung n ữ theo đạo H ồi, Bai Harir Sultani, thi ết k ế. N ếu muố n tham quan, du khách có thể đ i xu ống b ằng nhi ều dãy thang c ố đị nh hình xo ắn ốc. Là m ột công trình c ủa tín đồ Hồi giáo, nó không có nh ững c ảnh ph ồn th ực mà ch ủ y ếu là các h ọa tiế t trang trí hình hoa lá (tuy nhiên v ẫn có m ột s ố chi tiế t hình con v ật do ảnh h ưởng củ ...
— Xem thêm —
Bình luận