SHELL VÀ CÁC LỆNH SHELL CƠ BẢN

Số trang: 4
Mã số: 505526
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Nhóm 9 – Tin2a1
SHELL VÀ CÁC LNH SHELL CƠ BN
1. Shell b thông dch
- Shell b thông dch thông qua chương trình y người dùng th nhp các lnh dưới
dng ngôn ng cao cp (tiếng anh) để yêu cu h điu hành
- Khi động shell ta vào như sau: Applications / Accessories / Terminal). Khi Shell
được khi
- động người dùng s được đón chào và bt đầu nhp lnh t du nhc (prompt) như $
2. Lnh chuyn thư mc cd
- pwd: đưa ra ngoài màn hình thư mc đang hot động (ví d: /etc/ssh).
- - cd: thay đổi thư mc (ví d: cd .. – ra mt cp thư mc hin ti; cd viduvào thư
mc /vidu).
- - ls: đưa ra danh sách ni dung thư mc. pháp: ls ten_file( -l: lit files trong thư
mc hin hành vi thông tin đầy đủ (long format) cú pháp ls -t)
- Less: xem ni dung ca file cú pháp: less tên_file
- - mkdir: to thư mc mi (mkdir tên_thumuc).
- - touch: to file mi (touch ten_file).
- - rmdir: b mt thư mc (rmdir ten_thumuc).
- - cp: copy file hoc thư mc (cp file_ngun file_đích).
- - mv: di chuyn file hoc thư mc; cũng được ng để đặt li tên file hoc thư mc (mv
v_trí_cũ v_trí_mi hoc mv tên_cũn_mi).
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Nhóm 9 – Tin2a1
- - rm: loi b file (rm tên_file).
- Để tìm kiếm file, bn có th dùng:
- - find : dùng cho các tên file.
- - grep < tiêu chun tìm kiếm>: để tìm ni dung trong file.
- Để xem mt file, bn có th dùng:
- - more : hin th file theo tng trang.
- - cat < tên file>: hin th tt c file.
- - head < tên file>: hin th các dòng đầu tiên.
- - tail < tên file>: hin th các dòng cui cùng (có th hu ích trong nhng trường hp như
khi bn mun xem thông tin cui cùng ca mt file h thng).
- Để chính sa file, bn phi s dng trình son tho tích hp sn trên dòng lnh. Thông
thường, đây là vi và được dùng vi cú pháp: vi .
- Để gii nén mt lưu tr (thông thường đuôi tar.gz), bn phi dùng lnh tar vi
pháp tar -xvf .
- Để in mt file, dùng lnh lpr . Chú ý là bn phi mt s daemon hot động để qun lý
máy in. Thông thường đây là các cup (ch yếu UNIX Printing System) th s dng
cho tt c các phân phi chính.
- Để loi b file khi hàng đợi máy in (bn th lên danh sách hàng đợi bng lnh
lpq), s dng câu lnh lprm .
- Để lp hoc g b thiết b (thêm vào h thng file vi vai trò như mt phương tin được
phép s dng), dùng:
- - mount /mnt/floppy: lp thêm mm.
- - umount /mnt/floppy: g b mm.
- - mount /mnt/cdrom: lp CD-ROM.
- - mount /mnt/cdrom: g DC-ROM.
- Các thiết b này thường được cài cho phép s dng mt cách t động. Nhưng có th
mt ngày đẹp tri nào đó bn li phi t mình thc hin công vic y khi li xy ra.
Đừng lo lng!
- Để to mt phân vùng
- Đầu tiên, to mt thư mc trong /mnt (mkdir /mnt/_đĩa_mi). Sau đó s dng
lnh mount (mount /dev/source /mnt/ _đĩa_mi), trong đó /dev/source
thiết b (tc phân vùng) bn mun lp thêm vào h thng file.
- Nếu mun kết ni ti mt host t xa, s dng lnh ssh. Cú pháp là ssh .
- Qun lý h thng:
- - ps: hin th các chương trình hin thi đang chy (rt hu ích: ps cái nhìn toàn b v
tt c các chương trình).
- Trong danh sách đưa ra khi thc hin lnh ps, bn s thy s PID (Process
identification – nhân dng tiến trình).
- Con s này s được hi đến khi mun ngng mt dch v hay ng dng, dùng lnh kill .
- - top: hot động khá ging như Task Manager trong Windows. đưa ra thông tin v tt
c tài nguyên h thng, các tiến trình đang chy, tc độ load trung bìnhLnh top -d
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Nhóm 9 – Tin2a1
thiết lp khong thi gian m tươi li h thng. Bn có th đt bt k giá tr nào, t .1
(tc 10 mili giây) ti 100 (tc 100 giây) hoc thm chí ln hơn.
- - uptime: th hin thi gian ca h thng tc độ load trung bình trong khong thi
gian đó, trước đây là 5 phút và 15 phút.
- Thông thường tc độ load trung nh được tính toán theo phn trăm tài nguyên h thng
(vi x lý, RAM, cng vào/ra, tc độ load mng) được dùng ti mt thi đim. Nếu tc
độ được tính toán 0.37, tc 37% tài nguyên được s dng. Giá tr ln hơn như 2.35
nghĩa h thng phi đi mt s d liu, khi đó s tính toán nhanh hơn 235%
không gp phi vn đề gì. Nhưng gia các phân phi có th khác nhau mt chút.
- - free: hin th thông tin trên b nh h thng.
- - ifconfig : để xem thông tin chi tiết v các giao din mng; thông thường giao din mng
ethernet tên eth(). Bn th cài đặt các thiết lp mng như địa ch IP hoc bng
cách dùng lnh này (xem man ifconfig). Nếu điu đó chưa chính xác, bn th
stop hoc start (tc ngng hoc khi_động) giao din bng ch dùng lnh ifconfig
up/down.
- - passwd: cho phép bn thay đổi mt khu (passwd
người_dùng_s_hu_mt_khu hoc tên người dùng khác nếu bn đăng nhp h
thng vi vai trò root).
- - useradd: cho phép bn thêm người dùng mi (xem man useradd).
- phân phi o, bn cũng th dùng phím TAB đ t đng hoàn chnh mt lnh
hoc tên file. Điu này rt hu ích khi bn quen vi các lnh. Bn cũng th s dng
các phím lên, xung đ cun xem các lnh đã nhp. Bn th dùng lnh đa dòng trên
mt dòng. d như, nếu mun to ba thư mc ch trên mt dòng, pháp th là:
mkdir thư_mc_1 ; mkdir thư_mc_2 ; mkdir thư_mc_3.
- Mt điu thú v khác na các lnh dng pipe. Bn th xut mt lnh thông qua lnh
khác. d: man mkdir | tail s đưa ra thông tin các dòng cui cùng trong trang
xem “th công” ca lnh mkdir.
- Nếu lúc nào đó được yêu cu phi đăng nhp vi tài khon gc (tc “siêu” admin ca h
thng), bn th đăng nhp tm thi bng cách dùng lnh su. Tham s -1 (su-1) dùng
để thay đổi thư mc ch cho các lnh đã hoc đang dùng. Chú ý bn cũng s được
nhc mt mt khu.
- Để thoát hay đóng shell, gõ exit hoc logout.
Đăng nhp tài khon root trong
Ubuntu
Viết bi Jutoms
Ubuntu mc định tài khon Root không có password và cũng không được
đăng nhp vào môi trường Desktop.
Để đăng nhp vào tài khon root trên môi trường desktop ( đây tôi s dng
GNOME) ta làm như sau:
1. Đặt password cho root bng cách vào Terminal chy lnh sau:
$ sudo passwd root
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-01 14:15:28
.  Shell bộ thông dịch   Shell là bộ thông dịch thông qua chương trình này người dùng có thể nhập các lệnh dưới dạng ngôn ngữ cao cấp (tiếng anh) để yêu cầu hệ điều hành   Khởi  động  shell  ta  vào  như  sau:  Applications    /    Accessories    /    Terminal).    Khi    Shell được  khởi   động người dùng sẽ được đón chào và bắt đầu nhập lệnh từ dấu nhắc (prompt) như $ .  Lệnh chuyển thư mục cd pwd: đưa ra ngoài màn hình thư mục đang hoạt động (ví dụ: /etc/ssh). - cd: thay đổi thư mục (ví dụ: cd .. – ra một cấp thư mục hiện tại; cd vidu – vào thư mục /vidu). -  ls:  đưa  ra  danh  sách  nội  dung  thư  mục.  cú  pháp:  ls  ten_file(  -l:  liệt  kê  files  trong  thư mục hiện hành với thông tin đầy đủ (long format) cú pháp ls -t) Less: xem nội dung của file cú pháp: less tên_file - mkdir: tạo thư mục mới (mkdir tên_thumuc). - touch: tạo file mới (touch ten_file). - rmdir: bỏ một thư mục (rmdir ten_thumuc).
— Xem thêm —