Bài tiểu luận: Tác động của môi trường vĩ mô và vi mô tới hoạt động marketing của tập...

Số trang: 28
Mã số: 503982
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 28
Sao chép
M c l c
Trang
L i m đ u .................................................................................................................3
Ch ng I: Lý lu n c b n v các nhân t c a môi tr ng marketingươ ơ ườ ....................4
I.Khái ni m ...........................................................................................................4
II.N i dung lý lu n .................................................................................................5
Ch ng II: nh h ng c a môi tr ng marketing v i t p đoàn Mattelươ ưở ườ .................11
I.Gi i thi u doanh nghi p .....................................................................................11
II.Th c tr ng ...........................................................................................................12
III. Đánh giá ho t đ ng marketing c a t p đoàn ...................................................24
Ch ng III: Gi i pháp hoàn thi n ho t đ ng marketingươ ..........................................25
Danh m c tài li u tham kh o .....................................................................................27
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
L i nói đ u
T i h u h t các qu c gia trên toàn th gi i, th tr ng đ ch i đã nhi u thay đ i ế ế ườ ơ
l n trong th i gian v a qua v i s ra đ i phát tri n nhanh chóng c a nhi u lo i đ
ch i m i các hình th c game vi tính. Tuy nhiên, đ i v i các gái tu i t 3 -11,ơ
không m t lo i hình đ ch i m i m nào th thay th đ c nh ng búp d ơ ế ư
th ng, đ c bi t búp Barbie. M c đã ra đ i cách đây 50 năm, nh ng Barbieươ ư
v n gi v ng v trí hàng đ u trong th tr ng đ ch i dành cho các cô bé. Cho đ n nay, ườ ơ ế
đ n h n 1 t búp Barbie đã đ c bán ra trên kh p th gi i. Ch Barbie m i ế ơ ượ ế
đ kh năng qua m t s các l a ch n gi i trí khác nhau nh video game, truy n ư
hình, máy vi tính… đ chi m đ c s quan tâm c a các cô bé. ế ượ
Trong khi h n m t n a các th ng hi u ch u tác đ ng n ng n c a s suy thoáiơ ươ
trên th tr ng, m t s nh ng th ng hi u m nh không h ch u thi t h i, th m chí ườ ươ
còn tăng tr ng nhanh. Barbie m t trong nh ng th ng hi u nh th .Chúng taưở ươ ư ế
hãy cùng tìm hi u xem t p đoàn Mattel đã đ i phó v i các nh h ng c a môi tr ng ưở ườ
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
marketing nh th nào đ duy trì s l n m nh c a th ng hi u búp Barbie sau 50ư ế ươ
năm phát tri n.
(Theo Lantabrand)

Ch ng Iươ
Các khái ni m
I.Khái ni m
1.Môi tr ng marketingườ
Môi tr ng marketingườ c a m t công ty (doanh nghi p) t p h p các ch th , các
l c l ng bên trong bên ngoài công ty b ph n ra quy t đ nh c a công ty không ượ ế
th kh ng ch đ c chúng th ng xuyên tác đ ng, nh h ng t t ho c không t t ế ượ ư ưở
t i các ho t đ ng marketing c a công ty.
Nh v y, s thay đ i, di n bi n c a các l c l ng y u t đó không ph i do bư ế ượ ế
ph n marketing gây ra hay b ph n marketingquy n làm thay đ i. Đ i v i b ph n
marketing, nh ng bi n đ i đó khách quan. Do đó, b ph n marketing ch th theo ế
dõi, phát hi n đ t thay đ i các quy t đ nh marketing c a mình nh m gi m thi u ế
nh ng tác đ ng x u, khai thác t i đa các tác đ ng t t ho c đ thích ng m t cách
l i nh t.
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-23 10:38:58
Tại hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới, thị trường đồ chơi đã có nhiều thay đổi lớn trong thời gian vừa qua với sự ra đời và phát triển nhanh chóng của nhiều loại đồ chơi mới và các hình thức game vi tính. Tuy nhiên, đối với các bé gái tuổi từ 3 -11, không...
— Xem thêm —