mau don xin chuyen cong tac

Lượt xem: 3844
Số trang: 2
Mã số: 503231
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-28 06:19:09
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-tự do-Hạnh phúc. __________   ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC   Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. - Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện.     Họ và tên :................................................................................................................................................ Ngày, tháng, năm sinh :……………………………………………………………………………. Nơi sinh :……………………………….. Hộ khẩu thường trú :................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ Chỗ ở hiện nay :........................................................................................................................................ Đơn vị công tác :....................................................................................................................................... Văn bằng chuyên môn :............................................................................................................................. Giáo viên môn : ........................................................................................................................................ Năm vào ngành :................................................ Năm bổ nhiệm ngạch : ..................................................... Chức vụ, công việc đang làm :.................................................................................................................... Nhiệm sở xin chuyển đến :......................................................................................................................... 1/............................................................................................................................................. 2/............................................................................................................................................. Lý do thuyên chuyển :................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ngày            tháng        năm 200… . Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị                                                                                                                                                                                       Ký tên ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................  
— Xem thêm —
Từ khóa: 123456