Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và sử dụng công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định

Lượt xem: 3
Số trang: 129
Mã số: 50158
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 129
Sao chép
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI

PHÙNG HU QUÂN
TĂNG CƯỜNG S THAM GIA CA CNG ðỒNG TRONG QUN LÝ
S DNG CÁC CÔNG TRÌNH THY LI NI ðỒNG TRÊN ðỊA BÀN
HUYN GIAO THY, TNH NAM ðỊNH
LUN VĂN THC S KINH T
Chuyên ngành: Kinh tế nông nghip
Mã s: 60.31.10
Người hưng dn khoa hc:
GS.TS. PHM VÂN ðÌNH
Hà Ni - 2010
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
ii
Tr
ư
ng
ð
i
h
c
N
ô
ng
p
H
à
N
i
-
Lu
n
v
ă
n th
c
s
ĩ
khoa h
c
kinh t
ế
.
LI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan rng, s liu kết qu nghiên cu trong lun văn
này là trung thc chưa ñược s dng ñể bo v mt hc v nào. Các thông
tin trích dn trong lun văn ñều ñã ñược chngun gc.
Hà Ni, ngày tháng 3 năm 2011
Tác gi
Phùng Hu Quân
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
iii
Tr
ư
ng
ð
i
h
c
N
ô
ng
p
H
à
N
i
-
Lu
n
v
ă
n th
c
s
ĩ
khoa h
c
kinh t
ế
.
LI CM ƠN
Trong quá trình thc hin lun văn này, tôi ñã nhn ñược s giúp ñỡ
nhit tình ca các t chc và nhân. Tôi xin chân thành cm ơn nhng t
chc, cá nhân ñó.
Trước tiên tôi xin bày t ng biết ơn sâu sc ñến GS.TS Phm Vân
ðình, người thày ñã hướng dn và giúp ñỡ tôi trong sut quá trình nghiên cu
và hoàn thành lun văn.
Tôi xin chân thành cm ơn các thy giáo, cô giáo Vin Sau ñại hc,
Khoa Kinh tế PTNT, B n Kinh tế nông nghip Chính sách ñã giúp
ñỡ to ñiu kin v mi mt ñể tôi hc tp, nghiên cu hoàn thành lun
văn.
Tôi xin chân thành cm ơn UBND huyn Giao Thu, Phòng
NN&PTNT, Phòng Thng kê, Phòng i nguyên môi trường, Công ty
KTCTTL huyn, UBND, HTX nông nghip nhân dân 2 Hoành Sơn
Giao Hà ñã to ñiu kin thun li cho quá trình nghiên cu thc tế ca tôi.
Tôi xin chân thành cm ơn nhng người thân và bn ñã chia s
nhng khó khăn, ñộng viên i hc tp, nghiên cu hoàn thành lun văn
này.
Phùng Hu Quân
Tải xuống 10,000₫ (129 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-04-18 07:33:07
DANH MC CÁC BNG Trang Bng 2.1 Bng 2.2 Bng 2.3 Bng 3.1 Bng 3.2 Bng 3.3 Bng 4.1 Bng 4.2 Bng 4.3 Bng 4.4 Bng 4.5 Bng 4.6 Bng 4.7 Bng 4.8 Bng 4.9 Bng 4.10 Phân loi công trình thu$ l i ' Vit Nam Các ni dung tham gia theo nhóm và giai ñon S lư ng các LID phân theo din tích Tình hình dân s và lao ñng ca huyn Giao Thy qua 3 năm 2007 – 2009 Tình hình ñ DANH MC CÁC BNG Trang Bng 2.1 Bng 2.2 Bng 2.3 Bng 3.1 Bng 3.2 Bng 3.3 Bng 4.1 Bng 4.2 Bng 4.3 Bng 4.4 Bng 4.5 Bng 4.6 Bng 4.7 Bng 4.8 Bng 4.9 Bng 4.10 Phân loi công trình thu$ l i ' Vit Nam Các ni dung tham gia theo nhóm và giai ñon S lư ng các LID phân theo din tích Tình hình dân s và lao ñng ca huyn Giao Thy qua 3 năm 2007 – 2009 Tình hình ñ B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TR Ư NG ðI HC NÔNG NGHI P HÀ N I      PHÙNG H U QUÂN TĂ NG C ƯNG S THAM GIA C A C NG ð NG TRONG QU N LÝ VÀ S D NG CÁC CÔNG TRÌNH TH Y L I N I ð NG TRÊN ðA BÀN HUY N GIAO TH Y, T NH NAM ðNH LUN VĂN THC S KINH T Chuyên ngành: Kinh t nông nghi p Mã s : 60.31.10 Ng ưi hư ng d n khoa h c: GS.TS. PH M VÂN ðÌNH Hà N i - 2010 iiTrưng ði hc Nông nghip Hà Ni - Lun văn thc sĩ khoa hc kinh t ……………………………. L I CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan r ng, s li u và k t qu nghiên c u trong lu n v ăn này là trung th c và ch ưa ñư c s d ng ñ b o v m t h c v nào. Các thông tin trích d n trong lu n v ăn ñ u ñã ñư c ch rõ ngu n g c. Hà Ni, ngày tháng 3 n ăm 2011 Tác gi Phùng Hu Quân iii Trưng ði hc Nông nghip Hà Ni - Lun văn thc sĩ khoa hc kinh t ……………………………. L I C M ƠN Trong quá trình th c hi n lu n v ăn này, tôi ñã nh n ñư c s giúp ñ nhi t tình c a các t ch c và cá nhân. Tôi xin chân thành c m ơn nh ng t ch c, cá nhân ñó. Tr ư c tiên tôi xin bày t lòng bi t ơn sâu s c ñ n GS.TS Ph m Vân ð ình, ng ư!i thày ñã h ưng d n và giúp ñ tôi trong su t quá trình nghiên c u và hoàn thành lu n v ăn. Tôi xin chân thành c m ơn các th "y giáo, cô giáo Vi n Sau ñi h c, Khoa Kinh t và PTNT, B môn Kinh t nông nghi p và Chính sách ñã giúp ñ và t o ñi u ki n v m i m #t ñ tôi h c t p, nghiên c u và hoàn thành lu n v ăn. Tôi xin chân thành c m ơn UBND huy n Giao Thu $, Phòng NN&PTNT, Phòng Th ng kê, Phòng Tài nguyên và môi tr ư!ng, Công ty KTCTTL huy n, UBND, HTX nông nghi p và nhân dân 2 xã Hoành S ơn và Giao Hà ñã t o ñi u ki n thu n l i cho quá trình nghiên c u th c t c a tôi. Tôi xin chân thành c m ơn nh ng ng ư!i thân và b n bè ñã chia s % nh ng khó kh ăn, ñng viên tôi h c t p, nghiên c u và hoàn thành lu n v ăn này. Phùng Hu Quân iv Trưng ði hc Nông nghip Hà Ni - Lun văn thc sĩ khoa hc kinh t ……………………………. DANH MC CÁC T VI T T !T CN ...
— Xem thêm —
Bình luận