Nhúng
Toàn màn hình
/ 31
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (31 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-23 11:15:14
1 CHÍNH PHỦ _______ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ S : ố 111 /2007/NĐ-CP _____________________________________________________ Hà N i, ngày 26 tháng 6 năm 2007 ộ NGH Đ NH Ị Ị V t ch c, qu n lý t ng công ty nhà n c và chuy n đ i ề ổ ứ ả ổ ướ ể ổ t ng công ty nhà n c, công ty nhà n c đ c l p, công ty m ổ ướ ướ ộ ậ ẹ là công ty nhà n c theo hình th c công ty m - công ty con ướ ứ ẹ ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p ạ ộ ậ ệ ________ CHÍNH PH Ủ Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; ứ ậ ổ ứ ủ Căn c Lu t Doanh nghi p nhà n c ngày 26 tháng 11 năm 2003; ứ ậ ệ ướ Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; ứ ậ ệ Xét đ ngh c a B tr ng B K ho ch và Đ u t , ề ị ủ ộ ưở ộ ế ạ ầ ư NGH Đ NH : Ị Ị Ch ng I ươ NH NG QUY Đ NH CHUNG Ữ Ị Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh ề ạ ề ỉ Ngh đ nh này quy đ nh v : ị ị ị ề 1. T ch c, qu n lý t ng công ty do Nhà n c quy t đ nh đ u t thành ổ ứ ả ổ ướ ế ị ầ ư l p, t ng công ty do các công ty t đ u t thành l p trong th i gian ch a ậ ổ ự ầ ư ậ ờ ư chuy n đ i sang ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p. ể ổ ạ ộ ậ ệ 2. Chuy n đ i t ng công ty do Nhà n c quy t đ nh đ u t thành l p, ể ổ ổ ướ ế ị ầ ư ậ t ng công ty do các công ty t đ u t và thành l p, công ty thành viên h ch ổ ự ầ ư ậ ạ toán đ c l p c a t ng công ty do Nhà n c quy t đ nh đ u t và thành l p, ộ ậ ủ ổ ướ ế ị ầ ư ậ công ty nhà n c đ c l p sang hình th c công ty m - công ty con ho t đ ng ướ ộ ậ ứ ẹ ạ ộ theo Lu t Doanh nghi p. ậ ệ 3. Hình th c công ty m - công ty con v i công ty m là công ty tráchứ ẹ ớ ẹ nhi m h u h n m t thành viên do Nhà n c làm ch s h u. ệ ữ ạ ộ ướ ủ ở ữ Đi u 2. Đ i t ng áp d ng ề ố ượ ụ Đ i t ng áp d ng Ngh đ nh này bao g m: ố ượ ụ ị ị ồ 1. T ng công ty do Nhà n c quy t đ nh đ u t và thành l p. ổ ướ ế ị ầ ư ậ 2. T ng công ty do các công ty t đ u t và thành l p. ổ ự ầ ư ậ 3. Công ty nhà n c là công ty m c a t ng công ty theo hình th c công ướ ẹ ủ ổ ứ ty m - công ty con và t p đoàn kinh t . ẹ ậ ế 4. Công ty m là công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do Nhà ẹ ệ ữ ạ ộ n c làm ch s h u. ướ ủ ở ữ Đi u 3. Qu n lý nhà n c và qu n lý c a ch s h u Nhà n c đ i ề ả ướ ả ủ ủ ở ữ ướ ố v i t ng công ty nhà n c, công ty m do Nhà n c làm ch s h u ớ ổ ướ ẹ ướ ủ ở ữ T ng công ty nhà n c, công ty m do Nhà n c làm ch s h u trong ổ ướ ẹ ướ ủ ở ữ hình th c công ty m - công ty con, công ty m thu c t p đoàn kinh t ch u s ứ ẹ ẹ ộ ậ ế ị ự qu n lý nhà n c c a c quan nhà n c các c p theo quy đ nh c a pháp lu t và ả ướ ủ ơ ướ ấ ị ủ ậ qu n lý c a đ i di n ch s h u theo s phân công, phân c p c a Chính ph . ả ủ ạ ệ ủ ở ữ ự ấ ủ ủ Ch ng II ươ T NG CÔNG TY DO NHÀ N C QUY T Đ NH Đ U T VÀ THÀNH L P Ổ ƯỚ Ế Ị Ầ Ư Ậ Đi u 4. T ng công ty do Nhà n c quy t đ nh đ u t và thành l p ề ổ ướ ế ị ầ ư ậ 1. T ng công ...
— Xem thêm —
Bình luận