Nhúng
Toàn màn hình
/ 31
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (31 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-23 11:15:14
CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nghị định này quy định về: 1. Tổ chức, quản lý tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư thành lập, tổng công ty do các công ty tự đầu tư thành lập trong thời gian chưa chuyển đổi sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 2. Chuyển đổi tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư thành lập, tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập, công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, công ty nhà nước độc lập sang hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. CHÍNH PHỦ _______ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ S : ố 111 /2007/NĐ-CP _____________________________________________________ Hà N i, ngày 26 tháng 6 năm 2007 ộ NGH Đ NH Ị Ị V t ch c, qu n lý t ng công ty nhà n c và chuy n đ i ề ổ ứ ả ổ ướ ể ổ t ng công ty nhà n c, công ty nhà n c đ c l p, công ty m ổ ướ ướ ộ ậ ẹ là công ty nhà n c theo hình th c công ty m - công ty con ướ ứ ẹ ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p ạ ộ ậ ệ ________ CHÍNH PH Ủ Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; ứ ậ ổ ứ ủ Căn c Lu t Doanh nghi p nhà n c ngày 26 tháng 11 năm 2003; ứ ậ ệ ướ Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; ứ ậ ệ Xét đ ngh c a B tr ng B K ho ch và Đ u t , ề ị ủ ộ ưở ộ ế ạ ầ ư NGH Đ NH : Ị Ị Ch ng I ươ NH NG QUY Đ NH CHUNG Ữ Ị Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh ề ạ ề ỉ Ngh đ nh này quy đ nh v : ị ị ị ề 1. T ch c, qu n lý t ng công ty do Nhà n c quy t đ nh đ u t thành ổ ứ ả ổ ướ ế ị ầ ư l p, t ng công ty do các công ty t đ u t thành l p trong th i gian ch a ậ ổ ự ầ ư ậ ờ ư chuy n đ i sang ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p. ể ổ ạ ộ ậ ệ 2. Chuy n đ i t ng công ty do Nhà n c quy t đ nh đ u t thành l p, ể ổ ổ ướ ế ị ầ ư ậ t ng công ty do các công ty t đ u t và thành l p, công ty thành viên h ch ổ ự ầ ư ậ ạ toán đ c l p c a t ng công ty do Nhà n c quy t đ nh đ u t và thành l p, ộ ậ ủ ổ ướ ế ị ầ ư ậ công ty nhà n c đ c l p sang hình th c công ty m - công ty con ho t đ ng ướ ộ ậ ứ ẹ ạ ộ theo Lu t Doanh nghi p. ậ ệ 3. Hình th c công ty m - công ty con v i công ty m là công ty tráchứ ẹ ớ ẹ nhi m h u h n m t thành viên do Nhà n c làm ch s h u. ệ ữ ạ ộ ướ ủ ở ữ Đi u 2. Đ i t ng áp d ng ề ố ượ ụ Đ i t ng áp d ng Ngh đ nh này bao g m: ố ượ ụ ị ị ồ 1. T ng công ty do Nhà n c quy t đ nh đ u t và thành l p. ổ ướ ế ị ầ ư ậ 2. T ng công ty do các công ty t đ u t và thành l p. ổ ự ầ ư ậ 3. Công ty nhà n c là công ty m c a t ng công ty theo hình th c công ướ ẹ ủ ổ ứ ty m - công ty con và t p đoàn kinh t . ẹ ậ ế 4. Công ty m là công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do Nhà ẹ ệ ữ ạ ộ n c làm ch s h u. ướ ủ ở ữ Đi u 3. Qu n lý nhà n c và qu n lý c a ch s h u Nhà n c đ i ề ả ướ ả ủ ủ ở ữ ướ ố v i t ng công ty nhà n c, công ty m do Nhà n c làm ch s h u ớ ổ ướ ẹ ướ ủ ở ữ T ng công ty nhà n c, công ty m do Nhà n c làm ch s h u trong ổ ướ ẹ ướ ủ ở ữ hình th c công ty m - công ty con, công ...
— Xem thêm —
Bình luận