Cau hoi trac nghiem Tam ly hoc Dai cuong

Số trang: 210
Mã số: 500321
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 210
Sao chép
H NG D N CÁCH TR L I CÁC CÂU H IƯỚ
TR C NGHI M
1. Lo i câu h i đúng – sai
M i câu h i lo i đúng sai hai ph n: Ph n th nh t m t câu
ho c m t m nh đ , trong đó có n i dung thông tin c n đ c kh ng đ nh ư
ho c ph đ nh. Ph n th hai hai t kh ng đ nh (đúng) ho c ph đ nh
(sai). Nhi m v c a ng i làm tr c nghi m đ c câu h i, sau đó ườ
tích d u (x) sát ch đúng ho c sai theo l a ch n c a mình.
Ví d:
Câu 3: Tâm ng i s n ph m c a ho t đ ng giao ti p c a ườ ế
nhân trong các m i quan h h i.
Đúng ---(x)---- Sai -------
2. Lo i câu h i l a ch n
Trong m i câu h i l a ch n hai ph n: ph n d n ph n l a
ch n . Ph n d nth là m t câu h i ho c m t câu l ng, t o c s cho ơ
s l a ch n. Ph n l a ch n là các ph ng án tr l i. Các câu h i l a ươ
ch n trong tài li u này đ u 4 ph ng án, đ c m đ u b ng m t ươ ư
trong 4 ch cái: a, b, c và d. Ng i làm bài ch n trong s các ph ng án ườ ươ
đó m t ph ng án đúng (ho c đúng nh t ươ ), t ng ng v i câu h iươ
tích d u (x) vào ngay sát bên c nh ch cái c a ph ng án đã ch n. N u ươ ế
có phi u ghi k t qu thì tích d u (x) vào ch cái t ng ng.ế ế ươ
Ví d :
Câu 14: "Cùng trong m t ti ng t đ ng ế ơ
Ng i ngoài c i n , ng i trong khóc th m".ườ ườ ườ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
(Truy n Ki u - Nguy n Du)
Hi n t ng trên ch ng t : ượ
a. Hình nh tâm lí mang tính sinh đ ng, sáng t o.
(x) b. Hình nh tâm lí mang tính ch th .
c. Tâm lí ng i hoàn toàn có tính ch quan.ườ
d. C a, b, c.
3. Lo i câu h i ghép đôi
Trong m i câu h i ghép đôi hai ph n : Các câu d n (phía bên
trái), đ c b t đ u b ng các ch s R p (1, 2, 3, 4) ượ các câu đáp
(phía bên ph i), đ c b t đ u b ng các ch cái (a, b, c, d, e). S l ng ư ượ
câu đáp (5 câu) nhi u h n s câu d n (4 câu). Nhi m v c a ng i làm ơ ườ
bài là ph i ghép câu đáp t ng ng v i câu d n thành m t ý hoàn ch nh. ươ
Ví d :
Câu 3: Hãy ghép các thu c tính c a chú ý v i các hi n t ng th hi n ượ
nó.
Các thu c tính
(a) 1. S c t p trung
chú ý
(e) 2. S phân ph i
chú ý
(d) 3. Đ b n v ng
c a chú ý
(b) 4. S di chuy n
chú ý
c hi n t ng th hi n ượ
a. An m i đ c truy n nên không nghe th y m i ng i ườ
đang g i mình.
b. V a h c gi Th d c xong nên m t s ng i h c v n ườ
ch a t p trung vào h c Toán ngay đ c.ư ượ
c. Ng i trong l p h c nh ng tâm trí c a Mai v n đang còn ư
nghĩ v v n v bu i sinh nh t hôm qua. ơ
d. C vào phút cu i c a gi h c, Nhung l i m t m i không
t p trung nghe cô giáo gi ng đ c n a. ượ
e. Minh kh năng v a v tranh v a t v n nghe
đáp l i nh ng câu pha trò c a b n.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
4. Lo i câu đi n th ế
Trong lo i câu này hai ph n: Ph n d n , m t đo n văn trong
đó m t s ch b tr ng đ c hi u b i các ch s ư
R p đ t trong d u (): (1), (2), (3). Ph n các t , m nh đ th b
sung vào nh ng ch tr ng trong ph n d n đ c b t đ u b ng các ư
ch cái: a, b,c, d, e, f, g, h. Nhi m v c a ng i làm i là ch n đúng t ườ
(c m t ) phù h p v i các ch tr ng c a ph n câu d n. C n l u ý ư
ph n các t b sung nhi u h n ch tr ng trong ph n d n, nên c n th n ơ
tr ng khi l a ch n.
Ví d :
Câu 6:
Nhu c u bao gi cũng có...(1). (b). Khi nào nhu
c u g p đ i t ng kh năng đáp ng s ượ
tho mãn thì lúc đó nó tr thành...(2).. (d).. thúc
đ y con ng i.. (3)..(e).. nh m chi m nh đ i ườ ế
t ng.ượ
a. Ch th
b. Đ i t ng ượ
c. M c đích
d. Đ ng c ơ
e. Ho t đ ng
f. S đòi h i
g. Năng l ng ượ
h. V n t i ươ
Trên đây cách làm các lo i câu h i tr c nghi m c a tài li u.
Trong tr ng h p ng i làm tr c nghi m ghi k t qu trên phi u, s ườ ườ ế ế
h ng d n cách ghi riêng. ướ
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-23 05:39:04
HƯ­ỚNG DẪN CÁCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM     1.    Loại câu hỏi đúng – sai Mỗi câu hỏi loại đúng – sai có hai phần: Phần thứ nhất là một câu hoặc một mệnh đề, trong đó có nội dung thông tin cần đ­ược khẳng định hoặc phủ định. Phần thứ hai là hai từ khẳng định (đúng) hoặc phủ định (sai). Nhiệm vụ của người làm trắc nghiệm là đọc kĩ câu hỏi, sau đó tích dấu (x) sát chữ đúng hoặc sai theo lựa chọn của mình.
— Xem thêm —
Từ khóa: tâm lý