cau hoi trac nghiem kinh te chinh tri mac lenin

Số trang: 122
Mã số: 500311
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 122
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-23 05:37:07
Phần IIkinh tế chính trị Mác - lênin file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_E07A04E5-764C-4A14-9C47-75E5627F4661.0/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif  A- Câu hỏi trắc nghiệm                    Câu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?a. 1610 b. 1612c. 1615 d. 1618Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"?a. Antoine Montchretiên b. Francois Quesneyc. Tomas Mun d. William PettyCâu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ điển?a. A. Smith b. D. Ricardoc. W.Petty d. R.T.MathusCâu 4. Ai là người được coi là nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công?a. W. Petty b. A. Smithc. D.Ricardo d. R.T.MathusCâu 5. D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào?a. Thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ TBCN b. Thời kỳ hiệp tác giản đơnc. Thời kỳ công trường thủ công d. Thời kỳ đại công nghiệp cơ khí
— Xem thêm —
Từ khóa: mac lenin