Chia sẻ Download
Tài liệu 5 phương pháp xử lý xung đột
/5 trang
Thành viên ms_sushi

5 phương pháp xử lý xung đột

- 12 tháng trước
370
Báo lỗi

Xung đột là quá trình trong đó một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình hoặc đối lập hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác. Xung đột có thể mang đến những kết quả tiêu cực hoặc tích cực, phụ thuộc vào bản chất và cường độ của xung đột, và vào cách giải quyết xung đột.

Nội dung

Làm sao gi i quy t mâu thu n khi làm vi c nhóm ả ế ẫ ệ

b n không th đ t đ c chi n th ng đúng nghĩa trong b t kỳ cu c tranh lu nạ ể ạ ượ ế ắ ấ ộ ậ b t kỳ n u ch coi chi n th ng là vi c giành đ c nh ng k t qu mong mu n vàấ ế ỉ ế ắ ệ ượ ữ ế ả ố không c n đ m x a đ n ng i khác. N u v n đ gây tranh cãi v n ch a đ cầ ế ỉ ế ườ ế ấ ề ẫ ư ượ gi i quy t m t cách tri t đ và đúng cách, ch c ch n vào m t th i đi m nào đóả ế ộ ệ ể ắ ắ ộ ờ ể nó s quay tr l i v i m c đ có th nghiêm tr ng h n. Vì v y, ph ng phápẽ ở ạ ớ ứ ộ ể ọ ơ ậ ươ t t nh t là gi i quy t mâu thu n ch không ph i tranh lu n đ giành chi nố ấ ả ế ẫ ứ ả ậ ể ế th ng.ắ

Mâu thu n là đi u không th tránh khi làm vi cẫ ề ể ệ nhóm.

M t khi mâu thu n ch a đ c gi i quy t, b u không khí làm vi c chung s trộ ẫ ư ượ ả ế ầ ệ ẽ ở nên n ng n , ho t đ ng nhóm kém hi u qu , dĩ nhiên đi u này s d n đ n tìnhặ ề ạ ộ ệ ả ề ẽ ẫ ế tr ng căng th ng và sút gi m v năng su t công vi c chung. Trong bài vi t này,ạ ẳ ả ề ấ ệ ế chúng tôi mu n gi i thi u m t s b c đ gi i quy t nh ng mâu thu n trongố ớ ệ ộ ố ướ ể ả ế ữ ẫ công vi c nh m t o ra m t b u không khí c i m , đ t năng su t lao đ ng cao. ệ ằ ạ ộ ầ ở ở ạ ấ ộ

1. C n ý th c đ c r ng trong công vi c bao gi cũng có mâu thu n ầ ứ ượ ằ ệ ờ ẫ

Mâu thu n là m t v n đ th ng tr c đ i v i nh ng ng i có s t n tâm, khátẫ ộ ấ ề ườ ự ố ớ ữ ườ ự ậ khao làm vi c ho c luôn có ý t ng m i. Đi u đó không có nghĩa là b n thíchệ ặ ưở ớ ề ạ t o ra nh ng mâu thu n ho c khó khăn. Khi mâu thu n x y ra ch a h n là m iạ ữ ẫ ặ ẫ ả ư ẳ ọ vi c đã ch m h t. Có th đó là s kh i đ u cho nh ng ý t ng ho c m t quyệ ấ ế ể ự ở ầ ữ ưở ặ ộ trình làm vi c m i. Tuy nhiên, chúng ta không th đ nh ng mâu thu n này kéoệ ớ ể ể ữ ẫ dài b i nó không ch gây t n h i cho nh ng ng i khác mà còn cho c ngayở ỉ ổ ạ ữ ườ ả chúng ta n a. ữ

2. Xác đ nh nguyên nhân d n t i mâu thu n m t cách nhanh chóng ị ẫ ớ ẫ ộ

Hãy gi i quy t nh ng mâu thu n ngay khi nó m i b t đ u b i nó s tr nên t iả ế ữ ẫ ớ ắ ầ ở ẽ ở ồ t h n theo th i gian. Mâu thu n trong công vi c không b t ngu n t nh ng v nệ ơ ờ ẫ ệ ắ ồ ừ ữ ấ đ đã đ c nói ra mà chính t nh ng v n đ ch a bao gi đ c đ c p t i.ề ượ ừ ữ ấ ề ư ờ ượ ề ậ ớ M i ng i đ u đ i đ m t ng i khác ch p nh n r ng anh ta đã sai nh ngọ ườ ề ợ ể ộ ườ ấ ậ ằ ư chúng ta c n ch đ ng ch m d t s đ i ch này càng s m càng t t; có th b ngầ ủ ộ ấ ứ ự ợ ờ ớ ố ể ằ m t cu c h p v i n i dung là đ a ra nh ng v n đ khúc m c đ m i ng iộ ộ ọ ớ ộ ư ữ ấ ề ắ ể ọ ườ cùng tìm ra cách gi i quy t.ả ế

3. Đ a ra câu h i m t cách t nh ư ỏ ộ ế ị

N u m t ai đó làm đi u gì đó khi n b n t c gi n ho c n u b n không hi uế ộ ề ế ạ ứ ậ ặ ế ạ ể quan đi m hay ý ki n c a m t ai đó, đ n gi n là hãy đ t câu h i v đi u đó vàể ế ủ ộ ơ ả ặ ỏ ề ề b n s tìm ra đ c câu tr l i m t cách chóng vánh. Đi u này có th xóa bạ ẽ ượ ả ờ ộ ề ể ỏ ngay m t mâu thu n ti m năng ngay th i đi m đó. Hãy đ t ra câu h i- đ nộ ẫ ề ở ờ ể ặ ỏ ơ gi n ch là m t câu h i ch không ph i m t l i bu c t i ho c đ l i, ví d nh :ả ỉ ộ ỏ ứ ả ộ ờ ộ ộ ặ ổ ỗ ụ ư

“Tôi đang t h i t i sao b n làm vi c “A” ngày hôm qua”, ho c “Tôi v a nh nự ỏ ạ ạ ệ ặ ừ ậ ra r ng b n th ng làm vi c “B”, v y lý do c a b n là gì?”. C n tránh đ t raằ ạ ườ ệ ậ ủ ạ ầ ặ các câu h i mang tính ch t tiêu c c ho c d gây hi u l mỏ ấ ự ặ ễ ể ầ

4. Yêu c u s t v n c a m t ng i khác ầ ự ư ấ ủ ộ ườ

M t cu c nói chuy n v i vã qua email hay đi n tho i không th gi i quy t v nộ ộ ệ ộ ệ ạ ể ả ế ấ đ gì. B n c n m t n i yên tĩnh, không b làm phi n và th i gian đ gi i quy tề ạ ầ ộ ơ ị ề ờ ể ả ế v n đ đó v i s t v n c a m t ng i mà b n tin t ng. ấ ề ớ ự ư ấ ủ ộ ườ ạ ưở

5. Nhìn nh n v n đ m t cách khách quanậ ấ ề ộ

M t trong nh ng y u t c n và đ trong vi c gi i quy t mâu thu n chính làộ ữ ế ố ầ ủ ệ ả ế ẫ nhìn nh n v n đ m t cách khách quan và trung l p. B n nên t đ t câu h i choậ ấ ề ộ ậ ạ ự ặ ỏ b n thân đ có th tìm ra ph n nàoả ể ể ầ nguyên nhân c a mâu thu n. Ví d nh :ủ ẫ ụ ư Đi u gì đã th c s x y ra? Nó x y ra khi nào và nh th nào? Ai đó đang làm gìề ự ự ả ả ư ế và không kém ph n quan tr ng là b n đang làm gì? Vì th , b n nên quan sát màầ ọ ạ ế ạ không nên suy đoán xem ng i khác đang suy nghĩ và làm gì. B n có th nói,ườ ạ ể “Tôi v a nh n ra r ng b n luôn luôn phê bình tôi trong cu c h p c a chúng ta”ừ ậ ằ ạ ộ ọ ủ b i vì đó là s th t có th xác minh đ c. Nh ng b n không th nói, “Tôi v aở ự ậ ể ượ ư ạ ể ừ nh n ra r ng b n không tôn tr ng nh ng ý t ng c a tôi” b i vì đó ch là nh ngậ ằ ạ ọ ữ ưở ủ ở ỉ ữ l i suy đoán áp đ t v ng i khác. ờ ặ ề ườ

6. Không nên ti c l i xin l i ế ờ ỗ

Hãy xin l i n u có th cho dù ng i gây ra mâu thu n không ph i là b n.ỗ ế ể ườ ẫ ả ạ Nh ng ng i liên quan luôn làm m t đi u gì đó đ kéo dài mâu thu n. Nên nhữ ườ ộ ề ể ẫ ớ

r ng không ph i b n ch p nh n hoàn toàn l i v phía mình mà b n ch đangằ ả ạ ấ ậ ỗ ề ạ ỉ lãnh trách nhi m v nh ng gì mình gây ra. ệ ề ữ

7. Đánh giá đúng b n ch t c a v n đả ấ ủ ấ ề

Tôn tr ng ng i khác khi x y ra mâu thu n. Hãy nói v i m i ng i t i sao c nọ ườ ả ẫ ớ ọ ườ ạ ầ ph i gi i quy t mâu thu n. Đi u này có th là khó, nh ng m i ng i đ u cóả ả ế ẫ ề ể ư ọ ườ ề ph n ng tích c c khi đ c khi tôn tr ngả ứ ự ượ ọ Đây là cách t t nh t đ đi đ n nh ngố ấ ể ế ữ ti n tri n t t đ p. ế ể ố ẹ

8. Xác đ nh nh ng h u qu có th x y ra ị ữ ậ ả ể ả

Mâu thu n s d n đ n nh ng h u qu gì cho b n cũng nh cho công ty c aẫ ẽ ẫ ế ữ ậ ả ạ ư ủ b n? T i sao nó l i là m t v n đ c n gi i quy t? V ch ra nh ng h u qu c aạ ạ ạ ộ ấ ề ầ ả ế ạ ữ ậ ả ủ s mâu thu n và ch ra s c p thi t c a vi c gi i quy t chúng. Công vi c nàyự ẫ ỉ ự ấ ế ủ ệ ả ế ệ cũng giúp nh ng ng i liên quan t nhìn l i b n thân mình và nhìn nh n s mâuữ ườ ự ạ ả ậ ự thu n t khía c nh c a ng i khác. ẫ ừ ạ ủ ườ

9. Xác đ nh m c tiêu ị ụ

Nó là c n thi t đ v ch ra m c tiêu đ c 2 bên bi t đ c k t qu h đangầ ế ể ạ ụ ể ả ế ượ ế ả ọ h ng t i. Đi u đó t o nên nh ng k t qu mong mu n kh thi h n có th . ướ ớ ề ạ ữ ế ả ố ả ơ ể

10. Đ a ra các đ xu t đ gi i quy t mâu thu n ư ề ấ ể ả ế ẫ

Yêu c u có nh ng hành đ ng có th th c hi n ngay. Ví d : “Tôi g i ý chúng taầ ữ ộ ể ự ệ ụ ợ nên th ng nh t m t quy t c m i nh sau: Trong cu c h p, khi m t ng i đ a raố ấ ộ ắ ớ ư ộ ọ ộ ườ ư

m t ý ki n nào đó mà ng i khác không đ ng ý, chúng ta nên b t đ u b ng cáchộ ế ườ ồ ắ ầ ằ khen ng i đó là m t ý t ng hay và sau đó đ a ra ý ki n làm th nào đ ý t ngợ ộ ưở ư ế ế ể ưở đó tr nên t t h n. T ng t nh v y, n u chúng ta ch công kích nhau nhở ố ơ ươ ự ư ậ ế ỉ ư tr c đây, thì nên ng ng cu c h p và sau đó nói v v n gi a các cá nhân v iướ ừ ộ ọ ề ấ ữ ớ nhau thay vì nói tr c c nhóm”. ướ ả

11. Ti p nh n s hòa gi i ế ậ ự ả

M t vài mâu thu n không th đ c gi i quy t thì nh ng ng i có liên quan nênộ ẫ ể ượ ả ế ữ ườ hòa gi i giúp h . S hòa gi i bao g m s tham gia c a bên trung gian, nh ngả ọ ự ả ồ ự ủ ữ ng i đ c đào t o c b n v ph ng pháp hòa gi i, có kinh nghi m trongườ ượ ạ ơ ả ề ươ ả ệ vi c dàn x p s vi c và có uy tín đ i v i m i ng i. M t ng i hòa gi i t t sệ ế ự ệ ố ớ ọ ườ ộ ườ ả ố ẽ giúp nh ng ng i gây ra mâu thu n t tìm ra gi i pháp mà không ép h th cữ ườ ẫ ự ả ọ ự hi n m t gi i pháp c th nào. ệ ộ ả ụ ể

C n c n tr ng trong vi c tìm ng i hòa gi i. H nên là nh ng ng i đã t ngầ ẩ ọ ệ ườ ả ọ ữ ườ ừ qua đào t o chính th c v vi c hòa gi i, có nh ng kinh nghi m nh t đ nh trongạ ứ ề ệ ả ữ ệ ấ ị lĩnh v c này và quá trình hòa gi i nên đ c giám sát, n u không mâu thu n cóự ả ượ ế ẫ th tr nên căng th ng h n r t nhi u.ể ở ẳ ơ ấ ề

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT