Giáo án môn Lịch sử lớp 9

Số trang: 47
Mã số: 499409
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 47
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-21 12:29:10
       I . Mục tiêu bài dạy 1 . về kiến thức : Giúp học sinh nắm được :  -Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên xô trong việc hàn gắn vết thương C. tranh, khôi phục nền K.tế -> đến XD CSVC của CNXH           -Những thắng lợi có ý nghĩa L.sử của nhân dân các nước Đông âu sau 1945           -Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới 1 Về tư tưởng           -Khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa L.sử của công cuộc XD CNXH ở L.xô -các nước Đông âu           -Mối quan hệ của hệ thống XHCN, có thái độ đúng đắn trong việc giao lưu hợp tác & thành quả đạt được của Việt Nam … 3 . về kỹ năng :           - Biết khai thác tư liệu lịch sử , tranh ảnh để hiểu thêm về những vấn đề kinh tế - xã hội của Liên xô và các Nước Đông Âu           -Biết phân tích, nhận định đánh giá các sự kiện lịch sử  Năm h c 08-09ọ Ngày so n 24/8/2008 ngày d y : ạ ạ 9A : 27/8 9B : 27/8 9C : 27/8 PH N M T Ầ Ộ L CH S TH GI I HI N Đ I T NĂM 1945 Đ N NAY Ị Ử Ế Ớ Ệ Ạ Ừ Ế CH NG I : LIÊN XÔ VÀ CÁC N C ĐÔNG ÂU SAU CHI N TRANH TH ƯƠ ƯỚ Ế Ế GI I TH HAI Ớ Ứ TI T 1 Bài 1 LIÊN XÔ VÀ CÁC N C ĐÔNG ÂU SAU CHI N TRANH TH ế ƯỚ Ế Ế GI I TH HAI Ớ Ứ A . ph n chu n b ầ ẩ ị I . M c tiêu bài d y ụ ạ 1 . v ki n th c ề ế ứ : Giúp h c sinh n m đ c :ọ ắ ượ -Nh ng thành t u to l n c a nhân dân Liên xô trong vi c hàn g n v t th ng C. ữ ự ớ ủ ệ ắ ế ươ tranh, khôi ph c n n K.t - đ n XD CSVC c a CNXH ụ ề ế ế ủ -Nh ng th ng l i có ý nghĩa L.s c a nhân dân các n c Đông âu sau ữ ắ ợ ử ủ ướ 1945 -S hình thành h th ng XHCN th gi i ự ệ ố ế ớ 1 V t t ng ề ư ưở -Kh ng đ nh nh ng thành t u to l n có ý nghĩa L.s c a công cu c XD ẳ ị ữ ự ớ ử ủ ộ CNXH L.xô -các n c Đông âu ở ướ -M i quan h c a h th ng XHCN, có thái đ đúng đ n trong vi c ố ệ ủ ệ ố ộ ắ ệ giao l u h p tác & thành qu đ t đ c c a Vi t Nam … ư ợ ả ạ ượ ủ ệ 3 . v k năng : ề ỹ - Bi t khai thác t li u l ch s , tranh nh đ hi u thêm v nh ng v n ế ư ệ ị ử ả ể ể ề ữ ấ đ kinh t - xã h i c a Liên xô và các N c Đông Âu ề ế ộ ủ ướ -Bi t phân tích, nh n đ nh đánh giá các s ki n l ch s ế ậ ị ự ệ ị ử II . chu n b ẩ ị 1 . Th y : ầ - M t s tranh nh mô t công cu c xây d ng CNXH Liên Xô t 1945 đ n nh ng ộ ố ả ả ộ ự ở ừ ế ữ năm 70 - B n đ liên xô ả ồ 2 H c sinh ọ : S u t m tranh nh . nh ng m u chuy n v công cu c xây d ng CNXH Liên Xô ư ầ ả ữ ẩ ệ ề ộ ự ở B . Ph n th hi n khi lên l p ầ ể ệ ớ * . n đ nh t ch c ( 1’ ổ ị ổ ứ ) Ki m tra sĩ s : 9A : ...
— Xem thêm —
Từ khóa: Lịch sử
Bình luận