Nhúng
Toàn màn hình
/ 150
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (150 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-20 11:01:01
Có bao nhiêu lọai hình công ty? a.   Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên b.   Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh c.   Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty  X d.   Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty và các DNTN   Câu h    i tr c nghi mỏ ắ ệ    Lu t Kinh T - PH N CÔNG TY ậ ế Ầ 1 .Có bao nhiêu l ai hình công ty? ọ a. Cty c ph n, Cty TNHH 1 ho c 2 thành viên tr lên ổ ầ ặ ở b. Cty c ph n, Cty TNHH 1 ho c 2 thành viên tr lên, Cty ổ ầ ặ ở h p danh ợ c. Cty c ph n, Cty TNHH 1 ho c 2 thành viên tr lên, Cty ổ ầ ặ ở h p danh, Nhóm Cty ợ X d. Cty c ph n, Cty TNHH 1 ho c 2 thành viên tr lên, Cty ổ ầ ặ ở h p danh, Nhóm Cty và các DNTN ợ 2 .L ai c ph n nào đ c chuy n nh ng t do? ọ ổ ầ ượ ể ượ ự a.C ph n ph thông, các l ai c ph n u đãi ổ ầ ổ ọ ổ ầ ư b.C ph n ph thông, các l ai c ph n u đãi tr c ph n u ổ ầ ổ ọ ổ ầ ư ừ ổ ầ ư đãi bi u quy t ể ế X c.C ph n ph thông, các l ai c ph n u đãi tr c ph n u ổ ầ ổ ọ ổ ầ ư ừ ổ ầ ư đãi c t c ổ ứ d.C ph n ph thông, các l ai c ph n u đãi tr c ph n u ổ ầ ổ ọ ổ ầ ư ừ ổ ầ ư đãi hòan l i ạ 3 .Trong th i h n bao nhiêu ngày k t ngày c p gi y ch ng ờ ạ ể ừ ấ ấ ứ nh n đăng kí kinh doanh,c quan đăng kí kinh doanh ph i ậ ơ ả thông báo n i dung gi y ch ng nh n đăng kí kinh doanh đó ộ ấ ứ ậ cho c quan thu ,th ng kê: ơ ế ố a.7 ngày X b.15 ngày c.20 ngày d.30 ngày 4 .M i cá nhân đ c quy n thành l p bao nhiêu doanh nghi pỗ ượ ề ậ ệ t nhân? ư a.1 X b.2 c.3 d.Tùy ý 5 . L ai hình DN nào có quy n phát hành các l ai c phi u: ọ ề ọ ổ ế a.Cty TNHH b.Cty h p danh ợ c.Cty c ph n X ổ ầ d.DNTN 6 .Cty c ph n có t cách pháp nhân khi : ổ ầ ư a.Đăng kí kinh doanh b.Đ c c p gi y ch ng nh n đăng kí kinh doanh ượ ấ ấ ứ ậ X c.Khi n p đ n xin thành l p Cty ộ ơ ậ d.a,b,c đ u sai ề 7 .Đi m khác bi t gi a thành viên h p danh(TVHD) và thành ể ệ ữ ợ viên góp v n(TVGV) : ố a.TVHD ph i ch u trách nhi m b ng tòan b tài s n c a mình ả ị ệ ằ ộ ả ủ v các nghĩa v c a Cty còn TVGV ch ch u trác nhi m b ng ề ụ ủ ỉ ị ệ ằ s v n mình góp vào Cty ố ố b.TVHD có quy n đi u hành qu n lí Cty còn TVGV thì không ề ề ả c.TVHD không đ c làm ch DNTN khác ho c làm TVHD c aượ ủ ặ ủ Cty H p danh khác còn TVGV thì đ c ợ ượ d.C 3 câu trên đ u đúng ả ề X 8 .T ch c kinh doanh nào sau đây không có t cách pháp ổ ứ ư nhân: a.Cty c ph n ổ ầ b.Cty h p danh ợ c.DNTN X d.C 3 câu đ u sai ả ề 9 .V n đi u l là gì? ố ề ệ a.S v n t i thi u theo qui đ nh pháp lu t đ doanh nghi p ố ố ố ể ị ậ ể ệ h at đ ng kinh doanh ọ ộ b.S v n do các thành viên c a doanh nghi p ...
— Xem thêm —
Từ khóa: luật
Bình luận