Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-18 07:43:10
1 CH NG 2ƯƠ KĨ THU T TR NG RAU ,HOA Ậ Ồ Bài 21 TR NG RAU HOA TRONG CH U Ồ Ậ (2 TI T )Ế TI T 2 Ế I. M C TIÊU Ụ HS bi t cách chu n b ch u và đ t đ tr ng cây trong ch u . ế ẩ ị ậ ấ ể ồ ậ Làm đ c công vi c chu n b ch u và tr ng cây trong ch u . ượ ệ ẩ ị ậ ồ ậ Ham thích tr ng cây . ồ II. Đ DÙNG D Y H C Ồ Ạ Ọ M t ch u tr ng cây hoa ho c rau ộ ậ ồ ặ Cây rau ho c cây hoa trr ng đ c trong ch u nh hoa h ng , hoa cúc ,hoa b ng ,rau gia v ,rau ặ ồ ượ ậ ư ồ ỏ ị c i… ả Đ t cho vào ch u và m t ít phân vi sinh ho c phân chu ng đã hoai m c . ấ ậ ộ ặ ồ ủ ụ D m x I ,d ng c t I cây . ầ ớ ụ ụ ướ III. CÁC HO T Đ NG D Y - H C CH Y U Ạ Ộ Ạ Ọ Ủ Ế 1/ N Đ NH L P (1’) Ổ Ị Ớ 2/ KI M TRA BÀI CŨ (2’) Ể -GV ki m tra s chu n b c a HS . ể ự ẩ ị ủ 3/ BÀI M I (25-30’) Ớ Ho t đ ng c a GV ạ ộ ủ Ho t đ ng c a HSạ ộ ủ Gi I thi u bài ( 1 ‘) ớ ệ -GV gi I thi u bài và nêu m c đích bài h c ớ ệ ụ ọ -HS l ng ngheắ Ho t đ ng 3: H c sinh th c hành tr ng rau ,hoa ạ ộ ọ ự ồ trong ch u (12-15’) ậ -GV yêu c u hS nh c l I n I dung đã h c ti t 1 ầ ắ ạ ộ ọ ở ế -Bi t quy trình và thao tác tr ng cây trong ch u .ế ồ ậ -GV yêu c u các nhóm tr ng ki m tra v t li u ,d ng ầ ưở ể ậ ệ ụ c th ch hành c a HS . ụ ư ủ - Nhóm tr ng ki m tra v t li u ,d ng c th c hành r I ưở ể ậ ệ ụ ụ ự ồ báo cáo cho GV . -GV cho HS th c hành . ự - M I HS s tr ng cây vào ch u mà mình đã chu n b .ỗ ẽ ồ ậ ẩ ị -GV nh c nh :Tr ng cây vào gi a ch u và tr ng đúng ắ ở ồ ữ ậ ồ kĩ thu t đ cây không b ng . ậ ể ị ả -HS l u ý . ư -GV theo dõi ,u n n n ,ch d n thêm cho HS . ố ắ ỉ ẫ -Gv l u ý HS khâu t I n c sau khi tr ng n a . ư ở ướ ướ ồ ữ -HS t I nh ,n c v a đ .ướ ẹ ướ ừ ủ Ho t đ ng 4 : Đ ánh giá k t qu h c t p (8-12’) ạ ộ ế ả ọ ậ -GV cho HS t đánh giá k t qu th c hành theo các tiêuự ế ả ự chu n ,sau đó GV nh n xét k t qu th c hành c a HS : ẩ ậ ế ả ự ủ +Chu n b v t li u, d ng c . ẩ ị ậ ệ ụ ụ +Th c hi m đúng thao tác kĩ thu t và quy trình tr ng ự ệ ậ ồ cây trong ch u. ậ +Cây đ ng th ng, v ng, t i t t. ứ ẳ ữ ươ ố +Đ m b o th i gian quy đ nh. ả ả ờ ị -HS d a vào tiêu chu n đ đánh gía k t qu c a mình và ự ẩ ể ế ả ủ c a b n ,sau đó nghe GV nh n xét . ủ ạ ậ 4/ C NG C ,D N DÒ (3’) Ủ Ố Ặ -Nh n xét s chu n b ,tinh th n thái đ h c t p ,k t qu th c hành . ậ ự ẩ ị ầ ộ ọ ậ ế ả ự - D n dò HS th ng xuyên t I cây trong ch u , đ c tr c bài m I và chu n b v t li u cho bài “Chăm sóc rau ặ ườ ướ ậ ọ ướ ớ ẩ ị ậ ệ hoa” . RÚT KINH NGHI M TI T D Y : Ệ Ế Ạ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
— Xem thêm —
Bình luận