Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-18 07:43:10
I. MỤC TIU· HS biết cách chuẩn bị chậu và đất để trồng cây trong chậu .· Làm được công việc chuẩn bị chậu và trồng cây trong chậu .· Ham thích trồng cy .II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC· Một chậu trồng cy hoa hoặc rau · Cây rau hoặc cây hoa trrồng được trong chậu như hoa hồng , hoa cúc ,hoa bỏng ,rau gia vị ,rau cải…· Đất cho vào chậu và một ít phân vi sinh hoặc phân chuồng đ ủ hoai mục .· Dầm xớI ,dụng cụ tướI cây .III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU1/ ỔN ĐỊNH LỚP (1)2/ KIỂM TRA BI CŨ (2)-GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS . CH NG 2ƯƠ KĨ THU T TR NG RAU ,HOA Ậ Ồ Bài 21 TR NG RAU HOA TRONG CH U Ồ Ậ (2 TI T )Ế TI T 2 Ế I. M C TIÊU Ụ HS bi t cách chu n b ch u và đ t đ tr ng cây trong ch u . ế ẩ ị ậ ấ ể ồ ậ Làm đ c công vi c chu n b ch u và tr ng cây trong ch u . ượ ệ ẩ ị ậ ồ ậ Ham thích tr ng cây . ồ II. Đ DÙNG D Y H C Ồ Ạ Ọ M t ch u tr ng cây hoa ho c rau ộ ậ ồ ặ Cây rau ho c cây hoa trr ng đ c trong ch u nh hoa h ng , hoa cúc ,hoa b ng ,rau gia v ,rau ặ ồ ượ ậ ư ồ ỏ ị c i… ả Đ t cho vào ch u và m t ít phân vi sinh ho c phân chu ng đã hoai m c . ấ ậ ộ ặ ồ ủ ụ D m x I ,d ng c t I cây . ầ ớ ụ ụ ướ III. CÁC HO T Đ NG D Y - H C CH Y U Ạ Ộ Ạ Ọ Ủ Ế 1/ N Đ NH L P (1’) Ổ Ị Ớ 2/ KI M TRA BÀI CŨ (2’) Ể -GV ki m tra s chu n b c a HS . ể ự ẩ ị ủ 3/ BÀI M I (25-30’) Ớ Ho t đ ng c a GV ạ ộ ủ Ho t đ ng c a HSạ ộ ủ Gi I thi u bài ( 1 ‘) ớ ệ -GV gi I thi u bài và nêu m c đích bài h c ớ ệ ụ ọ -HS l ng ngheắ Ho t đ ng 3: H c sinh th c hành tr ng rau ,hoa ạ ộ ọ ự ồ trong ch u (12-15’) ậ -GV yêu c u hS nh c l I n I dung đã h c ti t 1 ầ ắ ạ ộ ọ ở ế -Bi t quy trình và thao tác tr ng cây trong ch u .ế ồ ậ -GV yêu c u các nhóm tr ng ki m tra v t li u ,d ng ầ ưở ể ậ ệ ụ c th ch hành c a HS . ụ ư ủ - Nhóm tr ng ki m tra v t li u ,d ng c th c hành r I ưở ể ậ ệ ụ ụ ự ồ báo cáo cho GV . -GV cho HS th c hành . ự - M I HS s tr ng cây vào ch u mà mình đã chu n b .ỗ ẽ ồ ậ ẩ ị -GV nh c nh :Tr ng cây vào gi a ch u và tr ng đúng ắ ở ồ ữ ậ ồ kĩ thu t đ cây không b ng . ậ ể ị ả -HS l u ý . ư -GV theo dõi ,u n n n ,ch d n thêm cho HS . ố ắ ỉ ẫ -Gv l u ý HS khâu t I n c sau khi tr ng n a . ư ở ướ ướ ồ ữ -HS t I nh ,n c v a đ .ướ ẹ ướ ừ ủ Ho t đ ng 4 : Đ ánh giá k t qu h c t p (8-12’) ạ ộ ế ả ọ ậ -GV cho HS t đánh giá k t qu th c hành theo các tiêuự ế ả ự chu n ,sau đó GV nh n xét k t qu th c hành c a HS : ẩ ậ ế ả ự ủ +Chu n b v t li u, d ng c . ẩ ị ậ ệ ụ ụ +Th c hi m đúng thao tác kĩ thu t và quy trình tr ng ự ệ ậ ồ cây trong ch u. ậ +Cây đ ng th ng, v ng, t i t t. ứ ẳ ữ ươ ố +Đ m b o th i gian quy đ nh. ả ả ờ ị -HS d a vào tiêu chu n đ đánh gía k t qu c a mình và ự ẩ ể ế ả ủ c a b n ,sau đó nghe GV nh n xét . ủ ạ ậ 4/ C NG C ,D N DÒ (3’) Ủ Ố Ặ -Nh n xét s chu n b ,tinh th n thái đ h c t p ,k t qu th c hành . ậ ự ẩ ị ầ ộ ọ ậ ế ả ự - D n dò HS th ng xuyên t I cây trong ch u , đ c tr c bài m I và chu n b v t li u cho bài “Chăm sóc rau ặ ườ ướ ậ ọ ướ ớ ẩ ị ậ ệ hoa” . RÚT KINH NGHI M TI T D Y : Ệ Ế Ạ ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
— Xem thêm —
Bình luận