Nhúng
Toàn màn hình
/ 29
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (29 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-24 22:41:59
Tiểu luận “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên"Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản thân Người, trong... Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản thân Người, trong suốt cuộc đời, đã thực hiện một cách mẫu mực những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra. Đề t ài : Tư t ưởng Hồ Chí Mi nh về đạo đức c ác h mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức c ác h mạng c ho đội ngũ c án bộ đảng vi ên ở Chi bộ t r ung t âm y t ế huyện Long Phú, t ỉnh Sóc Tr ăng t r ong t hời kỳ mới . Tr an g 1 A. PH N TH NH T: M Đ UẦ Ứ Ấ Ở Ầ I. L I NÓI Đ U: Ờ Ầ Trong cu c đ i ho t đ ng cách m ng, ch t ch H Chí Minh luôn coi ộ ờ ạ ộ ạ ủ ị ồ tr ng v n đ xây d ng đ o đ c cách m ng, coi đ o đ c là cái g c, cái n n t ng ọ ấ ề ự ạ ứ ạ ạ ứ ố ề ả c a ng i cách m ng. Ch t ch H Chí Minh không ch bàn m t cách sâu s c, cô ủ ườ ạ ủ ị ồ ỉ ộ ắ đ ng, th m thía v v n đ đ o đ c mà chính b n thân Ng i, trong su t cu c ọ ấ ề ấ ề ạ ứ ả ườ ố ộ đ i, đã th c hi n m t cách m u m c nh ng t t ng và khát v ng đ o đ c do ờ ự ệ ộ ẫ ự ữ ư ưở ọ ạ ứ mình đ t ra. ặ R t nhi u đi u Bác nói v đ o đ c đã qua hàng b n, năm m i năm ấ ề ề ề ạ ứ ố ươ hay lâu h n n a, nh ng nay v n còn nóng h i tính th i s . Bác nói v nh ng ơ ữ ư ẫ ổ ờ ự ề ữ tr ng h p c th , cho nh ng đ i t ng c th song ai nghe cũng c m nh n đó ườ ợ ụ ể ữ ố ượ ụ ể ả ậ là l i d y cho mình. Nhìn l i và nh t i t ng c ch , t ng hành đ ng, t ng l i ờ ạ ạ ớ ớ ừ ử ỉ ừ ộ ừ ờ nói và vi c làm c a Bác trong đ i s ng th ng ngày, lúc sinh th i, ai mà không ệ ủ ờ ố ườ ờ xúc đ ng? Ai mà không c m th y có m t cái gì đó không ph i khi làm sai nh ng ộ ả ấ ộ ả ữ đi u Bác d y. ề ạ Trong giai đoan hi n nay, đa s cán b , đ ng viên và nhân dân ta đã ệ ố ộ ả luôn ghi nh và th c hi n l i d y c a H Chí Minh v xây d ng con ng i m i ớ ự ệ ờ ạ ủ ồ ề ự ườ ớ Vi t Nam xã h i ch nghĩa mà y u t hàng đ u là nâng cao đ o đ c cách m ng. ệ ộ ủ ế ố ầ ạ ứ ạ Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th ạ ộ ạ ể ố ầ ứ X c a Đ ng kh ng đ nh: ủ ả ẳ ị “Đa s cán b ,ố ộ đ ng viên phát huy vai trò tiên phong, năng đ ng, sáng t o, gi gìn ph m ch t ả ộ ạ ữ ẩ ấ đ o đ c” ạ ứ . Đó là m t trong nh ng y u t quy t đ nh s thành công c a sộ ữ ế ố ế ị ự ủ ự nghi p đ i m i n c ta trong ...
— Xem thêm —
Bình luận