Nhúng
Toàn màn hình
/ 29
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (29 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-24 22:41:59
1 Đề t ài : Tư t ưởng Hồ Chí Mi nh về đạo đức c ác h mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức c ác h mạng c ho đội ngũ c án bộ đảng vi ên ở Chi bộ t r ung t âm y t ế huyện Long Phú, t ỉnh Sóc Tr ăng t r ong t hời kỳ mới . Tr an g 1 A. PH N TH NH T: M Đ UẦ Ứ Ấ Ở Ầ I. L I NÓI Đ U: Ờ Ầ Trong cu c đ i ho t đ ng cách m ng, ch t ch H Chí Minh luôn coi ộ ờ ạ ộ ạ ủ ị ồ tr ng v n đ xây d ng đ o đ c cách m ng, coi đ o đ c là cái g c, cái n n t ng ọ ấ ề ự ạ ứ ạ ạ ứ ố ề ả c a ng i cách m ng. Ch t ch H Chí Minh không ch bàn m t cách sâu s c, cô ủ ườ ạ ủ ị ồ ỉ ộ ắ đ ng, th m thía v v n đ đ o đ c mà chính b n thân Ng i, trong su t cu c ọ ấ ề ấ ề ạ ứ ả ườ ố ộ đ i, đã th c hi n m t cách m u m c nh ng t t ng và khát v ng đ o đ c do ờ ự ệ ộ ẫ ự ữ ư ưở ọ ạ ứ mình đ t ra. ặ R t nhi u đi u Bác nói v đ o đ c đã qua hàng b n, năm m i năm ấ ề ề ề ạ ứ ố ươ hay lâu h n n a, nh ng nay v n còn nóng h i tính th i s . Bác nói v nh ng ơ ữ ư ẫ ổ ờ ự ề ữ tr ng h p c th , cho nh ng đ i t ng c th song ai nghe cũng c m nh n đó ườ ợ ụ ể ữ ố ượ ụ ể ả ậ là l i d y cho mình. Nhìn l i và nh t i t ng c ch , t ng hành đ ng, t ng l i ờ ạ ạ ớ ớ ừ ử ỉ ừ ộ ừ ờ nói và vi c làm c a Bác trong đ i s ng th ng ngày, lúc sinh th i, ai mà không ệ ủ ờ ố ườ ờ xúc đ ng? Ai mà không c m th y có m t cái gì đó không ph i khi làm sai nh ng ộ ả ấ ộ ả ữ đi u Bác d y. ề ạ Trong giai đoan hi n nay, đa s cán b , đ ng viên và nhân dân ta đã ệ ố ộ ả luôn ghi nh và th c hi n l i d y c a H Chí Minh v xây d ng con ng i m i ớ ự ệ ờ ạ ủ ồ ề ự ườ ớ Vi t Nam xã h i ch nghĩa mà y u t hàng đ u là nâng cao đ o đ c cách m ng. ệ ộ ủ ế ố ầ ạ ứ ạ Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th ạ ộ ạ ể ố ầ ứ X c a Đ ng kh ng đ nh: ủ ả ẳ ị “Đa s cán b ,ố ộ đ ng viên phát huy vai trò tiên phong, năng đ ng, sáng t o, gi gìn ph m ch t ả ộ ạ ữ ẩ ấ đ o đ c” ạ ứ . Đó là m t trong nh ng y u t quy t đ nh s thành công c a sộ ữ ế ố ế ị ự ủ ự nghi p đ i m i n c ta trong h n 20 năm qua. ệ ổ ớ ở ướ ơ Tuy nhiên, n c ta cũng đang đ ng tr c nhi u thách th c, y u kém ướ ứ ướ ề ứ ế c n ph i v t qua. Văn ki n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th ầ ả ượ ệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ X c a Đ ngủ ả nh n đ nh m t trong nh ng thách th c đó là: “ ậ ị ộ ữ ứ Tình tr ng suy thoái v t t ngạ ề ư ưở chính tr , ph m ch t đ o đ c, l i s ng, b nh c h i, giáo đi u, b o th , ch ị ẩ ấ ạ ứ ố ố ệ ơ ộ ề ả ủ ủ nghĩa cá nhân và t quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong m t ...
— Xem thêm —
Bình luận