Sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp

Số trang: 18
Mã số: 497954
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 18
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-17 11:57:04
Sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp Xếp loại A cấp TP. SÁNG KI N KINH NGHI MẾ Ệ Tên đ tài ề : “ VAI TRÒ C A GIÁO VIÊN CH NHI M V I CÔNG TÁC T Ủ Ủ Ệ Ớ Ổ CH C L P H C SINH VÀ XÂY D NG PHONG TRÀO C A L P Ứ Ớ Ọ Ự Ủ Ớ ” 1 “ VAI TRÒ C A GIÁO VIÊN CH NHI M V I CÔNGỦ Ủ Ệ Ớ TÁC T CH C L P H C SINH VÀ XÂY D NG PHONG Ổ Ứ Ớ Ọ Ự TRÀO C A L P .” Ủ Ớ I . LÝ DO CH N Đ TÀI Ọ Ề 1. C s lý lu n ơ ở ậ Giáo d c h c đã ch ra r ng: T p th h c sinh nói chung, t p th l p ụ ọ ỉ ằ ậ ể ọ ậ ể ớ h c sinh nói riêng là s n ph m t t y u c a k t c u xã h i – tr ng h c. ọ ả ẩ ấ ế ủ ế ấ ộ ườ ọ Trong h th ng t ch c các tr ng ph thông, l p h c đ c hình thành theo ệ ố ổ ứ ườ ổ ớ ọ ượ quy ch đi u l tr ng ph thông và là đ n v c b n đ t ch c gi ng d y ế ề ệ ườ ổ ơ ị ơ ả ể ổ ứ ả ạ và giáo d c h c sinh nh m đ t cho đ c m c tiêu c a giáo d c đã đ c các ụ ọ ằ ạ ượ ụ ủ ụ ượ ngh quy t c a Đ ng đ ra là: Thông qua và b ng giáo d c mà hình thành và ị ế ủ ả ề ằ ụ hoàn thi n nhân cách Con Ng i Vi t Nam cho th h tr . ệ ườ ệ ế ệ ẻ Khoa h c giáo d c cũng đã kh ng đ nh và ch rõ có b n con đ ng đ ọ ụ ẳ ị ỉ ố ườ ể hình thành và hoàn thi n nhân cách Con Ng i Vi t Nam cho th h tr là: ệ ườ ệ ế ệ ẻ Giáo d c + Ho t đ ng + Giao l u + T p th , b n con đ ng này đ c ti n ụ ạ ộ ư ậ ể ố ườ ượ ế hành và tri n khai đ ng b , đ ng th i.Con đ ng này là ti n đ và cũng là ể ồ ộ ồ ờ ườ ề ề h qu t t y u không th thi u đ con đ ng kia phát huy đ c hi u qu ệ ả ấ ế ể ế ể ườ ượ ệ ả và tác d ng. Con đ ng “ T p th ”chính là hình th c t ch c c a l p h c ụ ườ ậ ể ứ ổ ứ ủ ớ ọ đ t đó th c hi n quá trình “ d y ” trong nhà tr ng. M c đích c a vi c “ ể ừ ự ệ ạ ườ ụ ủ ệ d y ”chính là hình thành nhân cách cho h c sinh. B n ch t c a quá trình “ ạ ọ ả ấ ủ d y ”trong nhà tr ng là quá trình đi u khi n t i u quá trình h c sinh t ạ ườ ề ể ố ư ọ ự giác, tích c c, t l c chi m lĩnh tri th c c a nhân lo i đ trong và b ng cái ự ự ự ế ứ ủ ạ ể ằ đó mà hình thành nhân cách theo quan ni m c a H Ch T ch: Nhân cách ệ ủ ồ ủ ị c a con ng i đ c th hi n Đ c và Tài c a con ng i đó. ủ ườ ượ ể ệ ở ứ ủ ườ T l p lu n nh trên, chúng ta có c s đ kh ng đ nh r ng mu n ừ ậ ậ ư ơ ở ể ẳ ị ằ ố hình thành, phát tri n và hoàn thi n nhân cách Con Ng i Vi t Nam cho ể ệ ườ ệ thế h tr ệ ẻ ( h c sinh ) nhà tr ng có nhi m v đ c bi t quan tr ng là ph i tri nọ ườ ệ ụ ặ ệ ọ ả ể khai th t t t, th c s có hi u qu quá trình “d y”và quá trình “d y”này ch ậ ố ự ự ệ ả ạ ạ ỉ và ch đ c th c hi n thông qua đ n v c b n là “l p h c sinh”. “L p h c ỉ ượ ự ệ ơ ị ơ ả ớ ọ ớ ọ 2 sinh”ch và ch đ c t ch c và xây d ng ...
— Xem thêm —
Bình luận