Nhúng
Toàn màn hình
/ 19
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (19 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-16 00:46:15
1 SKK N : Mét sè biÖn ph¸p gióp häc sinh líp 5 ph©n biÖt tõ   ®å ng ©m vµ tõ nhiÒu nghÜa A. Đ T V N Đ Ặ Ấ Ề M t trong nh ng nguyên t c c b n c a d y Ti ng Vi t là d y h c thông ộ ữ ắ ơ ả ủ ạ ế ệ ạ ọ qua giao ti p. Các ho t đ ng giao ti p, đ c bi t giao ti p b ng ngôn ng là ế ạ ộ ế ặ ệ ế ằ ữ công c c c m nh đ h c sinh ti p c n, rèn luy n và phát tri n kh năng s ụ ự ạ ể ọ ế ậ ệ ể ả ử d ng t Ti ng Vi t. Do đó, vi c đ a h c sinh vào các ho t đ ng h c t p trong ụ ừ ế ệ ệ ư ọ ạ ộ ọ ậ gi Ti ng Vi t đ c giáo viên đ c bi t quan tâm, chú ý. Ngôn ng Ti ng Vi t ờ ế ệ ượ ặ ệ ữ ế ệ c a chúng ta th c s có nhi u khía c nh khó, m t trong nh ng n i dung khó ủ ự ự ề ạ ộ ữ ộ đó là ph n nghĩa c a t . ầ ủ ừ Trong ch ng trình môn Ti ng Vi t l p 5, n i dung nghĩa c a t đ c t p ươ ế ệ ớ ộ ủ ừ ượ ậ trung biên so n có h th ng trong ph n Luy n t và câu. Nhi u năm li n trong ạ ệ ố ầ ệ ừ ề ề quá trình d y h c, tôi th ng nh n th y các em h c sinh d dàng tìm đ c các ạ ọ ườ ậ ấ ọ ễ ượ t trái nghĩa, vi c tìm các t đ ng nghĩa cũng không m y khó khăn, tuy nhiên ừ ệ ừ ồ ấ khi h c xong t đ ng âm và t nhi u nghĩa thì các em b t đ u có s nh m l n ọ ừ ồ ừ ề ắ ầ ự ầ ẫ và kh năng phân bi t t đ ng âm và t nhi u nghĩa cũng không đ c nh ả ệ ừ ồ ừ ề ượ ư mong đ i c a cô giáo, k c h c sinh khá, gi i đôi khi cũng còn thi u chính ợ ủ ể ả ọ ỏ ế xác. Trăn tr v v n đ này, qua nhi u năm d y l p 5, tôi đã rút ra m t s kinh ở ề ấ ề ề ạ ớ ộ ố nghi m nh v cách h ng d n h c sinh phân bi t t đ ng âm v i t nhi u ệ ỏ ề ướ ẫ ọ ệ ừ ồ ớ ừ ề nghĩa. Vì th , tôi đã ch n sáng ki n kinh nghi m ế ọ ế ệ :” M t s bi n pháp giúpộ ố ệ h c sinh l p5 phân bi t t đ ng âm và t nhi u nghĩa” ọ ớ ệ ừ ồ ừ ề B. GI I QUY T V N Ả Ế Ấ ĐỀ I. Th c tr ng h c sinh trong quá trình h c t ự ạ ọ ọ ừ đ ng âm, t nhi u nghĩa.ồ ừ ề 1. Nh ng khó khăn mà h c sinh th ng g p ph i ữ ọ ườ ặ ả - H u h t h c sinh l p 5 khi h c các ti t luy n t và câu v t ầ ế ọ ớ ọ ế ệ ừ ề ừ đ ng âm, tồ ừ nhi u nghĩa đ u g p r t nhi u khó khăn. C th là: ề ề ặ ấ ề ụ ể - Khó khăn trong vi c gi i nghĩa các t : h c sinh còn gi i nghĩa t sai, lúng ệ ả ừ ọ ả ừ túng và còn l ng c ng. ủ ủ -Phân bi t t đ ng âm và t nhi u nghĩa: còn m h , đ nh tính. ệ ừ ồ ừ ề ơ ồ ị - Phân bi t nghĩa g c và m t s nghĩa chuy n c a t : h c sinh còn làm sai ệ ố ộ ố ể ủ ừ ọ đ n 40-45%. ế - Đ t câu có s d ng t đ ng âm, t nhi u nghĩa: ch a chính xác, ch a hay, ặ ử ụ ừ ồ ừ ề ư ư ch a đúng v i nét nghĩa yêu c u. ư ớ ầ 2, N i dung d y t đ ng âm, t nhi u nghĩa l p 5: ộ ạ ừ ồ ừ ề ở ớ * T đ ng âm ừ ồ : T đ ng âm đ c d y trong 1 ti t tu ...
— Xem thêm —
Bình luận