Câu hỏi ôn tập môn Quản trị sản xuất

Số trang: 9
Mã số: 496353
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-25 07:41:01
Các nhà QTSX tr DN có thể khiến một DN thành công hay thất bại thông qua những quyết định đúng sai của họ. Cũng giống như các nhà QT nói chung, các nhà QT sx cũng thực hiện các chức năng cơ bản của QT như : Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo, Kiểm tra. Để có thể thực hiện tốt các chức năng này, nhà QT phải có 3 loại kỹ năng: Kỹ năng kỹ thuật hoặc chuyên môn nghiệp vụ: Là khả năng cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể, nói cách khác là trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà QT. Thí dụ: thảo chương trình điện toán, soạn thảo hợp đồng pháp lý kinh doanh, thiết kế cơ khí .v.v... Đây là kỹ năng rất cần cho QT viên cấp cơ sở hơn là cho cấp QT viên trung gian hoặc cao cấp. Câu 1: Phân tích các k năng c a 1 qu n lý tr QTSXỹ ủ ả Các nhà QTSX tr DN có th khi n m t DN thành công hay th t b i thông qua nh ng ể ế ộ ấ ạ ữ quy t đ nh đúng sai c a h . Cũng gi ng nh các nhà QT nói chung, các nhà QT sx cũng ế ị ủ ọ ố ư th c hi n các ch c năng c b n c a QT nh : Ho ch đ nh, T ch c, Lãnh đ o, Ki m ự ệ ứ ơ ả ủ ư ạ ị ổ ứ ạ ể tra. Đ có th th c hi n t t các ch c năng này, nhà QT ph i có 3 lo i k năng: ể ể ự ệ ố ứ ả ạ ỹ a. K năng k thu t ho c chuyên môn nghi p ỹ ỹ ậ ặ ệ v : Là kh năng c n thi t đụ ả ầ ế ể th c hi n m t công vi c c th , nói cách khác là trình đ chuyên môn nghi p v c a ự ệ ộ ệ ụ ể ộ ệ ụ ủ nhà QT. Thí d : th o ch ng trình đi n toán, so n th o h p đ ng pháp lý kinh doanh, ụ ả ươ ệ ạ ả ợ ồ thi t k c khí .v.v... ế ế ơ  Đây là k năng r t c n cho QT viên c p c s h n là cho c pỹ ấ ầ ấ ơ ở ơ ấ QT viên trung gian ho c cao c p. ặ ấ b. K năng nhân s ỹ ự : là nh ng ki n th c liên quan đ n kh năng cùng làm vi c,ữ ế ứ ế ả ệ đ ng viên và đi u khi n nhân s nh m t o s thu n l i và thúc đ y s hoàn thành công ộ ề ể ự ằ ạ ự ậ ợ ẩ ự vi c chung. M t vài k năng nhân s c n thi t : bi t cách thông đ t h u hi u, có thái đ ệ ộ ỹ ự ầ ế ế ạ ữ ệ ộ quan tâm tích c c đ n ng i khác, xây d ng không khí h p tác tr LĐ, tác đ ng và h ng ự ế ườ ự ợ ộ ướ d n nhân s tr t ch c đ hoàn thành các công vi c. ẫ ự ổ ứ ể ệ  Đây là m t k năng c n thi t trộ ỹ ầ ế b t kỳ t ch c nào, dù là ph m vi kinh doanh ho c phi kinh doanh. ấ ổ ứ ạ ặ c. K năng nh n th c hay t duy ỹ ậ ứ ư : đây là k năng khó nh t nh ng l i có vai tròỹ ấ ư ạ đ c bi t quan tr ng. C n có t duy chi n l c t t đ đ ra đúng đ ng l i csách đ i ặ ệ ọ ầ ư ế ượ ố ể ề ườ ố ố phó có hi u qu vs nh ng b t tr c, đe d a, kìm hãm s ptri n đ i v i t ch c. Nhà QT ệ ả ữ ấ ắ ọ ự ể ố ớ ổ ứ c n ph i có ph ng pháp t ng h p t duy h th ng, bi t phân tích m i lh gi a các b ầ ả ươ ổ ợ ư ệ ố ế ố ệ ữ ộ ph n, các vđ ... gi m nh ng s ph c t p r c r i xu ng m t m c đ có th ch p nh n ậ ề ả ữ ự ứ ạ ắ ố ố ộ ứ ộ ể ấ ậ đ c tr m t t ch c. ượ ộ ổ ứ  Các nhà QT c n có 3 k năng trên nh ng t m quan tr ng c a chúng tùy thu c vào ầ ỹ ư ầ ọ ủ ộ các c p QT khác nhau tr t ch c (c p QT càng cao thì c n nhi u k năng v t duy,c p ấ ổ ứ ấ ầ ề ỹ ề ư ấ QT th p thì c ...
— Xem thêm —
Bình luận