Ban chat và cac hinh thai bieu hien cua gia tri thang du

Số trang: 0
Mã số: 495871
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-15 03:40:14
Sản xuất giá trị thặng dư tối đa cho nhà tư bảnn là nội dung chính cua quy luật thặng dư. Nó quyết định đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và thay thế nó bằng một xã hội khác cao hơn là quy luật vận động của phương thức sản xuất.
— Xem thêm —