bài tập thưc hành về biểu đồ địa lý

Số trang: 77
Mã số: 495189
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 77
Sao chép
http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập
1
58 bµi tËp thùc hµnh vÏ biÓu ®å
¤n thi TN, C§&§H
Bµi tËp 1 - Dùa vµo b¶ng liÖu d−íi ®©y hy nhËn xÐt biÓu ®å sù t¨ng
tr−ëng kinh tÕ n−íc ta trong thêi gian 1976-2005 (§¬n vÞ %/n¨m )
N¨m, giai ®o¹n 76/80 1988 1992 1994 1999 2002 2004 2005
GDP 0,2 5,1 8,3 8,40 4,8 7,04 7,80 8,20
C«ng nghiÖp –
X©y dùng
0,6 3,3 12,6 14,4 7,7 14,5 12,5 13,5
N«ng- L©m- Ng−
nghiÖp
2,0 3,9 6,3 3,9 5,2 5,8 5,20 4,85
1)VÏ biÓu ®å.
D¹ng cét ®¬n ph©n theo c¸c nhãm cét, mçi n¨m hoÆc giai ®o¹n 3 cét thÓ
hiÖn GDP, CNXD, NLN. Cã thÓ vÏ thµnh d¹ng biÓu ®å thanh ngang.
2)NhËn xÐt.
a)Nh÷ng n¨m tr−íc ®æi míi ( tõ 1976 ®Õn n¨m 1988).
T¨ng tr−ëng kinh chËm: GDP chØ ®¹t 0,2%/n¨m; c«ng nghiÖp lµ 0,6%, n«ng
nghiÖp t¨ng kh¸ h¬n ®¹t 2%. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ dùa vµo n«ng nghiÖp lµ chÝnh. Lý
do tèc ®é t¨ng tr−ëng thÊp.
b) Giai ®o¹n sau ®æi míi (tõ 1988 tíi 2005)
T¨ng tr−ëng kinh nhanh h¬n rÊt nhiÒu: tèc ®é t¨ng GDP cao nhÊt vµo n¨m
1994, so víi giai ®o¹n 76/80 gÊp 40,2 lÇn; c«ng nghiÖp cao gÊp 24 lÇn; n«ng
nghiÖp gÊp 1,4 lÇn.
C«ng nghiÖp lµ ®éng lùc chÝnh ®èi víi t¨ng tr−ëng GDP. do... N¨m
1999 t¨ng tr−ëng kinh gi¶m ®i ®¸ng do t¸c ®éng cña cuéc khñng
ho¶ng tµi chÝnh trong khu vùc §NA.
N¨m 2002 i 2005 tèc ®é t¨ng tr−ëng ® ®−îc kh«i phôc l¹i tuy cã thÊp h¬n
so víi c¸c n¨m tr−íc ®ã.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
76/80 1988 1992 1994 1999 2002 2004 2005
GDP C«ng nghiÖp – X©y dùng N«ng- L©m- Ng− nghiÖp
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập
2
Bµi tËp 2 - nhËn xÐt sù suy gi¶m l−îng vµ chÊt l−îng rõng cña n−íc ta
trong giai ®o¹n tõ n¨m 1943 ®Õn n¨m 2003.
DiÖn tÝch rõng n−íc ta trong thêi gian 1943 - 2003. (§¬n vÞ: TriÖu ha)
N¨m 1943 1993 2003
DiÖn tÝch tù nhiªn 32,9 32,9 32,9
DiÖn tÝch rõng
Trong ®ã: Rõng giÇu
14,0
9,0
9,3
0,6
12,4
0,6
1-Xö lý sè liÖu vÏ biÓu ®å:
- Cã thÓ nhiÒu c¸ch lùa chän kiÓu biÓu ®å: Cét chång tuyÖt ®èi, cét chång
t−¬ng ®èi; biÓu ®å c¬ cÊu tuyÖt ®èi t−¬ng ®èi (h×nh trßn, h×nh vu«ng).
§Ó tÝnh to¸n cÇn n¾m v÷ng kh¸i niÖm ph©n lo¹i ®Êt: §Êt nhiªn ph©n theo
môc ®Ých dông gåm: ®Êt ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt chuyªn dïng vµ thæ
c−, ®Êt ch−a sö dông. §Êt rõng (®Êt rõng) ph©n theo sù ®a d¹ng sinh häc gåm:
rõng giÇu cã tr÷ l−îng gç trªn 150m
3
trë lªn; rõng nghÌo - d−íi 150m
3
gç/ha.
KÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c lo¹i ®Êt nh− sau:
Lo¹i ®¬n vÞ
(§¬n vÞ Ngh ha
§¬n vÞ %
N¨m 1943
1993
2003
1943
1993
2003
DiÖn tÝch tù nhiªn 32,9
32,9
32,9
100
100
100
Tæng diÖn tÝch rõng 14
9,3
12,4
43,3
28,1
37,7
Trong ®ã:Rừng giÇu
9
0,6
0,6
27,2
1,8
1,8
Rõng nghÌo 5
8,7
11,8
15,1
26,3
35,9
C¸c lo¹i ®Êt kh¸c 19,1
23,8
20,5
57,7
71,9
62,3
-VÏ biÓu ®å. thÓ vÏ biÓu ®å h×nh cét chång (sö dông sè liÖu tuyÖt ®èi) hoÆc h×nh
trßn.
Lo¹i biÓu ®å h×nh trßn cÇn ph¶i xö lý sè liÖu tr−íc khi vÏ.
BiÓu ®å thÓ hiÖn suy gi¶m l−îng chÊt l−îng tµi nguyªn rõng n−íc ta
trong giai ®o¹n 1943 - 2003.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
http://ebook.here.vn Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập
3
2-NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch;
a-Sè l−îng rõng thÓ hiÖn b»ng tØ lÖ ®é che phñ:
DiÖn tÝch rõng tõ 14 triÖu ha chØ cßn 9,3 tr ha vµo n¨m 1993, gi¶m 5tr ha.
§é che phñ gi¶m tõ 43,3% cßn 28,1% vµo n¨m 1993.
N¨m 2001 ®t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ®trång thªm ®−îc 2 Tr. ha so víi n¨m 1993,
®é che phñ t¨ng lªn 32,3%. Lµ do ...
§é che phñ ch−a b¶o ®¶m sù c©n b»ng sinh th¸i v× n−íc ta ®åi nói chiÕm tØ lÖ lín.
b-ChÊt l−îng rõng suy gi¶m nghiªm träng.
DiÖn tÝch rõng giÇu tõ 9 triÖu ha gi¶m ccßn 0,6 triÖu ha vµo c¸c n¨m 1993
2001. DiÖn tÝch rõng giÇu gi¶m nhanh h¬n ng chôc lÇn so víi diÖn tÝch ng.
TØ lÖ tõ 27,2% diÖn tÝch tù nhiªn gi¶m chØ cßn 1,8% n¨m 1993 vµ n¨m 2001.
Kh«ng thÓ kh«i phôc l¹i ®−îc rõng giÇu, diÖn tÝch rõng nghÌo t¨ng lªn tõ
15,1% diÖn tÝch tù nhiªn t¨ng lªn 26,3% n¨m 1993 vµ 33,4% n¨m 2001.
Bµi tËp 3 - nhËn xÐt biÓu ®å cÊu dông ®Êt cña ViÖt Nam trong giai
®o¹n 1989 -2003 a theo b¶ng liÖu d−íi ®©y. §Ó sö dông hiÖu qu¶ vèn ®Êt
n−íc ta cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò g×? (§¬n vÞ % so víi tæng diÖn ch tù nhiªn)
N¨m 1989
1993
2003
Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 100,0
100,0
100,0
§Êt n«ng nghiÖp 21,0
22,2
28,9
§Êt l©m nghiÖp 29,2
29,1
37,7
§Êt chuyªn dïng vµ thæ c− 4,9
5,7
6,5
§Êt ch−a sö dông 44,9
44,9
26,9
1)VÏ biÓu ®å.
Lo¹i biÓu ®å thÓ hiÖn thay ®æi cÊu nh− biÓu ®å cét chång, trßn, vu«ng,
miÒn ...( sö dông sè liÖu t−¬ng ®èi).
BiÓu ®å c¬ cÊu sö dông tµi nguyªn ®Êt cña n−íc ta trong giai ®o¹n 1989 - 2003.
2)NhËn xÐt.
ViÖc sö dông tµi nguyªn ®Êt cña n−íc ta cßn nhiÒu bÊt hîp lý.
a- §Êt n«ng nghiÖp.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-13 16:14:17
58 bài tập về thực hành biểu đồ địa lý
— Xem thêm —