Đề án Giải thích tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước

Số trang: 33
Mã số: 495063
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 33
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-25 14:07:25
FDI c ó th ể ảnh h ư ởng t ới n ền kinh t ế ở t ất c ả c ác l ĩnh v ực kinh t ế, v ăn ho á v à x ã h ội. Tuy nhi ên, đ ối v ới c ác n ư ớc đang ph át tri ển, nh ất l à c ác n ư ớc ngh èo, k ỳ v ọng l ớn nh ất c ủa vi ệc thu h út FDI ch ủ y ếu l à nh ằm m ục ti êu t ăng tr ư ởng  kinh t ế. K ỳ v ọng n ày d ư ờng nh ư đ ư ợc th ể hi ện trong t ư t ư ởng c ủa c ác nh à kinh t ế v à c ác nh à ho ạch đ ịnh ch ính s ách v ới ba l ý do ch ính. M ột l à, FDI g óp ph ần l àm t ăng  th ặng d ư c ủa t ài s ản v ốn, g óp ph ần c ải thi ện c án c ân thanh to án n ói chung c  à ổn đ ịnh kinh t ế v ĩ m ô. Hai l à, c ác n ư ớc đang ph át tri ển th ư ờng c ó t ỷ l ệ t ích lu ỹ v ốn th ấp v à v ì v ậy, FDI th ư ờng đ ư ợc coi l à ngu ồn v ốn quan tr ọng đ ể b ổ sung đ ầu t ư trong n ư ớc nh ằm m ục đ ti êu t ăng tr ư ởng kinh t ế. Ba l à, FDI t ạo c ơ h ội cho c ác n ư ớc ngh èo ti ếp c ận c ông ngh ệ ti ên ti ến h ơn, d ễ d àng chuy ển giao c ông ngh ệ h ơn, th úc đẩy qu á tr ình p hổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng quản lý và trình độ lao động.v.v… Tác động này được xem là các tác động tràn của FDI, góp phần làm tăng năng suất của các doanh nghiệp trong nước và cuối cùng là đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nói chung. Trên thực tế không phải nước nào cũng đạt được cùng một lúc hai kỳ vọng này. Một số nước thu hút được dòng vốn FDI khá lớn nhưng tác động tràn hầu như không xảy ra. Ở một tình thế khác, vốn FDI vào một nước có thể làm tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế nhưng đóng góp của nguồn vốn này vào tăng trưởng là thấp. Cả hai trường hợp trên đều được coi là không thành công với chính sách thu hút FDi chưa tận dụng triệt để và lãng phí nguồn lực này dưới góc độ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là của các nước đang phát triển. Đề tài “Giải thích tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước” sẽ tập trung giải thích và làm rõ tác động gián tiếp của FDI tới tăng trưởng kinh tế. L I M Đ UỜ Ở Ầ FDI c ó th nh h ể ả ư ng tở i nớ n kinh tề tế ở t cấ cả ác l ĩnh v c kinh tự , vế ăn ho á v à x ã h i. Tuy nhi ộ ên, đ i vố i cớ ác n ư c đang phớ át tri n, nhể t lấ à c ác n ư c nghớ èo, k ỳ v ng l ọ n nhớ t cấ a viủ c thu hệ út FDI ch yủ u lế à nh m mằ c tiụ êu t ăng tr ư ng ở kinh t . K ế ỳ v ng nọ ày d ư ng nhờ đư ư c thợ hiể n trong tệ tư ư ng cở a củ ác nh à kinh t vế à c ác nh à ho ch đ ạ nh chị ính s ách v i ba lớ ý do ch ính. M t l ộ à, FDI g óp ph n lầ àm t ăng th ng dặ cư a tủ ài s n vả n, gố óp ph n cầ i thiả nệ c án c ân thanh to án n ói chung c à n đ ổ nh kinh tị vế ĩ m ô. Hai l à, c ác n ư c đang ph ớ át tri n thể ư ng cờ ó t lỷ tệ ích lu vỹ n thố p vấ à v ì v y,ậ FDI th ư ng đ ờ ư c coi lợ à ngu n vồ n quan trố ng đọ bể sung đổ u tầ trong nư ư cớ nh m m ằ c đụ ti êu t ăng tr ư ng kinh tở .ế Ba l à, FDI t o c ạ hơ i cho cộ ác n ư c nghớ èo ti p cế n cậ ông ngh tiệ ên ti n hế n,ơ d d ễ àng chuy n giao cể ông ngh hệ n, thơ úc đ y quẩ á tr ình p h bi n ki n th c, nângổ ế ế ứ cao k năng qu n lý và trình đ lao đ ng.v.v… ỹ ả ộ ộ Tác đ ng này đ c xem là các tác đ ng tràn c a FDI, góp ph n làm tăng năng ộ ượ ộ ủ ầ su t ...
— Xem thêm —
Bình luận