Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp môn ngữ văn 12

Số trang: 81
Mã số: 493288
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 81
Sao chép
H ng d n ôn t p thi t t nghi p môn Ng Văn 12ướ
A. VĂN H C S :
KHÁI QUÁT VĂN H C VI T NAM
T CÁCH M NG THÁNG 8-1945 Đ N H T TH K XX
I – Khái qt văn h c Vi t Nam t cách m ng tháng m năm 1945 đ n năm 1975: ế
1-Vàit v hoàn c nh l ch s , xã h i, văn hoá :
- Đ ng l i văn ngh c a Đ ng góp ph n t o nên m t n n văn h c th ng nh t vườ
khuynh h ng t t ng, v t ch c và quan ni m nvăn ki u m i.ướ ư ưở
- Hai cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp và đ qu c Mĩ kéo dài su t 30 năm. ế ế
- N n kinh t n c ta còn nghèo nàn và ch m phát tri n. Giao l u văn hoá ch y u ế ướ ư ế
gi i h n trong các n c XHCN. ư
2- Quá trình pt tri n nh ng thành t u ch y u: ế
a) Ch ng đ ng t 1945 đ n 1954: ườ ế
- M t s tác ph m trong hai năm 1945-1946 ph n ánh đ c không kh h i, vui s ng ượ ướ
đ c bi t c a nn dân ta khi đ t n c giành đ c đ c l p. ư ượ
- T cu i 1946 đ n 1954 văn h c t p trung ph n ánh cu c kháng chi n ch ng th c n ế ế
Pháp.
+ Truy n ng n s m đ t đ c thành t u: M t l n t i Th đô, Tr n ph Ràng (Tr n ượ
Đăng), Đôi m t, r ng (Nam Cao);ng (Kimn); Th nhà (H Ph ng),… ư ươ
-T năm 1950, xu t hi n nh ng t p truy n, khá dày d n: Vùng m (Võ Huy Tâm);
Xung kích (Nguy n Đình Thi); Đ t n c đ ng lên (Nguyên Ng c),… ư
+ Th ca đ t nhi u thành t u xu t s c: C nh khuya, C nh r ng Vi t B c, R m thángơ
giêng,..( H Chí Minh), Bên kia sông Đu ng ( Hng C m), Tây Ti n (Quang Dũng),..Đ c ế
bi t là t p th Vi t B c c a T H u. ơ
+ M t s v k ch ra đ i ph n ánh k p th i hi n th c cách m ng và kháng chi n. ế
b) Ch ng đ ng t 1955 đ n 1964: ườ ế
- Văn xuôi m r ng đ i, bao quát khá nhi u v n đ , nhi u ph m vi c a hi n th c đ iở ộ
s ng:
+ Cu c kháng chi n ch ng Pp ế
+ Hi n th c đ i s ng tr c CM ướ
+ Công cu c xây d ng CNXH
- Th ca pt tri n m nh m , nhi u t p th xu t s c ra đ i ơ ơ
- K ch nói b c phát tri n m i ướ
c) Ch ng đ ng t 1965 đ n 1975: ườ ế
- Ch đ bao trùm c a văn h c là đ cao tinh th nu n c, ng i ca ch nghĩa anh hùng ướ
cách m ng.
- Văn xuôi : ph n ánh cu c s ng chi n đ u lao đ ng, kh c ho thành ng hình nh ế
con ng i Vi t Nam anh dũng, kn c ng và b t khu t : ườ ườ
- Th đ t đ c b c ti n m i trong m r ng, đào sâu ch t li u hi n th c đ ng th i tăngơ ượ ướ ế
c ng s c khái quát, ch t suy t ng và chính lu n. Đ c bi t là s xu t hi n đông đ o vàườ ư
nh ng đóngp đ c s c c a th h c nhà th tr . ế ơ
- K ch nói nh ng thành t u m i, gây đ c ti ng vang ượ ế
d) Văn h c vùng đ ch t m chi m ế (1946-1975): Xu h ng văn h c ti n b , yêu n cướ ế ướ
cách m ng có nh ng đóng góp đáng ghi nh n trên c hai bình di n chính tr -xã h i và văn
h c.
Trang 1/81
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
H ng d n ôn t p thi t t nghi p môn Ng Văn 12ướ
3 - Nh ng đ c đi m c b n c a văn h c Vi t Nam t cách m ng tháng Tám năm ơ
1945 đ n 1975:ế
a) N n văn h c ch y u v n đ ng theo h ng cách m ng hoá, g n sâu s c v i v n ế ư
m nh chung c a đ t n c ướ . Văn h c Vi t Nam 1945-1975 nh m t t m g ng ph n ư ươ
chi u nh ng v n đ l n lao, tr ng đ i nh t c a đ t n c và cách m ng: đ u tranh th ngế ướ
nh t đ t n c và xây d ng CNXH. ướ
b) N n văn h c h ng v đ i chúng ư .
- Nh n th c m i v qu n chúng nn dân.
- H ng v đ i chúng, TP n h c th ng ng n g n, n i dung d hi u, ch đ ràng,ướ ườ
s d ng nh ng hình th c ngh thu t quen thu c v i nhân dân, ngôn ng bình d , trong
sáng, d hi u.
c) N n văn h c ch y u mang khuynh h ng s thi ế ướ c m h ng lãng m n.
+ Khuynh h ng s thi th hi n: ướ
* Đ tài : nh ng v n đ ý nghĩa l ch s và tính ch t toàn dân t c
* Nhân v t chính : nh ng con ng i đ i di n cho tinh hoa khí phách, ph m ch t ý ư
chí c a n t c; g n bó s ph n cá nhân v i s ph n đ t n c; luôn đ t b n ph n, trách ư
nhi m, nghĩa v ngn, ý th c chính tr , tình c m l n, l s ng l n lên hàng đ u
* L i văn : ng i ca, trang tr ng và l p lánh v đ p tráng l , hào hùng.
+ C m h ng ng m n c m h ng kh ng đ nh cái tôi đ y tình c m, c m xúc h ng ướ
t i t ng ( th i này ng i ca cu c s ng m i, con ng i m i, ca ng i ch nghĩa ư ườ
anh hùng CM và tin t ng vào t ng lai t i sáng c a đ t n c.ưở ươ ươ ướ
+ Khuynh h ng s thi k t h p v i c m h ng lãng m n làm cho văn h c th m nhu nướ ế
tinh th n l c quan, đ ng th i đáp ng đ c u c u ph n ánh hi n th c đ i s ng trong ượ
quá trình v n đ ng và pt tri n cách m ng.
II – Vài nét khái quát văn h c Vi t Nam t cách m ng tháng Tám năm 1975 đ n h t ế ế
th k XX:ế
1 - Hoàn c nh l ch s , xã h i, văn h:
- V i chi n th ng năm 1975, l ch s n tôc ta m ra m t th i m i - th i đ c l p, t ế
do và th ng nh t đ t n c. Tuy nhiên t 1975 đ n 1985 đ t n c ta l i g p ph i nh ng ướ ế ướ
khó khăn th thách m i.
- T năm 1986, Đ ng ta đ x ng và lãnh đ o công cu c đ i m i toàn di n. Ti p xúc và ướ ế
giao l u văn hoá đ c m r ng. S nghi p đ i m i thúc đ y n n văn h c cũng ph i đ iư ư
m i đ phù h p v i nguy n v ng c a nhà văn và ng i đ c cũng nh quy lu t phát tri n ư ư
khách quan c a văn h c.
2 - Nh ng chuy n bi n và m t s thành t u ban đ u: ế
- T sau 1975 :
+ Th không t o đ c s lôi cu n , h p d n nh các giai đo n tr c nh ng v n ơ ư ư ư ư
nh ng tác ph m đ c b n đ c chú ý. ượ
+ Văn xuôi có nhi u kh i s c, b c l ý th c đ i m i ch vi t v chi n tranh, ch ti p ế ế ế
c n hi n th c đ i s ng.
- T năm 1986 : văn h c chính th c b c vào ch ng đ ng đ i m i, g n , c p nh t ướ ườ
h n đ i v i nh ng v n đ c a đ i s ng h ng ngày. Nhi u tác ph m t o đ c ti ng vangơ ư ế
l n
- T sau năm 1975, k ch i phát tri n m nh m . Các v H n Tr ng Ba da hàng th t ươ
(L u Quang Vũ) Mùa bi n (Xuân Trình),…t o đ c s chú ýư ượ
* M t s ph ng di n đ i m i trong văn h c: ươ
Trang 2/81
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
H ng d n ôn t p thi t t nghi p môn Ng Văn 12ướ
- Văn h c đ i m i v n đ ng theo khuynh h ng dân ch hoá, mang tính nhân b n, nhân ướ
văn sâu s c.
-Văn h c phát tri n đa d ng h n v đ tài, ch đ ; phong phú m i m h n v th ơ ơ
pháp ngh thu t
- Đ cao tính sáng t o c a nhà văn, đ i m i cách nhìn nh n, cách ti p n con ng i ơ ế ườ
và hi n th c đ i s ng, đã khám phá con ng i trong nh ng m i quan h đa d ng và ph c ườ
t p, th hi n con ng i nhi u ph ng di n c a đ i s ng, k c đ i s ng tâm linh. ườ ươ
Nhìn t ng th cái m i c a văn h c giai đo n này tính ch t h ng n i, quan tâm ư
nhi u h n t i s ph n cá nhân trong nh ng hoàn c nh ph c t p, đ i th ng. ơ ơ ườ
Bên c nh nh ng thành t u, quá trình đ i m i văn h c cũng xu t hi n nh ng khuynh
h ng tiêu c c, nh ng bi u hi n quá đà, thi u lành m nhướ ế
III - K t lu nế :
- Văn h c VI T NAM t 1945 đ n 1975 đã k th a phát huy m nh m nh ng ế ế
truy n th ng t t ng l n c a văn h c dân t c, đ t đ c nhi u thành t u nghê thu t ư ưở ư
nhi u th lo i, tiêu bi u nh t là th truy n ng n. ơ
- T năm 1986, văn h c đ i m i m nh m phù h p v i nguy n v ng c a nhà văn
ng i đ c, phù h p v i quy lu t khách quan c a văn h c g t hái đ c nh ng thànhườ ượ
t u b c đ u. ư
B. TÁC PH M, ĐO N TRÍCH TH LO I VĂN CHÍNH
LU N:
1. TUYÊN NGÔN Đ C L P
(H Chí Minh)
PH N 1 : TÁC GI
I.Vài nét v ti u s : (SGK)
II. S nghi p văn h c :
1. Quan đi mng c:
- Xem văn ngh là ho t đ ng tinh th n phong p ph c v hi u qu cho ho t đ ng
CM. N văn cũng ph i tinh th n xung phong nh nh ng ng i chi n ngoài m t ư ườ ế
tr n. Tính chi n đ u c a văn h cế
- Văn ch ng ph i tính chân th t, hình th c ngh thu t c a c ph m ph i ươ
s ch n l c, sáng t o, ngôn ng trong ng tránh l i vi t xa l , c u , phát huy c t cách ế
n t c, gi gìn s trong sáng c a ti ng Vi t. ế
Tính chân th t tính dân t c c a văn
h c:
- N i dung và hình th c tác ph m ph i xu t phát t m c đích, đ i t ng ti p nh n ư ế
: “Vi t cho ai?”(đ i t ng), “Vi t đ làm gì? (m c đích), “Vi t cái gì?” (n i dung),ế ượ ế ế
“Vi t nh th nào?” (hình thế ư ế c).
nh m c đích c a văn ch ng ươ
2. Di s n văn h c.
a. Văn chính lu n.
- M c đích : đ u tranh chính tr , ti n ng tr c di n k thù, giác ng qu n chúng, ế
th hi n nhi m v ch m ng qua t ng ch ng đ ng l ch s . ư
Trang 3/81
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-28 02:06:54
I – Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975:1-Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá :- Đường lối văn nghệ của Đảng góp phần tạo nên một nền văn học thống nhất vềkhuynh hướng tư tưởng, về tổ chức và quan niệm nhà văn kiểu mới.- Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ kéo dài suốt 30 năm.- Nền kinh tế nước ta còn nghèo nàn và chậm phát triển. Giao lưu văn hoá chủ yếugiới hạn trong các nước XHCN.2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu:a) Chặng đường từ 1945 đến 1954:- Một số tác phẩm trong hai năm 1945-1946 phản ánh được không khí hồ hởi, vui sướngđặc biệt của nhân dân ta khi đất nước giành được độc lập.- Từ cuối 1946 đến 1954 văn học tập trung phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dânPháp.+ Truyện ngắn và kí sớm đạt được thành tựu: Một lần tới Thủ đô, Trận phố Ràng (TrầnĐăng), Đôi mắt, Ở rừng (Nam Cao); Làng (Kim Lân); Thư nhà (Hồ Phương),…-Từ năm 1950, xuất hiện những tập truyện, kí khá dày dặn: Vùng mỏ (Võ Huy Tâm);Xung kích (Nguyễn Đình Thi); Đất nước đứng lên (Nguyên Ngọc),…+ Thơ ca đạt nhiều thành tựu xuất sắc: Cảnh khuya, Cảnh rừng Việt Bắc, Rằm thánggiêng,..( Hồ Chí Minh), Bên kia sông Đuống ( Hoàng Cầm), Tây Tiến (Quang Dũng),..Đặcbiệt là tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu.+ Một số vở kịch ra đời phản ánh kịp thời hiện thực cách mạng và kháng chiến.b) Chặng đường từ 1955 đến 1964:- Văn xuôi mở rộng đề tài, bao quát khá nhiều vấn đề, nhiều phạm vi của hiện thực đờisống:+ Cuộc kháng chiến chống Pháp+ Hiện thực đời sống trước CM+ Công cuộc xây dựng CNXH- Thơ ca phát triển mạnh mẽ, nhiều tập thơ xuất sắc ra đời- Kịch nói có bước phát triển mớic) Chặng đường từ 1965 đến 1975:- Chủ đề bao trùm của văn học là đề cao tinh thần yêu nước, ngợi ca chủ nghĩa anh hùngcách mạng.- Văn xuôi : phản ánh cuộc sống chiến đấu và lao động, khắc hoạ thành công hình ảnhcon người Việt Nam anh dũng, kiên cường và bất khuất :- Thơ đạt được bước tiến mới trong mở rộng, đào sâu chất liệu hiện thực đồng thời tăngcường sức khái quát, chất suy tưởng và chính luận. Đặc biệt là sự xuất hiện đông đảo vànhững đóng góp đặc sắc của thế hệ các nhà thơ trẻ.- Kịch nói có những thành tựu mới, gây được tiếng vangd) Văn học vùng địch tạm chiếm (1946-1975): Xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước vàcách mạng có những đóng góp đáng ghi nhận trên cả hai bình diện chính trị-xã hội và vănhọc.
— Xem thêm —