Nhúng
Toàn màn hình
/ 46
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (46 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-28 01:48:32
Tài liệu tham khảo cho các bạn học sinh phổ thông có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao vào các trường Cao đẳng, Đại học Ôn thi ðH n ăm 2010 – Câu 2 Nguy n T t Thu – Tr ưng THPT Lê H ng Phong 1 PH ƯƠ NG TRÌNH L Ư NG GIÁC PH ƯƠ NG TRÌNH – B T PH ƯƠNG TRÌNH – H PH ƯƠNG TRÌNH ð I S A. Tóm t t lí thuy t I. Ph ương trình l ưng giác 1. Các h ng ñng th c: * 2 2sin cos 1a a+ = v i m i a * tan . cot 1a a= v i m i 2 kpa¹ * 2 2 11 tan cos a a + = v i m i 2ka p¹ * 2 2 11 cot sin a a + = v i m i ka p¹ 2. H  th c các cung ñc bi t a.Hai cung ñi nhau: a và a- 1) cos( ) cos-a = a 2) sin( ) sin-a = - a 3) tan( ) tan-a = - a 4) cot( ) cot-a = - a b. Hai cung ph  nhau: a và 2 pa- 1) cos( ) sin2 p- a = a 2) sin( ) cos2 p- a = a 3) tan( ) cot2 p- a = a 4) cot( ) tan2 p- a = a c. Hai cung bù nhau: a và p a- 1) sin( ) sinp - a = a 2) cos( ) cosp - a = - a 3) tan( ) tanp - a = - a 4) cot( ) cotp - a = - a d) Hai cung h ơn kém nhau p:a và p a+ 1) sin( ) sinp + a = - a 2) cos( ) cosp + a = - a 3) tan( ) tanp + a = a 4) cot( ) cotp + a = a 3. Các công th c l ư ng giác a. Công th c c ng 1) cos(a b) cos a. cos b sin a. sin b± =∓ 2) sin(a b) sin a. cos b cos a. sin b± = ± Ôn thi ðH n ăm 2010 – Câu 2 Nguy n T t Thu – Tr ưng THPT Lê H ng Phong 2 tan a tan b3) tan(a b)1 tan a. tan b ± ± = ∓ b) Công th c nhân 1) sin 2a 2 sin a cos a= 2 2 2 22) cos 2a cos a sin a 1 2 sin a 2 cos a 1= - = - = - 33) sin 3a 3 sin a 4 sin a= - 34) cos3a 4 cos a 3 cos a= - c. Công th c h  b c 21 cos 2a1) sin a2 - = 21 cos 2a2) cos a2 + = 3) 21 cos 2atan a1 cos 2a - = + d. Công th c bi n ñ i tích thành t ng 11) cos a. cos b [cos(a b) cos(a b)]2= - + + 12) sin a. sin b [cos(a b) cos(a b)]2= - - + 13) sin a. cos b [sin(a b) sin(a b)]2= - + +. e. Công th c bi n ñ i t ng thành tích a b a b1) cos a cos b 2 cos . cos 2 2 + - + = a b a b2) cos a cos b 2 sin . sin2 2 + -- = - a b a b3) sin a sin b 2 sin . cos2 2 + -+ = a b a b4) sin a - sin b 2 cos . sin2 2 + -= sin(a b)5) tan a tan bcos a cos b ++ = sin(a b)6) tan a tan bcos a cos b - - = . 4. Ph ương trình l ưng giác c ơ b n 1. Ph ương trình: sin (1)x m= * N u: m 1 ⇒ Pt vô nghi m * N u: m 1 [ ; ] : sin m2 2 p p£ ⇒$a Î - a = Ôn thi ðH n ăm 2010 – Câu 2 Nguy n T t Thu – Tr ưng THPT Lê H ng Phong 3 (1) sin x sin⇒Û = a Ûx k2 x k2  = a + p  = p - a + p  ( k ZÎ). Chú ý : * Nu a th a mãn 2 2 sin m p ...
— Xem thêm —
Bình luận