Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô

Số trang: 104
Mã số: 492824
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 104
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-19 07:00:01
1. Lý do nào sau đây không phải là lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học?a. Để biết cách thức ng-ời ta phân bổ các tài nguyên khan hiếm đểsản xuất ra các hàng hoá.b. Để biết cách đánh đổi số l-ợng hàng hoá lấy chất l-ợng cuộcsống.c. Để biết một mô hình có hệ thống về các nguyên lý kinh tế về hiểubiết toàn diện thực tế.d. Để tránh những nhầm lẫn trong phân tích các chính sách côngcộng.e. Tất cả các lý do trên đều là những lý do tại sao lại nghiên cứu kinhtế học.2. Kinh tế học có thể định nghĩa là:a. Nghiên cứu những hoạt động gắn với tiền và những giao dịch traođổi giữa mọi ng-ờib. Nghiên cứu sự phân bổ các tài nguyên khan hiếm cho sản xuất vàviệc phân phối các hàng hoá dịch vụ.c. Nghiên cứu của cải.d. Nghiên cứu con ng-ời trong cuộc sống kinh doanh th-ờng ngày,kiếm tiền và h-ởng thụ cuộc sống. A  c©u hái tr¾c nghiÖm kinh tế vi mô 1.1 Chän c©u tr¶ lêi 1. Lý do n o sau ®©y kh«ng ph¶i l lý do t¹i sao l¹i n ghiªn cøu kinh tÕ häc? a. §Ó biÕt c¸ch thøc ng−êi ta ph©n bæ c¸c t i nguyª n khan hiÕm ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c h ng ho¸. b. §Ó biÕt c¸ch ®¸nh ®æi sè l−îng h ng ho¸ lÊy chÊt l−îng cuéc sèng. c. §Ó biÕt mét m« h×nh cã hÖ thèng vÒ c¸c nguyªn lý kinh tÕ vÒ hiÓu biÕt to n diÖn thùc tÕ. d. §Ó tr¸nh nh÷ng nhÇm lÉn trong ph©n tÝch c¸c chÝn h s¸ch c«ng céng. e. TÊt c¶ c¸c lý do trªn ®Òu l nh÷ng lý do t¹i sao l¹i nghiªn cøu kinh tÕ häc. 2. Kinh tÕ häc cã thÓ ®Þnh nghÜa l : a. Nghiªn cøu nh÷ng ho¹t ®éng g¾n víi tiÒn v nh÷ng giao dÞch trao ®æi gi÷a mäi ng−êi b. Nghiªn cøu sù ph©n bæ c¸c t i nguyªn khan hiÕm c ho s¶n xuÊt v viÖc ph©n phèi c¸c h ng ho¸ dÞch vô. c. Nghiªn cøu cña c¶i. d. Nghiªn cøu con ng−êi trong cuéc sèng kinh doanh th−êng ng y, kiÕm tiÒn v h−ëng thô cuéc sèng. e. TÊt c¶ c¸c lý do trªn. 3. Lý thuyÕt trong kinh tÕ: a. H÷u Ých v× nã kÕt hîp ®−îc tÊt c¶ nh÷ng sù phøc t¹p cña thùc tÕ. b. H÷u Ých ngay c¶ khi nã ®¬n gi¶n ho¸ thùc tÕ. c. Kh«ng cã gi¸ trÞ v× nã l trõu t−îng trong khi ® ã thùc tÕ kinh tÕ l¹i l cô thÓ. d. "§óng trong lý thuyÕt nh−ng kh«ng ®óng trong thù c tÕ". e. TÊt c¶ ®Òu sai 4. Kinh tÕ häc cã thÓ ®Þnh nghÜa l : a. C¸ch l àm t¨ng l−îng tiÒn cña gia ®×nh. b. C¸ch kiÕm tiÒn ë thÞ tr−êng chøng kho¸n c. Gi¶i thÝch c¸c sè liÖu khan hiÕm. d. C¸ch sö dông c¸c t i nguyªn khan hiÕm ®Ó s¶n xuÊ t ra c¸c h ng ho¸ dÞch vô v ph©n bæ c¸c h ng ho¸ dÞch vô n y cho c¸c c¸ nh©n trong xN héi. e. T¹i sao t i nguyªn l¹i khan hiÕm nh− thÕ. 5. Lý thuyÕt trong kinh tÕ häc: a. Cã mét sè ®¬n gi¶n ho¸ hoÆc bãp mÐo thùc tÕ. b. Cã mèi quan hÖ víi thùc tÕ m kh«ng ®−îc chøng m inh. c. Kh«ng thÓ cã v× kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc thÝ ngh iÖm. d. NÕu l lý thuyÕt tèt th× kh«ng cã sù ®¬n gi¶n ho ¸ thùc tÕ. e. Cã sù bãp mÐo qu¸ nhiÒu nªn kh«ng cã gi¸ trÞ. 6. Nghiªn cøu kinh tÕ häc trïng víi mét sè chñ ®Ò tron g: a. Nh©n chñng häc. b. T©m lý häc. c. XN héi häc. d. Khoa häc chÝnh trÞ. e. TÊt c¶ c¸c khoa häc trªn. 7. Chñ ®Ò c¬ b¶n nhÊt m kinh tÕ häc vi m« ph¶i gi¶i q uyÕt l : a. ThÞ tr−êng. b. TiÒn. c. T×m kiÕm lîi nhuËn. d. C¬ chÕ gi¸. e. Sù khan hiÕm. 8. T i nguyªn khan hiÕm nªn: a. Ph¶i tr¶ lêi c¸c c©u hái. b. Ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän. c. TÊt c¶ mäi ng−êi, trõ ng−êi gi u, ®Òu ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän. d. ChÝnh phñ ph¶i ph©n bæ t i nguyªn. e. Mét sè c¸ nh©n ph¶i nghÌo. 9. Trong c¸c nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng h ng ho¸ ®−îc tiªu dïng bëi: a. Nh÷ng ng−êi xøng ®¸ng. b. Nh÷ng ng−êi l m viÖc ch¨m chØ nhÊt. c. Nh÷ng ng−êi cã quan hÖ chÝnh trÞ tèt. d. Nh÷ng ng−êi s½n s ng v cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. e. Nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt ra chóng. 10.ThÞ tr−êng n o sau ®©y kh«ng ph¶i l mét trong ba t hÞ tr−êng chÝnh? a. ThÞ tr−êng h ng ho¸. b. ThÞ tr−êng lao ®éng. c. ThÞ tr−êng vèn. d. ThÞ tr−êng chung ch©u ¢u. e. TÊt c¶ ®Òu ®óng. 11. Nghiªn cøu chi tiÕt c¸c hNng, hé gia ®×nh, c¸c c¸ n h©n v c¸c thÞ tr−êng ë ®ã hä giao dÞch víi nhau gäi l : a. Kinh tÕ häc vÜ m«. b. Kinh tÕ häc vi m«. c. Kinh tÕ häc chuÈn t¾c. d. Kinh tÕ häc thùc chøng. e. Kinh tÕ häc tæng thÓ. 12. Nghiªn cøu h nh vi cña c¶ nÒn kinh tÕ , ®Æc biÖt l c¸c yÕu tè nh− thÊt nghiÖp v l¹m ph¸t gäi l : a. Kinh tÕ häc vÜ m«. b. Kinh tÕ häc vi m«. c. Kinh tÕ häc chuÈn ...
— Xem thêm —
Bình luận